Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
480z dziś
2951z ostatnich 7 dni
13393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniu komunalnym

Przedmiot:

Wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniu komunalnym

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wadowicach
Pl. Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice
powiat: wadowicki
telefon: (33) 873-18-11 fax: (33) 873-18-15
pbartel@wadowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniu komunalnym
ul. Trybunalska 10/7 w Wadowicach"
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniu
komunalnym ul. Trybunalska 10/7 w Wadowicach.
2. Prace powinny zostać wykonane w oparciu o projekt budowlany sporządzony
przez mgr Janusza Skoreckiego, który stanowi załącznik do zapytania
ofertowego.
3. W ramach zamówienia Wykonawca wykona:
o wykonanie przewodów gazowych,
o wykonanie przebić w ścianach,
o montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego z zamkniętą
komorą spalania,
o montaż elektrycznego okapu wentylacyjnego,
o wymiana dysz w kuchence gazowo-elektrycznej dostosowanych do
spalania;
4. Wycenę należy sporządzić na podstawie wizji w terenie wg następującego
przedmiaru robót:
Nr póz. Podstawa Opis robót Jm Ilość
Instalacja c.o., c.w.u. i sanitarna
1 KNR 4-01 0208/04 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40cm szt 2
2 KNNR4 0304/03 Analogia - Stalowe rury ochronne w przebiciach przez ściany wypełnione plastycznym szczeliwem m 0,6
3 KNR-W 2-15 0308/02 Dodatki na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierzy na ścianach o średnicy 25mm kpi 1
4 KNR-W 2-15 0305/06 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych m 1
5 KNR-W 2-15 0305/05 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych m 3.5
6 KNR-W 2-15 0305/04 Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18,0mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych m 5
7 KNR INSTAL 0405/05 Trójniki kielichowe miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm - lutowanie twarde szt 1
8 KNR INSTAL 0404/04 Złączki kielichowe miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm - lutowanie twarde m 4
9 KNR INSTAL 0404/03 Złączki kielichowe miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm - lutowanie twarde m 3
10 KNR 2-15 0310/01 Kurki gazowe przelotowe o średnicy 15mm szt 1
11 KNR 2-15 0310/02.2 Kurki gazowe przelotowe o średnicy 20-25mm szt 3
12 KNR-W 2-15 0315/01 Piec gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania wraz z rurą odprowadzająca spaliny do komina kpi 1
13 KNR-W 2-17 0141/01 Analogia - Montaż okapu wentylacyjnego elektrycznego nad kuchenką gazową wraz z podłączeniem do przewodu wentylacyjnego szt 1
14 Kalkulacja indywidualna Wymiana dysz w kuchence gazowo-elektrycznej dostosowanych do spalania gazu ziemnego kpl. 1
15 KNR 2-15 0305/01 Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych lokali 1
5. Gruz oraz materiał z rozbiórki należy zagospodarować we własnym zakresie
zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., póz. 1399 z późn. zm.) oraz
regulaminem utrzymania czystości porządku w gminie.

Dokument nr: IR. 271.5.01.2019

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 8 stycznia 2019r.
pisemnie na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego
tj. Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, w Biurze Obsługi Mieszkańca
pok. nr 7,
elektronicznie na adres e-mail: pbartel@wadowice.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie
do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający
spełnienie nw. warunków:
1. Posiadają niezbędne uprawnienia oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Oferent może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym, opatrzona
pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta.
3. Do oferty należy załączyć:
3.1. podpisane i wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do
formularza ofertowego,
3.2. kosztorys uproszczony sporządzony na załączniku nr 2 do formularza
oferty;
3.3. podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą
załącznik nr 3 do formularza ofertowego;
3.4. kserokopię uprawnień.
4. Koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę.
5. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta
wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
VI. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Cena 100%
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki
związane z wykonaniem Zamówienia opisane w rozdz. I pkt. 1-5.
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01,2004r.
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. póz. 1986 z późn. zm.),
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi
Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może
dokonać wyboru tej oferty.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści
zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść
składanych ofert, Zamawiający wydłuży termin składania ofert.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego.
6. Prośbę o udzielnie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć
w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form;
pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie
Zamawiającego tj. Pl. Jana Pawła II 23, 34 -100 Wadowice; Biuro Obsługi
Mieszkańca, pok. nr 7;
faksem na numer (33) 873-18-15,
w wersji elektronicznej na adres: pbartel@wadowice.pl;
7. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego
bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do
pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela: Piotr Bartel tel. 33/ 873 18 11 wewn. 219,
email: pbartel@wadowice.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.