Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2303z ostatnich 7 dni
14042z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami

Przedmiot:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Libiążu
ul. Działkowa 1
32-590 Libiąż
powiat: chrzanowski
tel. (32) 624-92-00 fax (32) 624-92-92
Województwo: małopolskie
Miasto: Libiąż
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami
pn. ,,Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja
i Górniczej - Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w celu przystosowania go do potrzeb osób
starszych". Zakres robót, nad którym pełniony będzie nadzór inwestorski opisany jest w programie funkcjonalno
- użytkowym stanowiącym załącznik nr 2.
4. Osoba wykonująca usługę inspektora nadzoru w ramach przedmiotowego zamówienia, powinna posiadać
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
5. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25-26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane tj.:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z projektem, obowiązującymi przepisami Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności
zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie,
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie
w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział
w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazywanie ich do użytkowania,
d) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie
rozliczeń budowy,
e) wydawanie kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
a dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań,
także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących
prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
f) żądanie od kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła
wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
2) kontrola jakości i terminowości wykonywania robót,
3) ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych,
4) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy
od dnia rozpoczęcia robót;
5) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie
realizacji robót nieprawidłowościach,
6) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadania oraz
w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót,
7) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz
poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
8) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie i potwierdzenie
od wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich
prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu
odbioru przez inwestora (Zamawiającego) oraz skompletowanie dokumentacji powykonawczej z materiałami
niezbędnymi do złożenia wniosku o zakończeniu robót do PINB,
9) dokonanie rozliczenia oraz protokolarnego odbioru robót.

CPV: 71247000-1, 71520000-9

Dokument nr: WI.042.5.2018

Składanie ofert:
8. Termin i sposób składania ofert:
1) ofertę należy złożyć do siedziby zamawiającego,
2) termin składania oferty do dnia: 11 stycznia 2019 r. do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji zamówienia: termin rozpoczęcia - od dnia podpisania umowy na pełnienie obowiązków
inspektora nadzoru; termin zakończenia - upływa z dniem odbioru końcowego i końcowego rozliczenia całości
robót z wykonawcą, zgodnie z zawartą umową pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
Planuje się iż roboty budowlane zostaną zakończone końcem listopada 2019 r.

Wymagania:
3) oferty mogą być złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłane drogą pocztową na adres siedziby
Zamawiającego (w zamkniętej, opieczętowanej pieczęcią firmową kopercie opisanej: ,,Oferta cenowa na
pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami pn. Kontynuacja rewitalizacji
przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej - Przebudowa budynku
dworca kolejowego PKP w celu przystosowania go do potrzeb osób starszych") lub pocztą elektroniczną na
adres inwestycje@libiaz.pl (na pocztę elektroniczną musza zostać wysłane zeskanowane, podpisane
dokumenty składające się na ofertę).
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej
według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1.
10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznie -
długopisem albo nieścieralnym atramentem.
11. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
12. Termin związania z ofertą: przez okres 30 dni.
III. Warunki płatności:
1. Termin płatności - 21 dni od daty otrzymania faktury.
2. Wynagrodzenie płatne po zakończeniu realizacji całego zakresu zamówienia (planowany termin zakończenia
inwestycji koniec listopada 2019 r.), tj. zakończeniu i rozliczeniu robót budowlanych oraz ich odbiorze końcowym
potwierdzonym protokołem odbioru.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej wykonania zamówienia, musi wykazać,
że osoba, która będzie pełnić funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie posiadała uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w tym celu należy przedstawić wykaz osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (załącznik nr 3). Osoba ta winna być członkiem właściwej Izby
Samorządu Zawodowego i posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Powinny posiadać
uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną
stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
V. Na ofertę składa sie:
wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.