Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej

Przedmiot:

Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej

Data zamieszczenia: 2019-01-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Lipinki
Lipinki 53
38-305 Lipinki
powiat: gorlicki
tel. (0-13) 447 70 21, Telefon: (13)44-77-021 Faks:(13)44-77-021 w. 42
urzad@gminalipinki.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Lipinki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla centrum rekreacji w Sołectwie
Bednarskie w ramach operacji ,,Tworzenie centrum rekreacji w sołectwie Bednarskie
poprzez budowę placu zabaw, siłowni oraz zakup wyposażenia Klubu Młodzieży"
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Kody CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
45000000 - 7 - Roboty budowlane
45112723 - 9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45112720 - 8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportu i rekreacji
37410000 - 5 - Sprzęt sportowy do uprawniania sportów na wolnym powietrzu
2. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce nr
650/10 w Pagorzynie, sołectwo Bednarskie, obręb Pagorzyna 0004, jednostka ewidencyjna
Lipinki 120505_2.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż na podłożu stałym urządzeń
siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw dla dzieci, w tym:
a) urządzeń siłowni zewnętrznej:
- trenażer klatki piersiowej
- wioślarz podwójny
- stojak na rowery (na 6 rowerów)
- ławka
- bramki piłkarskie do piłki ręcznej (2 szt.)
b) urządzeń placu zabaw dla dzieci:
- zestaw zabawowy ,,cyrkowy"
- huśtawka wahadłowa podwójna
- linarium
- bujak sprężynowy ,,piesek"
- ławka (2 szt.)
- kosz na śmieci.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej,
stanowiącej załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
5. Jeżeli w dokumentacji technicznej została wskazana nazwa producenta, znak towarowy,
patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., Zamawiający
zastrzega, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy
realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych
niż wskazane w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przez
równoważność należy rozumieć zastosowanie porównywalnych wyrobów, produktów innych
marek/producentów o parametrach technicznych i wymogach jakościowych niepowodujących
pogorszenia właściwości użytkowania i trwałości urządzenia, obiektu. Ciężar udowodnienia,
że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez
Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć
odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i
inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające
jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. Równoważność
zastosowanych materiałów i urządzeń będzie opiniowana przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

CPV: 45000000 - 7, 45112723 - 9, 45112720 - 8

Dokument nr: RBI.ZO.1.2019

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert nastąpi 11.01.2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd
Gminy Lipinki, Lipinki 53, 38 - 305 Lipinki, pokój nr 2 - sala konferencyjna.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać do 11.01.2019 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd
Gminy Lipinki, Lipinki 53, 38 - 305 Lipinki, pokój nr 11 - dziennik podawczy.

Miejsce i termin realizacji:
Rozdział 3. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy wykonać do 21 lutego 2019 r.

Wymagania:
Rozdział 1. Procedura
1. Z uwagi na treść przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), postępowanie prowadzone jest w trybie
zapytania ofertowego w oparciu o uregulowania wewnętrzne.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
6. O wyniku postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, za
pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieści zawiadomienie na stronie internetowej
www.bip.malopolska.pl/uglipinki.
7. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie
uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego
oferta była najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego
postępowania.
8. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny.
9. W niniejszym postępowaniu Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
10. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia i zweryfikowania materiałów niniejszego
postępowania oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach
lub przeoczeniach. Błędy, o których istnieniu Zamawiający dowie się dopiero po terminie
składania ofert, w szczególności w sytuacji, gdy będą one grozić zachowaniu uczciwej
konkurencji, mogą być przyczyną unieważnienia postępowania.
Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej
jedną robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, w ramach
której dostarczano i zamontowano urządzenia rekreacyjne, o wartości nie mniejszej niż
15.000,00 zł brutto, wraz z podaniem nazwy, miejsca realizacji, rodzaju i zakresu wykonanej
roboty budowlanej, jej wartości brutto, daty wykonywania oraz nazwy i adresu
zamawiającego, na rzecz którego robota budowlana została wykonana, z załączeniem
dowodów określających, czy robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez zamawiającego, na
rzecz którego robota budowlane była wykonywana, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, oraz dowody określające, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty.
Ocena spełniania powyższego warunku będzie dokonywana metodą ,,spełnia - nie spełnia".
Jeżeli złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego,
będzie on mógł zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu o dodatkowe informacje
lub dokumenty w tym zakresie.
b) Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponować osobą zdolną do
wykonania niniejszego zamówienia, to jest osobą posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i wpisaną na listę
członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., póz. 1278).
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, oraz dowody
potwierdzające, że osoba podana w wykazie posiada uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalności, przy czym dowodami tymi są decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych lub
stwierdzenie przygotowania zawodowego oraz zaświadczenie o przynależności do Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa.
Ocena spełniania powyższego warunku będzie dokonywana metodą ,,spełnia - nie spełnia".
Jeżeli złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego,
będzie on mógł zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu o dodatkowe informacje
lub dokumenty w tym zakresie.
Rozdział 5. Wykaz dokumentów, które składają się na ofertę
a) Formularz oferty - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego; wymagana forma dokumentu:
oryginał;
b) Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa), jeżeli dokumenty składające się na ofertę nie będą
podpisywane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z treścią
wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej; wymagana forma dokumentu: oryginał;
c) Wykaz wykonanych robót budowlanych - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, wraz z
dowodami, o których mowa w Rozdziale 4; wymagana forma dokumentu: oryginał;
wymagana forma dowodów: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
d) Wykaz osób - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, wraz z dowodami, o których mowa
w Rozdziale 4; wymagana forma dokumentu: oryginał; wymagana forma dowodów: oryginał
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego; dokument ten
należy złożyć w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na zasobach innego podmiotu
przy realizacji zamówienia; wymagana forma dokumentu: oryginał;
zamierza zainstalować w ramach umowy; wymagana forma dokumentu: oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem;
g) Kosztorys ofertowy w formie uproszczonej; wymagana forma dokumentu: oryginał.
Rozdział 6. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami
1. W mniejszym postępowaniu wszelkie zapytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane będą w formie pisemnej, faksem i pocztą elektroniczną.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Marek
Haluch - Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Gminy Lipinki.
Rozdział 7. Sposób przygotowania oferty
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta),
zaadresowanym i opisanym następująco:
Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej dla centrum rekreacji w Sołectwie
Bednarskie w ramach operacji ,,Tworzenie centrum rekreacji w sołectwie Bednarskie
poprzez budowę placu zabaw, siłowni oraz zakup wyposażenia Klubu Młodzieży
f) Karty katalogowe - możliwie ze zdjęciem w kolorze i opisem sprzętu, który Wykonawca
Oferta na:
Nie otwierać przed 11.01.2019 r. godz. 9:30
3. Oferta musi być podpisana przez:
a) osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym zgodnie
z danymi ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo
b) pełnomocnika - w przypadku podpisywania oferty przez inną osobę niż wskazana w lit. a.
2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do miejsca
wskazanego w punkcie 1.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej
informacje dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi oraz warunków płatności
zawartych w ofertach.
Rozdział 9. Przesłanki odrzucenia oferty
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
2) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
określonych w zapytaniu ofertowym;
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) zawiera cenę wyższą niż w złożonej ofercie;
2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez zamawiającego
w wezwaniu do złożenia tych ofert.
Rozdział 10. Sposób obliczenia ceny.
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto (łącznie z podatkiem VAT), w złotych polskich,
podając ją w zapisie liczbowym i słownie, z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po
przecinku).
2. Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową i będzie stała
przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować
wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z prawidłową realizacją zamówienia.
4. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu
budowy oraz najbliższego otoczenia w celu prawidłowego określenia ceny oferty. Koszty
wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego w formie
uproszczonej. Kalkulację ceny ofertowej należy sporządzić przy pomocy przedmiaru robót,
zamieszczonego w dokumentacji technicznej. Przedmiar robót nie stanowi podstawy wyceny
realizacji robót objętych zamówieniem; ma jedynie charakter informacyjno-pomocniczy.
Rozdział 11. Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający będzie oceniać oferty według następujących kryteriów:
a) Cena - waga 60;
b) Okres gwarancji i rękojmi - waga 40.
2. Kryterium ,,Cena".
Punkty w tym kryterium przyznawane będą za cenę brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Oferta może uzyskać
maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po
przecinku z zastosowaniem reguł matematycznych.
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, inne proporcjonalnie mniej według wzoru:
C = (Cn /C0) x 60
gdzie:
C - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,Cena"
Cn - najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
C0 - cena zaoferowana w ofercie badanej
3. Kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi".
Punkty w tym kryterium przyznawane będą za okres gwarancji i rękojmi, podany przez
Wykonawcę w Formularzu oferty. Minimalny okres gwarancji i rękojmi podlegający ocenie
wynosi 36 miesięcy, a maksymalny - 60 miesięcy. Oferty zawierające okres gwarancji i
rękojmi niższy niż 36 miesięcy lub niezawierające żadnego okresu gwarancji i rękojmi
zostaną odrzucone. W przypadku ofert zawierających okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż
60 miesięcy, do wyliczenia punktów wzięty zostanie pod uwagę maksymalny okres gwarancji
i rękojmi, to jest 60 miesięcy. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem reguł
matematycznych.
Oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi uzyska 40 punktów, inne proporcjonalnie
mniej według wzoru:
O = (Oo/On) x 40
gdzie:
O - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi"
00 - okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej
On - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród wszystkich ofert niepodlegających
odrzuceniu
4. Całkowita liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę zostanie obliczona według
wzoru:
p = c + o
gdzie:
P - całkowita liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę
C - liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,Cena"
O - liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi"
5. Całkowita liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, z
zastosowaniem reguł matematycznych. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
6. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów,
stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z kryteriów.
7. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert uzyska taką samą największą całkowitą liczbę punktów, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
8. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą największą całkowitą liczbę
punktów i oferty te zawierać będą taką samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia na udostępnionym przez siebie
formularzu, w określonym terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni, ofert dodatkowych w
zakresie dotyczącym ceny.
9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny wyższej niż w
złożonych ofertach.
10. W przypadku niezłożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o
takiej samej najniższej cenie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, Zamawiający
unieważni postępowanie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.