Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
607z dziś
3436z ostatnich 7 dni
14564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup maszyn do wdrożenia innowacji produktowej i procesowej

Przedmiot:

Zakup maszyn do wdrożenia innowacji produktowej i procesowej

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: HERCU PNEUMATIC ARTUR DUDA
ul. Kielecka 13 A
26-026 Morawica
powiat: kielecki
600-01-01-02
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158535
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Morawica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup maszyn do wdrożenia innowacji produktowej i procesowej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup niżej wskazanych, fabrycznie nowych maszyn i urządzeń przemysłowych, które posłużą Zamawiającemu do wytwarzania pneumatycznych urządzeń budowlanych. Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem (7) części i obejmuje:
1) Część 1 - Piec do azotowania - liczba sztuk: 1.
2) Część 2 - Honownica precyzyjna pionowa - liczba sztuk: 1.
3) Część 3 - Tokarka CKT 500x850 z napędzanym narzędziem - liczba sztuk: 1.
4) Część 4 - Tokarka CKT 500x850 z uchwytem hydraulicznym - liczba sztuk: 1.
5) Część 5 - Szlifierka precyzyjna - liczba sztuk: 1.
6) Część 6 - Automatyczna kolumnowa piła taśmowa - liczba sztuk: 1.
7) Część 7 - Wiertarka promieniowa - liczba sztuk: 1.
UWAGA
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, nazwę, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane nazwy, patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają wyłącznie parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa maszyn i urządzeń służących do wytwarzania pneumatycznych urządzeń budowlanych.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup niżej wskazanych, fabrycznie nowych maszyn i urządzeń przemysłowych, które posłużą Zamawiającemu do wytwarzania pneumatycznych urządzeń budowlanych. Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem (7) części i obejmuje:
1) Część 1 - Piec do azotowania - liczba sztuk: 1.
2) Część 2 - Honownica precyzyjna pionowa - liczba sztuk: 1.
3) Część 3 - Tokarka CKT 500x850 z napędzanym narzędziem - liczba sztuk: 1.
4) Część 4 - Tokarka CKT 500x850 z uchwytem hydraulicznym - liczba sztuk: 1.
5) Część 5 - Szlifierka precyzyjna - liczba sztuk: 1.
6) Część 6 - Automatyczna kolumnowa piła taśmowa - liczba sztuk: 1.
7) Część 7 - Wiertarka promieniowa - liczba sztuk: 1.
UWAGA
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, nazwę, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane nazwy, patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają wyłącznie parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
UWAGA
Dokładny opis i wymagania dla poszczególnych maszyn i urządzeń zawarto w załączniku - Szczegółówym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

CPV: 42620000-8

Dokument nr: 1158535

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 11-01-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Termin składania ofert upływa w dn. 11.01.2019 r. o godz. 13.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dn. 11.01.2019 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Bilcza, ul. Kielecka 13 A, 26-026 Morawica (adres korespondencyjny).
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej wyłącznie za pomocą formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SOPZ na adres:
Firma Hercu Pneumatic Artur Duda, Bilcza, ul. Kielecka 13 A, 26-026 Morawica
z dopiskiem ,,Oferta na zakup maszyn do wdrożenia innowacji produktowej i procesowej".
Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Oferty należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1do niniejszego SOPZ. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami, w sposób czytelny w języku polskim

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Miejscowość: Bilcza
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 31 maja 2019 roku.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia - sekcja VI.
Wiedza i doświadczenie
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia - sekcja VI.
Potencjał techniczny
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia - sekcja VI.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia - sekcja VI.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia - sekcja VI.
Dodatkowe warunki
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia - sekcja VI.
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z projektem umowy z Wykonawcą.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zgodnie z formularzem oferty.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert oraz wagi przypisane poszczególnym kryteriom
Lp. Kryterium Waga
1. Cena brutto 80 %
2. Okres gwarancji 20 %
Zamawiający będzie przyznawał punkty za spełniania poszczególnych kryteriów w następujący sposób:
1) Kryterium nr 1 - Cena brutto (80%) - maksymalna liczba punktów wynosi 80 pkt.
Obliczenie według wzoru:
C.= (Cena min./Cena bad.) x 80% - gdzie 1% = 1 pkt
gdzie,
C. - ilość punktów oferty badanej;
Cena min. - najniższa cena oferty spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cena bad. - cena oferty badanej;
2) Kryterium nr 2 - Okres gwarancji (20%) - maksymalna liczba punktów wynosi 20 pkt.
Zamawiający będzie przyznawał punkty w następujący sposób:
a) 10 punktów -gdy okres gwarancji na dane urządzenie wynosi 12 miesięcy;
b) 15 punktów - gdy okres gwarancji na dane urządzenie wynosi więcej niż 12 miesięcy i mniej niż 24 miesiące;
c) 20 punktów - gdy okres gwarancji na dane urządzenie wynosi więcej niż 24 miesiące;
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres krótszy niż 12 miesięcy.
Po dokonaniu oceny punktowej ofert, Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach dla danych ofert. Oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów będzie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
W przypadku dwóch ofert z taką samą liczbą punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowej oferty. Dodatkowe oferty nie mogą zawierać parametrów mniej korzystnych niż zaoferowane uprzednio. Po złożeniu dodatkowych ofert Zamawiający przeprowadzi ich ocenę zgodnie z przyjętymi powyżej kryteriami i dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.
Wykluczenia
Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
HERCU PNEUMATIC ARTUR DUDA
Adres
28-114 Janowice Poduszowskie
świętokrzyskie , buski
Numer telefonu
600010102
Fax
413576154
NIP
6551056287
Tytuł projektu
Wdrożenie innowacji produktowej i innowacji procesowej w zakresie wytwarzania pneumatycznych urządzeń budowlanych
Numer projektu
RPSW.02.05.00-26-0057/17-00
Inne źródła finansowania
Środki własne beneficjenta.

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Artur Duda
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
600-01-01-02

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.