Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
572z dziś
3401z ostatnich 7 dni
14528z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Elementy zestawu służacego do rejestracji, oceny i weryfikacji zjawisk szybko zmiennych,...

Przedmiot:

Elementy zestawu służacego do rejestracji, oceny i weryfikacji zjawisk szybko zmiennych, występujących w układach elektromechanicznych - elementy elektryczne

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: ABB SP. Z O.O.
Żegańska 1
04-713 Warszawa
powiat: Warszawa
+48222238434
joanna.jakubek@pl.abb.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158482
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Elementy zestawu służacego do rejestracji, oceny i weryfikacji zjawisk szybko zmiennych, występujących w układach elektromechanicznych - elementy elektryczne - PLCRC/2830701/06/142/2019
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Elementy elektryczne będące częścią zestawu służącego do rejestracji, oceny i weryfikacji zjawisk szybkozmiennych, występujących w układach elektromechanicznych.
Specyfikacja techniczna:
1. Generator krótkotrwałych impulsów ładunkowych - 1 szt.:
o Ładunek generowanych impulsów: 10, 50, 100, 500, 1000pC
o Czas narastania impulsu (max): 60ns
o Synchronizacja: 50Hz
o Polaryzacja impulsu: dodatnia/ujemna
o Pojemność kondensatora (max): 15pF
o Typ gniazda: BNC
2. Kondensator sprzęgający z dzielnikiem i wbudowaną impedancją pomiarową WNZ - 1 szt.:
o Pojemność: 1nF
o Napięcie znamionowe: 100kV
o Przekładnia dzielnika napięciowego: 1/1000
o Ekran wyrównujący rozkład pola elektrycznego części wysokonapięciowej
o Wyprowadzenie niskonapięciowe typu BNC
o Wysokość max. : 750mm
3. Kondensator sprzęgający z dzielnikiem i wbudowaną impedancją pomiarową WNZ - 1 szt.:
o Pojemność: 0,5nF
o Napięcie znamionowe: 200kV
o Przekładnia dzielnika napięciowego: 1/2000
o Ekran wyrównujący rozkład pola elektrycznego części wysokonapięciowej
o Wyprowadzenie niskonapięciowe typu BNC
o Wysokość max. : 1500mm
4. Kondensator sprzęgający z dzielnikiem napięciowym, przekładnikiem prądowym i wbudowaną impedancją pomiarową WNZ - 1 szt.:
o Pojemność: 1nF
o Napięcie znamionowe: 25kV
o Przekładnia dzielnika napięciowego: 1/250
o Przekładnia przekładnika prądowego: 1/10
o Wyprowadzenie niskonapięciowe typu BNC
o Wysokość max. : 450mm
5. Kondensator sprzęgający z dzielnikiem napięciowym, przekładnikiem prądowym i wbudowaną impedancją pomiarową WNZ - 1 szt.:
o Pojemność: 1nF
o Napięcie znamionowe: 50kV
o Przekładnia dzielnika napięciowego: 1/500
o Przekładnia przekładnika prądowego: 1/10
o Wyprowadzenie niskonapięciowe typu BNC
o Wysokość max. : 650mm
6. Filtr pasywny wysokonapięciowy - 2 szt.:
o Zakres częstotliwości min: 20-300Hz
o Napięcie nominalne: 100kV
o Prąd nominalny min.: 0,5A
o Typ: T
o Wymiary max: 55x120x50cm
o Waga max: 50kg
o Wykonanie mobilne
7. Przekładnik prądowy - 6 szt.:
o Przekładnia 1:10 (50?)
o Pasmo przenoszenia dla tłumienia sygnału 6dB min.: 350kHz-100MHz
o Średnica otworu pomiarowego min.: 12 mm
o Wyprowadzenie typu BNC
8. Przekładnik prądowy klamrowy - 3 szt.:
o Przekładnia 1:10 (50?)
o Pasmo przenoszenia dla tłumienia sygnału 6dB min.: 3MHz-35MHz
o Średnica otworu pomiarowego min.: 80 mm
o Wyprowadzenie typu BNC
9. Przedwzmacniacz - 1 szt.:
o Zakres częstotliwości min.: 20-300Hz
o Pojemność wejściowa: 200pF
o Rezystancja wejściowa: 100k?/10M?
o Napięcie wejściowe (max): 2/200V
o Typ gniazda: BNC
10. Przedwzmacniacz - 1 szt.:
o Zakres częstotliwości min.: 50-1000kHz
o Impedancja wejściowa 10k?//50pF
o Zmiana wzmocnienia w zależności od częstotliwości: 40dB/dec
o Czułość min.: < 0,3mV
o Typ gniazda: BNC
11. Przedwzmacniacz - 1 szt.:
o Zakres częstotliwości min.: 50-1000 kHz
o Impedancja wejściowa 10k?//50pF
o Zmiana wzmocnienia w zależności od częstotliwości: 40dB/dec
o Czułość min.: < 0,3mV
o Tłumienie: 0/20dB
o Typ gniazda: BNC
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup elementów zestawu służacego do rejestracji, oceny i weryfikacji zjawisk szybko zmiennych, występujących w układach elektromechanicznych - elementów elektrycznych.
Przedmiot zamówienia
Elementy zestawu służacego do rejestracji, oceny i weryfikacji zjawisk szybko zmiennych, występujących w układach elektromechanicznych - elementy elektryczne

CPV: 31100000-7

Dokument nr: 1158482, PLCRC/2830701/06/142/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 11-01-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: joanna.jakubek@pl.abb.com, do dnia: 11.01.2019, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków
Harmonogram realizacji zamówienia
Dostawa nie później niż 12 tygodni od daty podpisania umowy.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.
Dodatkowe warunki
Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji Ogólnych Warunków Zakupu dołączonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań,
terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Ewentualne uwagi do treści wzoru umowy powinny być zgłoszone do terminu zamknięcia postępowania.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi deklaracjami oraz instrukcjami.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie najniższej ceny.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ABB SP. Z O.O.
Adres
Żegańska 1
04-713 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
48222237222
Fax
48 22 223 7222
NIP
5260304484
Tytuł projektu
Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R
Numer projektu
RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Joanna Jakubek
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48222238434

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.