Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego

Przedmiot:

Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Reszel
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
powiat: kętrzyński
tel. 89 755 00 31, faks 897 550 031
przetarg@ugreszel.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Reszel
Wadium: 7 500,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego" w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 3 ,,Cyfrowy Region", Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego i nieużywanego oprogramowania i sprzętu informatycznego: a. wyposażenie serwerowni - zakup serwera - 2 szt.; b. wyposażenie serwerowni - zakup oprogramowania zarządzającego do serwera - 1 szt.; c. wyposażenie serwerowni - zakup macierzy dyskowej - 1 szt.; d. wyposażenie serwerowni - zakup urządzenia NAS - 1 szt.; e. wyposażenie serwerowni - zakup oprogramowania do backupu - 1 szt.; f. wyposażenie serwerowni - zakup oprogramowania do wirtualizacji - 1 szt.; g. wyposażenie serwerowni - zakup przełącznika sieciowego - 2 szt.; h. wyposażenie serwerowni - zakup UPS - 1 szt.; i. wyposażenie serwerowni - zakup urządzenia UTM - 2 szt.; j. wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup zestawów komputerowych - 16 szt.; k. wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup skanera - 1 szt. Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, montaż, instalację, konfigurację i szkolenie administratorów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 3. Wymagania dotyczące okresu udzielenia gwarancji w odniesieniu do poszczególnych elementów zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

CPV: 48000000-8,48823000-3,72268000-1,72265000-0,30236000-2,72300000-8,48900000-7,48170000-0,48822000-6,32420000-3,30233000-1

Dokument nr: 500551-N-2019, TB.271.1.2019.ZP

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.reszel.warmia.mazury.pl/zamowienie.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna, ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie /opakowaniu/ do siedziby zamawiającego Adres: Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek nr 24, 11-440 Reszel, pokój z napisem SEKRETARIAT
Adres:
Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek nr 24, 11-440 Reszel

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-11, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). b. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej dwie dostawy (jedna dostawa rozumiana jako jedna umowa) sprzętu komputerowego obejmujące dostawę, instalację i konfigurację o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Wykonawca zobowiązany jest złożyć odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). 2) Wykonawca zobowiązany jest złożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5) Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ. 6) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 9.1-9.5. rozdział VI SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz dostaw i usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. 2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w zakresie określonym przez Zamawiającego. 3) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. tabelaryczne zestawienie oferowanego sprzętu wraz z podaniem modelu, typu urządzenia. 2. dokumenty potwierdzające parametry sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę: a. opis dotyczący charakterystyki zaoferowanego sprzętu informatycznego umożliwiający Zamawiającemu weryfikację spełniania przez oferowany sprzęt wymagań minimalnych, zawierający ponadto wskazania producenta i modelu dla każdego z zaoferowanych sprzętów informatycznych; b. serwer - 2 szt., każdy posiadający: ? procesor: dwa procesory minimum dziesięciordzeniowe, min. 2,4 GHz dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem. Wynik CPU w testach PassMark - Dual CPU Mark nie gorszy niż 21800 punktów, wynik musi być opublikowany na stronie www.cpubenchmark.net; ? dokument potwierdzający, że oferowany serwer zostanie objęty gwarancją fabryczną producenta spełniającą następujące warunki: min. 60 miesięcy w miejscu używania sprzętu w trybie NBD, producent musi zapewniać informacje o gwarancji i konfiguracji i oprogramowaniu sprzętowym na dedykowanej stronie www po podaniu numeru seryjnego serwera, w okresie gwarancji producenta uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego i serwer musi być serwisowany przez autoryzowany podmiot zgodnie z powszechnie uznawanymi normami zarządzania; ? dokument potwierdzający, że oferowany serwer jest wyprodukowany zgodnie z powszechnie uznawanymi normami zarządzania i ochrony środowiska; c. macierz dyskowa: ? dokument potwierdzający, że oferowana macierz zostanie objęta gwarancją producenta spełniającą następujące warunki: min. 60 miesięcy w miejscu używania sprzętu w trybie NBD, producent musi zapewniać informacje o gwarancji i konfiguracji i oprogramowaniu sprzętowym na dedykowanej stronie www po podaniu numeru seryjnego serwera, w okresie gwarancji producenta uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego, macierz musi być serwisowana przez autoryzowany podmiot zgodnie z powszechnie uznawanymi normami zarządzania; d. zestawy komputerowe - 16 szt.: ? raport z przeprowadzonych testów wydajnościowych potwierdzający wydajność obliczeniową według SYSmark 2014 SE PerformanceTest lub równoważne na poziomie min.: Overall Rating - 1095 punktów, Office Productivity - co najmniej 1085 punktów, Media Creation- co najmniej 1100 punktów, Data/Financial Analysis - co najmniej 1080 punktów; Responsiveness - co najmniej 1100 punktów; ? dokument potwierdzający, że oferowane zestawy komputerowe zostaną objęte gwarancją producenta spełniającą następujące warunki: na okres wskazany w ofercie (minimum 36 miesięcy) w miejscu używania sprzętu z czasem reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego, producent komputera musi zapewniać informacje o gwarancji, konfiguracji i oprogramowaniu sprzętowym na dedykowanej stronie www po podaniu numeru seryjnego komputera, w okresie gwarancji producenta w przypadku wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego, gwarancja będzie obejmować wszystkie elementy sprzętowe komputera, usługi serwisowe będą świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy; ? dokument potwierdzający, że zaoferowane komputery zostały wyprodukowane zgodnie z powszechnie uznawanymi normami zarządzania i ochrony środowiska, w zakresie spełnienia zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram; ? dokument potwierdzający, że oferowane monitory zostały wyprodukowane zgodnie z powszechnie uznawanymi normami zarządzania i ochrony środowiska.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 20,00
gwarancja na sprzęt informatyczny 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.