Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
572z dziś
3401z ostatnich 7 dni
14528z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna dostawa betonu

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa betonu

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
ul. harcmistrza Łukomskiego 19
64-030 Śmigiel
powiat: kościański
tel. 655 180 127, faks 655 180 037
zgkim@zgkim-smigiel.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Śmigiel
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Sukcesywna dostawa betonu w ciągu 2019 roku na potrzeby ZGKiM w Śmiglu Sp. z o.o."
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa betonu w ciągu 2019 roku na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o. na terenie gminy Śmigiel w następujących ilościach oraz o parametrach zgodnych z podanymi niżej normami: 1) Mieszanka betonowa B-2,5 w ilości do 800 m3 wg normy PN-ES-96012:1997 2) Mieszanka betonowa B-7,5 w ilości do 50 m3 wg normy PN-EN 206/2014 3) Mieszanka betonowa B-10 w ilości do 800 m3 wg normy PN-EN 206/2014 4) Mieszanka betonowa B-15 w ilości do 100 m3 wg normy PN-EN 206/2014 5) Mieszanka betonowa B-20 w ilości do 150 m3 wg normy PN-EN 206/2014 6) Mieszanka betonowa B-25 w ilości do 50 m3 wg normy PN-EN 206/2014 Zamawiający zastrzega, że realizacja zamówienia będzie się odbywała sukcesywnie, a minimalne jednorazowe dostawy poszczególnych asortymentów kształtowały będą się następująco: 1) Mieszanka betonowa B-2,5 w ilości do 800 m3-minimalna jednorazowa dostawa 10 m3 2) Mieszanka betonowa B-7,5 w ilości do 50 m3- minimalna jednorazowa dostawa 5 m3 3) Mieszanka betonowa B-10 w ilości do 800 m3- minimalna jednorazowa dostawa 10 m3 4) Mieszanka betonowa B-15 w ilości do 100 m3- minimalna jednorazowa dostawa 5 m3 5) Mieszanka betonowa B-20 w ilości do 150 m3- minimalna jednorazowa dostawa 2 m3 6) Mieszanka betonowa B-25 w ilości do 50 m3- minimalna jednorazowa dostawa 2 m3

CPV: 44114100-3

Dokument nr: 500370-N-2019, 1/2019/ZP

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zgkim-smigiel.pl; www.bip.smigiel.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu Sp. z o.o. ul. harcmistrza Łukomskiego 19 64-030 Śmigiel

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-11, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie przewiduje szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie przewiduje szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie przewiduje szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA a) Wykonawcy wraz z ofertą składają: 1) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy). 5) Deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności do zaproponowanych przez Wykonawcę produktów, celem udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637, 1669). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie ze wzorem załącznik nr 4 do SIWZ. b) Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8 lit. a), ppkt 7) IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 lit. b), ppkt 1). IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. 3) Dokumenty, o których mowa w pkt 8 lit. b) ppkt 1) IDW, lub zastępujący je dokument, o którym mowa w pkt 8 lit. b) ppkt 2) IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji pojedynczej dostawy 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.