Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazu drewna

Przedmiot:

Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazu drewna

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie
Owocowa 2
66-415 Kłodawa
powiat: gorzowski
tel. 95 728 98 48 fax 733 51 20
rdwg@zdw.zgora.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Kłodawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
,,Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazu drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie"
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy zakres realizacji zamówienia jest ujęty w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu cenowym stanowiącym załącznik do n/n zapytania ofertowego.

Dokument nr: ZDW-ZG-RDWKŁ-3317-46/2018

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub faksem lub pocztą elektroniczną do dnia 10.01.2019 do godz. 10;00
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
W przypadku składania ofert drogą elektroniczną, oferty należy składać na adres e-mail: rdwg@zdw.zgora.pl
W temacie nadanej wiadomości wpisując: ,,Pomiar, klasyfikacja oraz sporządzanie wykazu drewna pozyskanego ze ścinki na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze o Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie"

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019r.

Wymagania:
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł).
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.
4. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny być wyliczone według przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pożyciach formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wykonawcom, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, jeżeli wartość szacunkowa zamówienia przekracza netto 14 tyś. euro.
X. Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony formularz ofertowy - formularz nr 1
2. wypełniony formularz cenowy - formularz nr 2
3. kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej
4. potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia tj. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
przez usługi zamawiający rozumie wykonanie 1 usługi o wartości min. 6 400,00 zł brutto, w zakresie usług brakarskich.
Nie dopuszcza się sumowanie usług celem uzyskania wymaganej wartości.
W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi spełniać przynajmniej jeden z podmiotów.
5. zaświadczenie o ukończonym kursie brakarskim
W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.
6. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 6 400,00 zł
XI. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Kontakt:
Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego:
Magdalena Ordon - Z-ca Kierownika w RDW Kłodawa, tel. 95 728-98-48

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.