Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2144z ostatnich 7 dni
13999z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.Termomodernizacja budynku

Przedmiot:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.Termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Mszana
1 Maja 81,
44-325 Mszana
powiat: wodzisławski
32 475 97 57, 697 687 844
urzad@mszana.ug.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mszana
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia obejmuje
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, dla zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie", adres inwestycji 44-325 Mszana ul. Sportowa 6, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Inspektor Nadzoru iako Przedstawiciel Zamawiającego:
1) działa w jego imieniu i odpowiada za realizację inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ustawy prawo zamówień publicznych, warunkami określonymi w umowie z Wykonawcą robót,
2) decyzje, mające konsekwencje finansowe i terminowe dla realizacji inwestycji, po wcześniejszym przygotowaniu ich rozstrzygnięcia wydaje wyłącznie w uzgodnieniu z Zamawiającym,
3) samodzielnie podejmuje decyzje i sporządza opinie we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów, oceną postępu robót, w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, sprawach dotyczących akceptacji lub krytycznej oceny wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę oraz właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń, związanych z inwestycją,
4) wydaje Wykonawcy pisemne polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski,
5) zapewnia system nadzoru zgodny z harmonogramem robót, a w szczególności przy rozliczeniu robót,
6) nadzór i wszystkie czynności nadzoru nad realizacją zadania będzie wykonywał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 "Prawo budowlane" z późniejszymi zmianami, ,,Kodeksem Cywilnym" oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowie na realizację robót, Szczegółowe zadania i obowiązki Inspektora Nadzoru:
1) Inspektor Nadzoru sporządza i dostarcza Zamawiającemu we wskazanych przez niego terminach, sprawozdania o postępie robót,
3) sprawdza wytyczenia obiektów oraz wydaje Wykonawcy dyspozycje w tym zakresie,
4) sprawdza, zatwierdza obmiary robót, protokoły odbioru i inne wykazy Wykonawcy,
5) powiadamia stosowne władze i Zamawiającego w przypadku odkrycia wykopalisk, niewybuchów i niewypałów,
6) Inspektor Nadzoru kontroluje i dba o należytą jakość wykonywanych robót. Sprawdza pracę i wszelkie roboty Wykonawcy na budowie oraz powiadamia go o stwierdzonych wadach, usterkach i uchybieniach a w szczególności:
- weryfikuje i zatwierdza jakość materiałów wbudowywanych w obiekty stałe,
- decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu receptur, materiałów, prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót,
- w przypadku stwierdzenia wad i usterek ustala rodzaj i zakres koniecznych do wykonania robót poprawkowych, zleca je na piśmie Wykonawcy oraz poświadcza ich wykonanie przez Wykonawcę,
- wykonuje ocenę geotechniczną w sytuacjach tego wymagających,
7) uczestniczy w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz odpowiada za realizację ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,
8) przyjmuje wystąpienia Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy i przedstawia w tych kwestiach przyjęte rozstrzygnięcia,
9) kontroluje dziennik budowy prowadzony przez Wykonawcę,
10) Inspektor Nadzoru czuwa nad bezpieczeństwem na placu budowy, a w szczególności kontroluje stosowanie przepisów BHP i ppoż. przez pracowników Wykonawcy,
11) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji kontraktu wystawia potwierdzenie finansowe za roboty wykonane,
12) zawiadamia Przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich sprawach odnoszących się do wykonywanych robót, w tym również ustaleń dotyczących roszczeń Wykonawców,
13) opracowuje protokoły konieczności na roboty dodatkowe i uzyskuje ich zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz sprawdza kosztorysy ofertowe na te roboty pod względem merytorycznym. Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania poleceń Wykonawcy dotyczących wykonania robót dodatkowych.
14) sprawdza realizację warunków ustalonych w decyzjach pozwolenia na budowę i w innych decyzjach i uzgodnieniach opiniujących inwestycję i odpowiada za wykonanie warunków wynikających z tych decyzji,
15) egzekwuje od Wykonawcy prawidłowe utrzymanie dróg w rejonie budowy (przyległych i objazdowych),
16) Inspektor Nadzoru przed podjęciem decyzji w szczególności w niżej wymienionych sytuacjach winien uzyskać akceptację Zamawiającego:
a) wprowadzania zmian w robotach i dokumentacji projektowej,
b) dotyczącą podzlecania jakichkolwiek robót przez generalnego Wykonawcę,
c) postanowienia o przesunięciu terminu zakończenia robót,
d) wydawania opinii dotyczących oznakowania itp.,
17) Inspektor Nadzoru ma prawo do podejmowania samodzielnych działań, a w szczególności:
a) w uzasadnionych przypadkach usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę,
b) wstrzymania wykonywania przez Wykonawcę prac w trudnych warunkach atmosferycznych,
c) zabezpieczenia budowy przez Wykonawcę zgodnie z warunkami umowy, przepisami BHP i Ppoż.,
d) żądania, wstrzymywania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami: BHP i ppoż., warunkami technicznymi, normami, zasadami wiedzy technicznej, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i projektem,
e) opiniowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przedstawionego przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót,
f) potwierdzenia zakończenia robót,
18) stwierdza każdorazowo konieczność pobytu projektanta na budowie i potwierdza jego obecność,
19) występuje do projektanta w celu uzyskania wyjaśnień w sprawie wątpliwości związanych z zawartymi w projekcie rozwiązaniami,
20) dokonuje odbioru technicznego: robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego i końcowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej,
21) wraz z przedstawicielem Zamawiającego uczestniczy w przekazaniu robót wraz z wymaganą dokumentacją poszczególnym Gestorom Sieci na warunkach określonych przez nich w umowach, porozumieniach zawartych z Zamawiającym oraz w wydanych warunkach technicznych i innych dokumentach,
22) przeprowadza przegląd przedodbiorowy robót i sporządza listę usterek i wad,
23) kontroluje rozliczenia finansowe, a w szczególności na bieżąco kontroluje realizację inwestycji w zakresie rzeczowo - finansowym, weryfikuje kosztorysy stanowiące załącznik do częściowych odbiorów robót;
24) po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót Inspektor Nadzoru:
a) wyznacza w uzgodnieniu z Zamawiającym termin odbioru końcowego robót i powiadamia o tym wszystkie zainteresowane strony,
b) uczestniczy w odbiorze końcowym robót (w przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru, odbiór przerywa; wznowienie odbioru następuje po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich stwierdzonych wad),
c) nadzoruje skompletowanie 2 egzemplarzy archiwalnych dokumentacji powykonawczej projektu z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi, sprawdza kompletność i prawidłowość operatu kolaudacyjnego oraz przedkłada go Zamawiającemu,
d) kontroluje rozliczenia finansowe, a w szczególności opracuje kosztorys powykonawczy, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
25) W okresie gwarancji, tj. w ciągu 6 lat od odbioru końcowego zadania Inspektor Nadzoru jest zobowiązany brać udział w przeglądach dotyczących prawidłowości wykonania umowy na każde żądanie Zamawiającego w okresie obowiązywania gwarancji.
Dokumentacja projektowa dotycząca zadania dostępną jest pod adresem: https://a wmszana.peup.pl/eurzad.seam7actionMetM 29&cid=233928
Szczegółowy zakres obowiązków określać będzie umowa.
Inspektorem nadzoru w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - koordynatorem inspektorów nadzoru jest pracownik Urzędu Gminy Mszana Marek Małek.

Dokument nr: PI.7013.3.2018 PI.ZD.0002.2019

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin składania oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 10.01.2019 r. do godz. 12:00:
1). pocztą na adres: Urząd Gminy Mszana ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana
2) w siedzibie Zamawiającego - sekretariat urzędu
3) za pomocą emaila na adres: urzad@mszana.ug.gov.pl
Szczegółowych informacji udziela Pan Marek Małek tel. 32 475 97 57, 697 687 844 email: marek.malek@mszana.ug.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Rozpoczęcie realizacji zadania: po podpisaniu umowy. Zakończenie realizacji zadania: do dnia 15.06.2019 r. (tj. do 30 dni od planowanego zakończenia robót budowlanych). Dopuszcza się możliwość przedłużenia lub skrócenia czasu realizacji nadzoru przez Inspektora Nadzoru w wyniku przesunięcia terminu wykonania robót budowlanych, bez zmiany wynagrodzenia umownego brutto za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Wymagania:
4. Wymagania zamawiającego odnośnie Wykonawcy:
Osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
5. Cena ofertowa
Cenę ofertową należy obiiczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt.2) z uwzględnieniem wszystkich czynności związanych z realizacją usługi (koszty dojazdu, itp.), jak również w oparciu o zapoznanie się z dokumentacją projektową. Do ceny ofertowej należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. Wartość robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych objętych nadzorem inwestorskim wg. złożonej oferty wykonawcy robót wynosi: 164.952,02 zł, rozliczenie kosztorysowe.
6. Wynagrodzenie i sposób płatności
1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy określone w punkcie 2 niniejszej oferty.
2) Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę VAT lub rachunek, płatny przelewem na jego konto w terminie do 30 dni od dnia zaakceptowania protokołu przez Zamawiającego.

Uwagi:
7. Kryteria wyboru wykonawcy robót:
Najniższa kwota brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to że dwie lub więcej ofert zostanie złożonych w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.
8. Kary umowne:
1) Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Inspektor Nadzoru w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto,
2) Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę za opóźnienie w zakończeniu robót objętych nadzorem, jeśli nastąpi to z winy Inspektora Nadzoru w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
3) Niezależnie od kar umownych, wyszczególnionych powyżej Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana
www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 32 47 597 57 Fax: 32 47 597 60
marek.malek@mszana.ug.gov.pl
PI.7013.3.2018 PI.ZD.0002.2019
Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku szatni sportowej w Mszanie".
1. Zamawiający
Gmina Mszana
Adres: 44-325 Mszana ul. 1 Maja 81 tel. : 32 475 97 40 NIP 647-17-73-271

Kontakt:
Szczegółowych informacji udziela Pan Marek Małek tel. 32 475 97 57, 697 687 844 email: marek.malek@mszana.ug.gov.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.