Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2303z ostatnich 7 dni
14042z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej

Przedmiot:

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Łobez
ul. Niepodległości 13
73-150 Łobez
powiat: łobeski
tel. 913 974 001, faks 913 974 373
zamowienia@lobez.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Łobez
Wadium: 5.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Łobez
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania inwentaryzacji przyrodniczej gminy Łobez. Zamówienie dofinansowane jest z Projektu pn. ,,Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Łobez" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego. Podstawowymi celami wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej jest poszerzenie i aktualizacja zbioru informacji o zasobach, walorach i stanie środowiska przyrodniczego. Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ wraz z Załącznikiem nr 1a - Instrukcja - Operat Botaniczny i Załącznikiem nr 1b - Instrukcja - Operat Faunistyczny do SIWZ

CPV: 90710000-7,90712400-5,90711300-7,90711500-9,90711000-4

Dokument nr: 500078-N-2019, IR.271.1.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.lobez.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę wykonawca przekazuje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Łobzie ul. Niepodległości 13; 73-150 Łobez

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-11, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 100 000, 00 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1. jedną usługę polegającą na opracowaniu waloryzacji przyrodniczych w ramach których wykonano pełną inwentaryzację przyrodniczą, dla obszaru o powierzchni nie mniejszej niż 1000 hektarów oraz 2. jedną usługę polegającą na wykonaniu i opracowaniu wielko powierzchniowej inwentaryzacji przyrodniczej lub jedną usługę polegającą na wykonaniu i opracowaniu inwentaryzacji siedliskowej dla obszaru nie mniejszego niż 1000 hektarów, lub jedną usługę polegającą na sporządzeniu planu zadań ochrony rezerwatu przyrody lub obszaru Natura 2000. Uwaga: Prace wymienione powyżej mogą być wykonane w ramach jednej lub kilku umów. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk: 1. ekspert w dziedzinie botaniki/fitosocjologii: wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: dyplom ukończenia wyższych studiów z zakresu nauk przyrodniczych, doświadczenie przy współtworzeniu opracowań, które były oparte na co najmniej dwóch pełnych inwentaryzacjach przyrodniczych w zakresie siedlisk przyrodniczych i chronionych gatunków roślin, mchów, grzybów i porostów; 2. ekspert w dziedzinie zoologii/biologii: wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: dyplom ukończenia wyższych studiów z zakresu nauk przyrodniczych, doświadczenie przy współtworzeniu opracowań, które były oparte na co najmniej dwóch pełnych inwentaryzacjach przyrodniczych w zakresie chronionych gatunków zwierząt; 3. członek zespołu w dziedzinie geologii: wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: dyplom ukończenia wyższych studiów z zakresu nauk przyrodniczych o specjalności związanej z geologią lub hydrologią lub geografią, zrealizowanie minimum dwóch opracowań w zakresie geologii lub hydrologii lub geografii (tj. np.: opracowania siedliskowo-gleboznawcze, dokumentacje badania podłoża gruntowego, dokumentacje hydrogeologiczne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie itp.); 4. urbanista w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945.) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: doświadczenie w sporządzaniu minimum dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 5. ekspert ds. GIS: wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: dyplom ukończenia wyższych studiów, doświadczenie minimum 6 miesięczne, polegające na wprowadzaniu lub gromadzeniu, lub przetwarzaniu lub wizualizacji danych geograficznych, przy użyciu systemu GIS (Geographic Information System) lub samodzielne wykonanie jednego opracowania przyrodniczego z wykorzystaniem systemu GIS. UWAGA Pojęcie: pełna inwentaryzacja przyrodnicza oznacza, iż obejmuje wszystkie elementy przyrody. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. Zamawiający dopuszcza możliwość stworzenie zespołu z ekspertów w więcej niż jednej dziedzinie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje branż inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wzór stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.