Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
640z dziś
3470z ostatnich 7 dni
14597z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.
ul. Al. J. Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź
powiat: Łódź
tel. 42 206 88 60, faks 42 206 88 61
zamowienia.publiczne@iml.biz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa Szpitala im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Sieradzu dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i Oddziału Intensywnej Terapii wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu - Etap I"
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa Szpitala im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Sieradzu dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i Oddziału Intensywnej Terapii wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu - Etap I". Zamawiający informuje, że dokumentacja dotycząca inwestycji objętej usługą nadzoru, dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.iml.biz.pl, w zakładce ,,Zamówienia publiczne" znak sprawy: 30/ZP/PN/2018, tytuł postępowania: ,,Rozbudowa i przebudowa Szpitala im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Sieradzu dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i Oddziału Intensywnej Terapii wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu - Etap I". Pełnienie funkcji inspektora nadzoru będącego przedmiotem niniejszego postępowania dotyczy nadzoru nad realizacją postępowania opisanego warunkami przetargu - nr sprawy: 30/ZP/PN/18

CPV: 71247000-1

Dokument nr: 500470-N-2019, 36/ZP/PN/18

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.iml.biz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-11, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a) dysponują lub celem realizacji przedmiotu zamówienia, będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj.: ? osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń , która legitymuje się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wymaga się, aby osoba posiadająca w/w uprawnienia budowlane: ? posiadała co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru. Nie dopuszcza się zsumowania doświadczenia z tych samych okresów z różnych zadań; ? posiadała doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad co najmniej jedną robotą budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu szpitalnego w technologii budownictwa modułowego; ? osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która legitymuje się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; Wymaga się, aby osoba posiadająca w/w uprawnienia budowlane posiadała co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru. Nie dopuszcza się zsumowania doświadczenia z tych samych okresów z różnych zadań; ? osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która legitymuje się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wymaga się, aby osoba posiadająca w/w uprawnienia budowlane posiadała co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru. Nie dopuszcza się zsumowania doświadczenia z tych samych okresów z różnych zadań. Powyższy warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających jedne lub kilka z wymienionych uprawnień. Osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w SIWZ uprawnieniami. UWAGA: Osoby te powinny posiadać odpowiednie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202,1276,1496,1669,2245) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272). b)wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę w zakresie pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy budowie (odbudowie, rozbudowie, nadbudowie), przebudowie lub remoncie obiektu szpitalnego o wartości nadzorowanych robót budowlanych minimum 10 mln zł brutto z min. dwiema salami operacyjnymi - potwierdzone dowodem określającym czy te usługi zostały wykonane należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie - aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności posiadających uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ 2) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca składa ofertę tj.: a)Formularz oferty Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz dokumenty składane wraz ofertą: b)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. c)Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia złożone w oryginale - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (jeśli dotyczy). d)Stosowne pełnomocnictwo - jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej e)W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający pełnomocnika (oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis stosownego pełnomocnictwa wystawionego lub udzielanego przez osoby do tego upoważnione) do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia f)Uprawdopodobnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 90,00
liczba pobytów w tyg. na budowie 8,00
Czas na podjęcie działań w momencie nieprzywidzianych zdarzeń wymagających obecności inspektora nadzoru na terenie budowy 2,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.