Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
2988z ostatnich 7 dni
13430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru

Przedmiot:

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Giżycko
ul. Mickiewicza 33
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
TEL.: 87 429 99 60
ugg@ugg.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości 30 tys. euro.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie: Nadzór nad zadaniem: ,,Roboty budowlane w ramach projektu pn.: Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko, w miejscowościach Spytkowo, Sterławki Małe i Sołdany":
- CZĘŚĆ I - ,,Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Spytkowie, gmina Giżycko"
- CZĘŚĆ II - ,,Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sterławkach Małych, gmina Giżycko"
CZĘŚĆ III - ,,Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sołdanach, gmina Giżycko".

Zadania realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna.

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru
z ramienia Zamawiającego nad inwestycją:
Roboty budowlane w ramach projektu pn.: Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko, w miejscowościach Spytkowo, Sterławki Małe i Sołdany:

- CZĘŚĆ I - ,,Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Spytkowie, gmina Giżycko"
- CZĘŚĆ II - ,,Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sterławkach Małych, gmina Giżycko"
- CZĘŚĆ III - ,,Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sołdanach, gmina Giżycko".

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należeć będzie bezpośredni nadzór nad prowadzonymi robotami w w/w zadaniu tj.:

Część I:
-roboty rozbiórkowe, budowa ścian działowych wewnętrznych, wykonanie pełnego remontu wewnętrznego (tynkowanie, malowanie, układanie terakoty itp.), montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie podłogi, schodów i barier, instalacje sanitarne, elektryczne, docieplenie podłóg, wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, zakup schodołazu, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, montaż monitoringu wizyjnego.

Część II:
- remont pokrycia dachowego, wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, wymiana okien, malowanie, docieplenie budynku, izolacja fundamentów, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana drzwi, montaż alarmu, wykonanie sufitu G-K, oświetlenie wewnętrzne.

Część III:
- naprawa dachu, wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych, rozbiórka pieca kaflowego i wymiana ogrzewania na elektryczne (piec akumulacyjny), malowanie pomieszczeń, remont podłogi, wymiana stolarki drzwiowej, montaż alarmu, remont inst. elektr., remont opaski, docieplenie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: Projektowa dokumentacja techniczna oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
a także dokumentacja przetargowa: SIWZ

Do obowiązków inspektora nadzoru w ramach jego zadania należeć będzie pełny zakres czynności, jaki dla Inspektora Nadzoru przewiduje art. 25, 26 i 27 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i ponadto:
a) Kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zgłoszeniami robót, z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej oraz kosztorysem ofertowym wykonanych robót budowlanych;
b) Sprawdzenie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie;
c) Koordynacja robót poszczególnych branż;
d) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
i przekazywanie ich do użytkowania;
e) Przedkładanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej
z wykonanych robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;
f) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
g) Sprawdzenie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę do odbiorów częściowych i odbioru końcowego;
h) Przeprowadzanie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą, a w szczególności: czynności kontrolne i weryfikacja faktur;
i) Potwierdzenie gotowości do odbioru, dokonanie odbioru w obecności Zamawiającego
i wykonawcy robót, sprawdzenie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów;
j) Na wezwanie Zamawiającego składanie pisemnych raportów o stanie zaawansowania inwestycji (postępie robót), uzyskiwanym poziomie jakości robót, postępie finansowym oraz występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą;
k) Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez wykonawcę robót lub Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z narad;
l) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych na ww. zasadach;
m) Dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót;
n) Innych czynności, które są konieczne do wykonywania robót budowlanych, dla przedmiotowej inwestycji.
o) Nadzorowanie i rozliczenie inwestycji w zakresie przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na niniejsze zadanie pod względem zgodności
z Ustawą zamówień publicznych oraz prawidłowe rozliczenie Wykonawcy i jego wszystkich Podwykonawców.
2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonuje na własny koszt wszelkie sprawdzenia
( geodezyjne itp. ) oraz badania kontrolne potwierdzające prawidłowość wykonywanych na bieżąco robót przez Wykonawcę w/w zadania budowlanego. A wyniki z tych badań przekazuje Zamawiającemu.
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uczestniczy we wszelkich sporach ( w tym również przed sadem powszechnym ) z Wykonawcą reprezentując Zamawiającego.

Dokument nr: RRG.272.1.2019.RC

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać w formie pisemnej lub mailem (zeskanowaną ofertę z podpisem) na adres: ugg@ugg.pl, złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego: do dnia 10.01.2019 r. r. do godz. 9:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Giżycko,
ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko z dopiskiem:

Nadzór nad zadaniem: Roboty budowlane w ramach projektu pn.: Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko, w miejscowościach Spytkowo, Sterławki Małe i Sołdany:
- CZĘŚĆ I - ,,Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Spytkowie, gmina Giżycko"
- CZĘŚĆ II - ,,Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sterławkach Małych, gmina Giżycko"
- CZĘŚĆ III - ,,Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sołdanach, gmina Giżycko".

Miejsce i termin realizacji:
4. Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia odbioru przez Zamawiającego w/w zadania (orientacyjnie do 31.10.2019r.).

Wymagania:
II Realizacja inwestycji:
Zamawiający dopuszcza składania ofert na poszczególne części zamówienia, tj.
na poszczególne zadania.
Do oferty należy załączyć:
- kopie posiadanych uprawnień do projektowania lub kopia uprawień do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
- kopie potwierdzającą aktualną przynależności do izby,
- Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

II. Sposób złożenia oferty i oceny

1. Pisemną ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1).
2. Cenę podaną w ofercie (brutto w PLN) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową - musi więc obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
4. Ocena ofert:
Cena - 100 %,
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w punkcie 4. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie określonym w punkcie 4 nie będą rozpatrywane.

Kontakt:
Osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) Antoni Wróbel - tel. 87/429 99 41 (w sprawach technicznych dot. Przedmiotu zamówienia), e-mail: antoni.wrobel@ugg.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.