Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
2988z ostatnich 7 dni
13430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług w zakresie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych gaśnic...

Przedmiot:

Świadczenie usług w zakresie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych gaśnic i hydrantów wewnętrznych z pomiarem wydajności i ciśnienia oraz wykonanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W OPOLU
ul. Ozimska19
45-057 Opole
powiat: Opole
Telefon:(77)4540067 Fax:(77)4564313
konserwacja.ias.380000@mf.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Izba Administracji Skarbowej w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej na -wykonanie Świadczenie usług w zakresie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych gaśnic, przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych hydrantów wewnętrznych z pomiarem wydajności i ciśnienia oraz wykonanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych w obiekcie Izbie Administracji Skarbowej w Opolu oraz w obiektach podległych jednostkach administracji skarbowej w województwie opolskim".
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO):
1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie, w obiektach jednostek administracji skarbowej województwa opolskiego:
1) przeglądu technicznego i czynności konserwacyjne gaśnic:
a) gaśnica proszkowa GP-6 kg - 208 (słownie: dwieście osiem ) sztuk,
b) gaśnica proszkowa GP-4 kg - 26 (słownie: dwadzieścia sześć ) sztuk,
c) gaśnica proszkowa GP- 2kg - 34 (słownie: trzydzieści cztery) sztuki,
d) gaśnica proszkowa GP-3 kg - 1 ( słownie: jedna) sztuka,
e) gaśnica proszkowa GP- 1kg - 42 (słownie: czterdzieści dwie) sztuki,
f) gaśnica proszkowa GP- 9kg - 1 (słownie: :jedna) sztuka,
g) gaśnica proszkowa GP-12 kg - 5 (słownie: pięć) sztuk,
h) gaśnica śniegowa 5 kg - 16 (słownie: szesnaście) sztuk,
i) gaśnica UGS 2-18 (stawnie: osiemnaście ) sztuk.
2) przeglądu technicznego i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych z pomiarem wydajności i ciśnienia:
a) hydranty - 80 (stawnie : osiemdziesiąt) sztuk,
3) wykonanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych: a) węże hydrantowe - 16 (stawnie: szesnaście) sztuki.
Do obowiązków WYKONAWCY należy w szczególności przegląd gaśnic, badanie wydajności hydrantów oraz przeprowadzenie prób ciśnieniowych węży hydrantowych w okresie od 15 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2019 r.
Przeglądy winny zostać wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r ( Dz.U. 2010.109.719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, oraz z zaleceniami producentów.
Wykaz jednostek stanowi załącznik nr 4 do zapytania.
ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z postanowieniami zawartymi w PROJEKCIE UMOWY stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: 1601-ILN.261.49.2018

Składanie ofert:
VI. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, wraz z załącznikami należy dostarczyć na adres: Izba Administracji Skarbowej w Opolu, 45-057 Opole,
ul. Ozimska 19, pok. nr 316, kancelaria, III piętro lub pocztą elektroniczną na adres konserwacja.ias.380000@mf.gov.pl w terminie do dnia 11.01.2019 r. do godz. 13:00.

Wymagania:
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów tej ustawy.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t... Dz. U. z 2018 poz. 1986 - dal PZP).
2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców oferujących wykonanie określonych usług.
3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z PZP i nie przekracza kwoty 30 000 EURO.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Termin uważa się za zachowany jeżeli oferty wpłynął do Izby Administracji Skarbowej w Opolu w wyznaczonym terminie. Nie liczy się data stempla pocztowego.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę uprawnioną do reprezentowania WYKONAWCY zgodnie z dokumentami potwierdzanymi dopuszczenie do obrotu prawnego lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo powinno być potwierdzone notarialnie) .
5. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie także prawo anulowania zaproszenia do składania ofert bez podania przyczyny.

Kontakt:
X. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Anna Hyjek - tel.: 0-77 454 00 68, wew. 281 ( dni robocze, w godz.: 7.30 - 15.00 ), Magdalena Włodowska - tel. 0-77 454 00 68, wew. 283 ( dni robocze, w godz.: 7.30 - 15.00 ),

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.