Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
463z dziś
2934z ostatnich 7 dni
13376z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wyposażenia gastronomiczno - hotelowego

Przedmiot:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wyposażenia gastronomiczno - hotelowego

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Kielecki
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41 200 12 00, faks 41 200 12 10
zamowienia@powiat.kielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wyposażenia gastronomiczno - hotelowego
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do miejsc i podmiotów wskazanych w załączniku Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wyposażenia gastronomiczno - hotelowego. W założeniu projektu ,,Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe" przewidziano, iż dany podmiot (pracodawca) otrzyma sprzęt o wartości nieprzekraczającej kwoty 50 000,00 zł. W związku z powyższym Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w wysokości -20 %, oznacza to, że Zamawiający jest uprawniony do zmniejszenia wartości zakupu w danej części o maks. 20%. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części, z których każda stanowi osobne zadanie: zadanie I obejmuje: dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania zadanie II obejmuje: dostawę wyposażenia gastronomiczno - hotelowego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono dla zadania I i zadania II w załączniku nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z parametrami techniczno-użytkowymi, określonymi szczegółowo w OPZ. Nieposiadanie przez zaoferowany przedmiot zamówienia jakiegokolwiek parametru daje podstawy Zamawiającemu do odrzucenia oferty. Wskazane w OPZ oznaczenia producenta, nazwy, znaki towarowe lub miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia, co najmniej równy pod względem cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu funkcjonalności, jaką charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fabrycznie nowy sprzęt komputerowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku oraz oprogramowanie, bez śladów użytkowania, posiadający stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, o parametrach co najmniej takich, jak określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca dostarczy sprzęt pochodzący z oficjalnego, autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski oraz zapewni serwis dla dostarczonego sprzętu. Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji zapewnionej przez producenta sprzętu zgodnie z OPZ. 5. Przedmiot zamówienia musi posiadać w zależności od wymogów zawartych w OPZ: dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi i konserwacji dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu, karty katalogowe, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, świadectwa bezpieczeństwa, certyfikaty itp. oraz inne niezbędne dokumenty ujęte w OPZ, oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) konieczne do uruchomienia i pracy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest nabywany. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być sporządzone w języku polskim w formie drukowanej. Zamawiający dopuszcza przedstawienie kart katalogowych lub opisów technicznych w języku angielskim, w przypadku, gdy nie są dostępne w języku polskim

CPV: 42500000-1,30200000-1,39711300-2,39315000-3,48771000-3

Dokument nr: 500158-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.powiat.kielce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-11, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 22
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
22

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnych warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, (składa(ją) także podmiot(ty), na którego/ych zasoby powołują się w niniejszym postępowaniu wykonawca). Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona ,,za zgodność z oryginałem" 2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - o treści załącznika nr 6 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - o treści załącznika nr 8 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 4. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - o treści załącznika nr 9 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Dla wykazania spełniania przez oferowane dostawy przedmiotu zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów, do których Zamawiający odnosi się w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ; wymagana forma dokumentów - wydruk ze strony producenta) tj. w zakresie zdania I: komputer przenośny 1. dokument dla oferowanego produktu potwierdzający czas pracy komputera na baterii 2. aktualny Certyfikat dla producenta komputera lub równoważny dokument wydany przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający, że oferowany komputer został wykonany/wyprodukowany w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 3. ENERGY STAR 6.1 certyfikat lub karta katalogowa oferowanego urządzenia 4. deklaracja zgodności CE komputer stacjonarny typu Tawer - typ I 5. aktualny Certyfikat dla producenta komputera lub równoważny dokument wydany przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający, że oferowany komputer został wykonany/wyprodukowany w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 6. ENERGY STAR 6.1 certyfikat lub karta katalogowa oferowanego urządzenia 7. deklaracja zgodności CE komputer stacjonarny typu Tower - typ II 8. aktualny Certyfikat dla producenta komputera lub równoważny dokument wydany przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający, że oferowany komputer został wykonany/wyprodukowany w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 9. ENERGY STAR 6.1 certyfikat lub karta katalogowa oferowanego urządzenia 10. deklaracja zgodności CE monitor typu LCD 11. aktualny Certyfikat dla producenta monitorów lub równoważny dokument wydany przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzający, że oferowane monitory zostały wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 12. certyfikat Energy Star 6.0 lub TCO 6.0 CE lub inne dokumenty wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczone monitory odpowiadają wskazanym normom UWAGA: Zamawiający dopuszcza złożenie kopii certyfikatów w języku angielskim, jeżeli nie będą dostępne w języku polskim.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 2.W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - według proponowanego wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w rozdziale VI ust. 8 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona ,,za zgodność z oryginałem"
Tak
Informacja na temat wadium
Warunki wpłaty i zwrotu wadium 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w następujących wysokościach: dla zadania I: 1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 dla zadania II: 3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące złotych 00/100 przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego Nr 62 1560 0013 2037 3600 2000 0015 w Getin Noble Bank S.A. z dopiskiem: ,,Wadium w przetargu nieograniczonym na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wyposażenia gastronomiczno - hotelowego - zadanie nr...." (wpisać nr i nazwę zadania) Zamawiający uzna za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, które przed upływem terminu składania ofert zostanie zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. 4. Kserokopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu, poświadczoną ,,za zgodność z oryginałem" przez wykonawcę składającego ofertę, należy dołączyć do oferty. Uwaga: Zamawiający informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego, w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego czy też innego banku. 5. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale w Starostwie Powiatowym w Kielcach Wydział Budżetu i Finansów, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, III piętro, pokój 363 przed upływem terminu składania ofert, a kserokopię dokumentu, poświadczoną ,,za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę składającego ofertę wraz z pieczątką, datą i godziną wpływu do Starostwa, zaleca się dołączyć do oferty. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją w wymaganej wysokości, c) termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą), d) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Uwaga: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji dostawy 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.