Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów budowlanych i narzędzi

Przedmiot:

Dostawa materiałów budowlanych i narzędzi

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
ul. Witosa 2
33-230 Szczucin,
powiat: dąbrowski
14 642 24 31 wew. 247
sekretariat@pceikz.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158406
Województwo: małopolskie
Miasto: Szczucin,
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa materiałów budowlanych i narzędzi do realizacji kursu ,,Nowoczesne techniki wykończeniowe" w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa materiałów budowlanych i narzędzi do realizacji kursu ,,Nowoczesne techniki wykończeniowe" w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych.
Cel zamówienia
Dostawa materiałów budowlanych i narzędzi do realizacji kursu ,,Nowoczesne techniki wykończeniowe" w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych.
Przedmiot zamówienia
Dostawa materiałów budowlanych i narzędzi do realizacji kursu ,,Nowoczesne techniki wykończeniowe" w ramach projektu pn. Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA stanowi załacznik nr 1 do Zapytania ofertowego (dostępne w załączniku PDF)

CPV: 44111000-1

Dokument nr: 1158406, KD.260.1.2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 11-01-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego(REALIZATOR), Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, ul. Witosa 2, 33-230 Szczucin, w terminie do dnia 11.01.2019 r. godz. 09:00
1) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
2) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, których oferty wpłynęły w terminie. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: dąbrowski Miejscowość: Breń
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć: w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy na miejsce realizacji kursu tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, Breń 3 , 33-210 Olesno.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia do umocowania osoby składającej oświadczenie woli.
Wiedza i doświadczenie
-
Potencjał techniczny
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie - załącznik nr 3.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie - załącznik nr 3.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Sytuacja ekonomiczna i finansowa; Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie - załącznik nr 3.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
a. Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem ,,formularza oferty" - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia do umocowania osoby składającej oświadczenie woli.
c. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 3
b) Oświadczenie powiązania kapitałowe lub osobowe - załącznik nr 5
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 25 % wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium: cena - 100%
Cena określa koszt brutto (tj. z VAT) wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, wynikający z uwzględnienia wszystkich kosztów jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia; oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą ze wzoru:
Cnk
C = -------------- x 100 pkt
Cbo
gdzie: Cnk cena najkorzystniejsza spośród złożonych ofert (najniższa)
Cbo cena badanej oferty
100 max liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium ,,Cena"
Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach niespełnienia warunków opisanych w ogłoszeniu.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
POWIAT DĄBROWSKI
Adres
Berka Joselewicza 5
33-200 Dąbrowa Tarnowska
małopolskie , dąbrowski
Numer telefonu
146422431
Fax
14 642 22 29
NIP
8711771285
Tytuł projektu
Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych
Numer projektu
RPMP.10.02.02-12-0230/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dominika Łakoma
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
14 642 24 31 wew. 247

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.