Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa wykonania analizy I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie...

Przedmiot:

Usługa wykonania analizy I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy dotyczącej możliwości realizacji w nowej perspektywie finansowej UE po 2020 r. projektów w obszarach ochrony środowiska przy wykorzystaniu niedotacyjnych1 form wsparcia

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Środowiska w Warszawie
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
powiat: Warszawa
+48 22) 36-92-900
veranika.stopczyk@mos.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
usługa wykonania analizy pn.:

Możliwości realizacji projektów w obszarze ochrony środowiska przy wykorzystaniu niedotacyjnych form wsparcia w nowej perspektywie finansowej UE po 2020

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości potencjalnego zamówienia, Ministerstwo Środowiska zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.
II. Uzasadnienie realizacji analizy
W toku prac nad kształtem nowej perspektywy finansowej KE rozważa możliwość realizacji projektów w obszarze środowiska również przez przedsiębiorców - obok podmiotów publicznych
i samorządowych.

Ministerstwo Środowisko na etapie programowania nowej perspektywy finansowej UE po 2020 analizuje możliwość i zasadność ustanowienia niedotacyjnych form wsparcia wnioskodawców
w obszarze ochrony środowiska - jako wyłączną lub uzupełniającą formę wsparcia wobec wsparcia
w postaci dotacji.

III. Cel główny analizy
Celem analizy jest ocena możliwości i zasadności wykorzystania niedotacyjnych form wsparcia
we wskazanych przez Zamawiającego obszarach ochrony środowiska, tak by były one wykorzystywane w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb rynku, w sposób efektywny pod względem kosztów, a także nie wypierały finansowania prywatnego.

Docelowo planowane jest wykorzystanie wyników badania w pracach nad przygotowaniem założeń krajowego programu operacyjnego. Potencjalnie wyniki analizy mogą zostać również wykorzystane przy opracowaniu założeń programów regionalnych.

Cele szczegółowe:
1. Określenie, w których spośród wskazanych przez Zamawiającego obszarach ochrony środowiska zasadne będzie zastosowanie niedotacyjnych form wsparcia, a także przeanalizowanie możliwości i efektywności ich stosowania dla każdego obszaru2.
2. Określenie, na jakich zasadach powinny być stosowane niedotacyjne formy wsparcia
w perspektywie finansowej 2021-2027 we wskazanych przez Zamawiającego obszarach ochrony środowiska.
IV. Zadania Wykonawcy
Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany w szczególności do:
1. Szczegółowego przeanalizowania wszystkich niedotacyjnych form wsparcia3, w tym:
i. dokonania analizy kosztów i korzyści stosowania poszczególnych form (dla instytucji programu operacyjnego i potencjalnych beneficjentów);
ii. dokonania analizy porównawczej proponowanych form do form dostępnych komercyjnie - co najmniej pod kątem atrakcyjności oferty dla potencjalnych beneficjentów (przedsiębiorców i podmiotów publicznych/samorządowych), w tym także analizy możliwości łączenia zaproponowanych form z częściowym finansowaniem bezzwrotnym (dotacyjnym) - wskazanie opcji najwłaściwszych dla danego obszaru tematycznego wsparcia;
iii. dokonania analizy mocnych i słabych stron realizacji tych form w innych państwach (min. 5 krajów o porównywalnym dla Polski poziomie rozwoju i uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych) oraz w innych programach operacyjnych w kraju w aktualnej i poprzednich perspektywach (o ile występowały takie przypadki dla danych typów projektów);
iv. określenia szans i zagrożeń w zakresie możliwości wdrożenia proponowanych form dla proponowanych działań i typów projektów w Polsce (docelowo na poziomie programu krajowego) wraz z zaleceniami w zakresie minimalizacji możliwości wystąpienia identyfikowanych trudności i ryzyk oraz wskazaniami dla ustanowienia efektywnego systemu instytucjonalnego i wdrażania wsparcia niedotacyjnego.
2. Przedstawienia, w wyniku przeprowadzonej analizy, propozycji zastosowania niedotacyjnych form wsparcia w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027 dla konkretnych obszarów tematycznych w obszarze ochrony środowiska, z przyporządkowaniem proponowanych form wsparcia do typu/typów beneficjenta: przedsiębiorca (mały, średni, duży) lub beneficjentów publicznych i samorządowych.
3. Określenia procentowego udziału środków finansowych, które można przeznaczyć na niedotacyjne formy wsparcia w danym obszarze tematycznym i dla danego typu beneficjenta, tak aby wsparcie niedotacyjne było atrakcyjne dla wnioskodawców.
4. Powiązania zaproponowanych niedotacyjnych form wsparcia z:
i. obowiązującym prawodawstwem oraz dokumentami strategicznymi na poziomie europejskim i krajowym (wymogami/priorytetami w zakresie ochrony środowiska, pomocy publicznej, oraz inne istotne dla możliwości ustanowienia wsparcia),
a także przedstawienia koniecznych zmian legislacyjno/programowych w przypadku propozycji zastosowania określonej formy;
ii. potencjalnymi beneficjentami (JST, przedsiębiorstwa, urzędy administracji publicznej) i ich potrzebami - określenia, czy i w jakim stopniu jest prawdopodobne zainteresowanie daną niedotacyjną formą wsparcia.
Oczekiwane produkty analizy:
1. Raport metodyczny - wersja elektroniczna;
2. Raport końcowy - wersja elektroniczna;
3. Prezentacja multimedialna w formacie zgodnym z pps lub ppsx lub odp (wersja elektroniczna);
4. Na wezwanie Zamawiającego, wzięcie udziału w spotkaniach dotyczących omawiania postępów realizacji analizy - w siedzibie Zamawiającego;
5. Na wezwanie Zamawiającego, wzięcie udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym omówienia wyników analizy - w siedzibie Zamawiającego;
6. Na wezwanie Zamawiającego, publiczne przedstawienie wyników analizy - jednokrotnie
w terminie 60 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
V. Metodyka analizy
Minimalny zakres technik badawczych powinien objąć:
1. Przegląd literatury i desk research - analiza danych zastanych pozyskanych przez Wykonawcę;
2. Badania terenowe obejmujące badania ankietowe, wywiady indywidualne lub grupowe z beneficjentami (JST, przedsiębiorstwa) i przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację POIŚ 2014-2020;
3. Panele eksperckie - zorganizowane zostaną co najmniej dwa panele eksperckie, w których udział wezmą eksperci prowadzący działalność badawczo-rozwojową oraz profesjonalnie zajmujący się wdrażaniem instrumentów finansowych w przedmiocie analizy, w tym przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie projektów POIiŚ 2014-2020 - skład panelu do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego;
4. Studia przypadków wybranych projektów krajowych i zagranicznych oraz zastosowanych
w nich niedotacyjnych form wsparcia;
5. Metody porównawcze - porównanie zaproponowanych form niedotacyjnych z formami
z innych programów operacyjnych perspektyw finansowych UE i ze środków budżetu państwa w Polsce i innych państwach, a także z instrumentami komercyjnymi dostępnymi na rynku.

Składanie ofert:
Prosimy o przesyłanie wyceny na adres mailowy: veranika.stopczyk@mos.gov.pl
w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 10 stycznia 2019

Miejsce i termin realizacji:
Zamawiający będzie wymagał, żeby analiza została wykonana w terminie nie dłuższym niż 140 dni od dnia podpisania umowy, maksymalnie do końca września 2019 r. Harmonogram realizacji analizy będzie jednym z kryteriów oceny ofert.

Wymagania:
VII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Wykonawca zobowiązany będzie oświadczyć przy podpisaniu umowy, że zapoznał się z Polityką Środowiskową zamawiającego, i że jest świadomy znaczenia zgodności z Polityką przy realizacji postanowień umowy. W związku z tym, zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej dostępną na stronie MŚ (https://www.gov.pl/web/srodowisko/emas).
2. W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, płatność będzie wykonana po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń i po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury (zgodnie z umową) VAT/rachunku w terminie 14 dni.
3. W umowie umieszczony zostanie zapis dotyczący kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (m.in. niedotrzymanie terminu realizacji, osiągnięcie efektów mniejszych niż zakładane).
4. W ramach realizowanej umowy Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach umowy, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
i. utrwalanie i zwielokrotnianie, w tym wytwarzanie egzemplarzy techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, techniką drukarską i reprograficzną;
ii. wprowadzanie do obrotu;
iii. wprowadzanie do pamięci komputera;
iv. nieodpłatne użyczenie;
v. rozpowszechnianie w inny sposób, w tym poprzez publiczne wyświetlenie, odtworzenie, oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym na stronie internetowej Zamawiającego wraz z prawami zależnymi.
5. W umowie umieszczony zostanie zapis zobowiązujący Wykonawcę do realizacji zamówienia
w oparciu o najlepsze dostępne metody.
6. Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.