Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
480z dziś
2951z ostatnich 7 dni
13393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa zestawu narzędzi do budowy prototypu obrabiarki

Przedmiot:

Dostawa zestawu narzędzi do budowy prototypu obrabiarki

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: FANUM Skorupski-Wójcik Sp. J.
Wielopole Skrzyńskie 11B
39-110 Wielopole Skrzyńskie
powiat: ropczycko-sędziszowski
607 566 800
info@fanum.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158432
Województwo: podkarpackie
Miasto: Wielopole Skrzyńskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa zestawu narzędzi do budowy prototypu obrabiarki
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dotyczy: udzielenia zamówienia współfinansowanego z środków EFRR w ramach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1.1 "Badania przemysłowe
i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Tytuł projektu: ,,Kompensacja błędów obróbki w 5 -osiowych centrach obróbczych"
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów art. 70 1 -70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
FANUM Skorupski-Wójcik Sp.j.
Wielopole Skrzyńskie 11B
39-110 Wielopole Skrzyńskie
NIP: 8181655251
Regon: 180258144
tel. +48 17 22 14 880
II. RODZAJ I NAZWA ZAMÓWIENIA:
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Nazwa zamówienia: Zestaw narzędzi do budowy prototypu
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wspólny słownik zamówień (CPV): 44510000-8 - Narzędzia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa zestawu narzędzi niezbędnego do budowy prototypu - urządzenia do obróbki kadłubów łodzi i jachtów.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: zestaw narzędzi do budowy prototypu nowej obrabiarki do obróbki jachtów, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w załączniku.

CPV: 44510000-8

Dokument nr: 1158432, 1 /1.1.1/ 2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 11-01-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1) Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@fanum.pl
lub
2) poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
FANUM Skorupski-Wójcik Sp. J.
Wielopole Skrzyńskie 11B
39-110 Wielopole Skrzyńskie
do dnia 11.01.2019 do godziny 15.00
Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.fanum.pl
7) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1) Jeden Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
3) Oferta powinna zawierać co najmniej:
o datę sporządzenia
o pełną nazwę oferenta
o adres lub siedzibę oferenta
o wartość oferty
o warunki płatności
o termin dostawy
o odniesienie do warunków udziału w postępowaniu
4) Do oferty należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty/oświadczenia oraz wycenę wykonaną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia
5) Integralną częścią oferty powinny być załączniki 1, 2 i 3 do niniejszego zapytania.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: ropczycko-sędziszowski Miejscowość: Wielopole Skrzyńskie
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający udzieli w formie pisemnej zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności w sytuacji, gdy wystąpią następujące przykładowe przesłanki:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) odwołania postępowania w każdym czasie;
2) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy;
3) unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
W przypadkach , o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze, jak też nie przysługuje zwrot kosztów związanych
z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia: niezwłocznie od dnia podpisania umowy
Ostateczny termin realizacji zamówienia: 31.03.2019 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie
Nie dotyczy
Potencjał techniczny
Nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie dotyczy
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia.
Do udziału w postępowaniu dopuszczony zostanie oferent, który:
1. Nie znajduje się w stanie likwidacji ani upadłości.
Weryfikacja na podstawie oświadczenia oferenta - załącznik nr 3
Dodatkowe warunki
Zamawiający zgodnie z dyspozycja art. 701 §3 kc, zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert. O wprowadzonych zmianach niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie i na następujących warunkach:
1) Wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy,
2) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:
a)niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia przez Zamawiającego w realizacji prac koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy,
b) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym przepisów dotyczących realizacji inwestycji ze środków unijnych,
c) niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich.
3) Jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana w szczególności:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub specyfikacji technicznej urządzenia, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na:
- zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości pracy
- poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji pracy urządzenia;
c) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na:
- zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji
- zaoszczędzenie kosztów wykonywanych prac, kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umożliwiające uzyskanie lepszej jakości pracy;
- poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji pracy urządzenia;
d) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej urządzenia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
e) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Do niniejszego ogłoszenia dołączone zostały:
o załącznik nr 1 - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
o załącznik nr 2 - tabela zgodności z wymaganiami
o załącznik nr 3 - formularz ofertowy
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena netto (C) - 100 pkt
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły:
100 pkt - oferta z najniższą ceną całkowitą netto
Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:
P = Cmin / Ck x 100 pkt
P - ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie
Cmin- cena najniższej oferty
Ck- cena rozpatrywanej oferty
Wykluczenia
W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z zamawiającym. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz
z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
FANUM SKORUPSKI-WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA
Adres
39-110 Wielopole Skrzyńskie
podkarpackie , ropczycko-sędziszowski
Numer telefonu
609830326
NIP
8181655251
Tytuł projektu
Kompensacja błędów obróbki w 5-osiowych centrach obróbczych.
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0873/15-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Jerzy Opoń
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
607 566 800

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.