Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
2988z ostatnich 7 dni
13430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów izolacyjnych

Przedmiot:

Dostawa materiałów izolacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
, ul. Sienna 4;
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
14 688 22 22, 14) 688 22 59
mpec@mpec.tarnow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów izolacyjnych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia.

7.1.Realizacja przedmiotu zamówienia w ilościach określonych w Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia nastąpi sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych przesłanych w okresie obowiązywania umowy tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r. Realizacja pojedynczego zamówienia (przesłanego e-mailem) nastąpi każdorazowo w terminie do 2 tygodni od daty przesłania zamówienia. Uwzględniane każdorazowo przy zamówieniu minimum logistyczne pojedynczej dostawy wynosić będzie: ? dla zadania nr 1: 1 000,00 zł/netto. ? dla zadania nr 2: 500,00 zł/netto. ? dla zadania nr 3: 200,00 zł/netto. 7.2. W przypadku wystąpienia zwiększenia przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami pkt. 3.2. Ogłoszenia Zamawiający prześle zamówienia do Wykonawcy (e-mailem) w okresie obowiązywania umowy tj. od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku. Termin realizacji poszczególnego zamówienia nastąpi każdorazowo do 2 tygodni od daty przesłania zamówienia. Uwzględniane każdorazowo przy zamówieniu minimum logistyczne pojedynczej dostawy wynosić będzie: ? dla zadania nr 1: 1 000,00 zł/netto. ? dla zadania nr 2: 500,00 zł/netto. ? dla zadania nr 3: 200,00 zł/netto.
7.3.Przedmiot zamówienia będzie dostarczony na koszt Wykonawcy do magazynu Zamawiającego w Tarnowie przy ul. Spokojnej 65.

Dokument nr: NSZ.26.P1.2019.MM, PN/1/2019/D

Otwarcie ofert: 15.2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2019 r. o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej (pokój 117) na ul. Siennej 4 w Tarnowie.

Specyfikacja:
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego prowadzone jest na podstawie ,,Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie" w trybie przetargu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mpec.tarnow.pl zakładka BIP.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy z napisem ,,Dostawa materiałów izolacyjnych", w przypadku gdy oferta zawiera informacje zastrzeżone należy złożyć dodatkową adnotację "Zawiera informacje zastrzeżone". Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Tarnowie przy ul. Siennej 4, pokój 316 w terminie do dnia 11.01.2019 r., do godziny 10:00. Termin powyższy zostanie zachowany, jeżeli oferta znajdzie się w siedzibie Zamawiającego przed jego upływem.

Wymagania:
2.2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.3. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w języku polskim.
3.2. Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia przedmiotu zamówienia. Zwiększenie przedmiotu zamówienia może wynieść maksymalnie do 50% wartości umowy.
3.3. Przedstawiony w ofercie asortyment musi być nowy i musi posiadać stosowne atesty, znaki, deklaracje zgodności, aktualne świadectwa certyfikacji wymagane na terytorium UE.
4. Oferty równoważne:
4.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia dla zadań nr 1 i 2 wskazane zostały normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy odniesienia, producent, typ itp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
4.2. Za ofertę równoważną uznana zostanie ta oferta, która zawierać będzie przedmiot zamówienia o parametrach co najmniej takich samych bądź bardziej korzystnych w stosunku do parametrów, które posiada asortyment wyspecyfikowany przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.
4.3. Na Wykonawcy spoczywa ciężar dowiedzenia równoważności oferty poprzez załączenie do niej odpowiednich dokumentów potwierdzających równoważność.
4.4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty równoważnej, Zamawiający przed ostatecznym zakwalifikowaniem oferty do dalszego udziału w postępowaniu podda ją ocenie pod kątem spełnienia wymogu, o którym mowa w pkt. 4.2. Ogłoszenia.
5. Zamówienia częściowe:
5.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w ramach zadań nr 1 i 2.
5.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
6. Informacja o ofercie wariantowej:
6.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Termin i sposób realizacji zamówienia: 7.1.Realizacja przedmiotu zamówienia w ilościach określonych w Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia nastąpi sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych przesłanych w okresie obowiązywania umowy tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r. Realizacja pojedynczego zamówienia (przesłanego e-mailem) nastąpi każdorazowo w terminie do 2 tygodni od daty przesłania zamówienia. Uwzględniane każdorazowo przy zamówieniu minimum logistyczne pojedynczej dostawy wynosić będzie: ? dla zadania nr 1: 1 000,00 zł/netto. ? dla zadania nr 2: 500,00 zł/netto. ? dla zadania nr 3: 200,00 zł/netto. 7.2. W przypadku wystąpienia zwiększenia przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami pkt. 3.2. Ogłoszenia Zamawiający prześle zamówienia do Wykonawcy (e-mailem) w okresie obowiązywania umowy tj. od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Termin realizacji poszczególnego zamówienia nastąpi każdorazowo do 2 tygodni od daty przesłania zamówienia. Uwzględniane każdorazowo przy zamówieniu minimum logistyczne pojedynczej dostawy wynosić będzie: ? dla zadania nr 1: 1 000,00 zł/netto. ? dla zadania nr 2: 500,00 zł/netto. ? dla zadania nr 3: 200,00 zł/netto.
8. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
8.1. Wykonawca winien podać w ofercie:
8.1.1. Cenę jednostkową netto dla poszczególnych pozycji.
8.1.2. Cenę netto i brutto dla poszczególnych pozycji w zadaniach nr 1 i 2.
8.1.3. Cenę netto i brutto dla poszczególnych zadań.
8.2. Wszystkie ceny, o których mowa w pkt. 8.1. należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8.3. Ceny, o których mowa w pkt. 8.1. winny uwzględniać 30-dniowy termin płatności.
8.4. Ceny, o których mowa w pkt. 8.1. powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt transportu do magazynu Zamawiającego.
9. Termin związania ofertą.
9.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni od ustalonego w pkt.15.1. Ogłoszenia terminu składania ofert.
9.2. Termin związania ofertą może zostać wydłużony na wniosek Zamawiającego, za zgodą Wykonawcy.
10. Wadium.
10.1. Zamawiający ustala wadium w wysokości:
Dla zadania nr 1: 670,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100).
Dla zadania nr 2: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).
Dla zadania nr 3 Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
Tytuł przelewu musi zawierać nr zadania, którego dotyczy. Do pozostałych form wniesienia wadium zapis ten stosuje się odpowiednio.
Zamawiający nie będzie samodzielnie analizował, na które zadanie wadium zostało wpłacone, a na które nie. W razie niezgodności kwoty wadium będącej sumą kwot wadium na poszczególne zadania, na które Wykonawca złożył ofertę Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
Wadium wnosi się pod rygorem odrzucenia oferty, przed upływem terminu składania ofert w jednej z kilku niżej wymienionych form:
- w pieniądzu - przelewem na konto MPEC S.A. Tarnów, ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów w Banku Pekao S.A. numer rachunku: 71 1240 4748 1111 0000 4877 1977- z dopiskiem ,,Dostawa materiałów izolacyjnych";
- w gwarancjach bankowych;
- w gwarancjach ubezpieczeniowych;
W przypadku gdy Wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej oryginał dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą oraz ważność gwarancji musi obowiązywać przez cały okres związania ofertą.
10.2. Zwrot wadium. 10.2.1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium jeżeli nie zaistniały żadne z przesłanek do zatrzymania wadium, oraz: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy (jeżeli było wymagane), c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia. 10.2.2. Zamawiający, jeżeli nie zaistniały żadne z przesłanek do zatrzymania wadium zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona.
10.2.3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10.3. Zatrzymanie wadium.
10.3.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane),
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
11.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
11.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawcy zobowiązani są wykazać w szczególny sposób.
11.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawcy zobowiązani są wykazać w szczególny sposób.
11.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawcy zobowiązani są wykazać w szczególny sposób.
11.1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie zapisów §11 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie - dotyczy również wspólników spółki cywilnej.
11.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 11.1.1.-11.1.3. Ogłoszenia Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
11.3. W zakresie potwierdzenia warunku nie podlegania wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 11.1.4. należy złożyć Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w § 11 ust.1 pkt. 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie Wykonawca składa Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do Ogłoszenia, że nie należy lub należy do grupy kapitałowej, a w przypadku Wykonawcy, który należy do grupy kapitałowej składa dodatkowo Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej stanowiącą Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia.
11.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzona będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy oraz analizy dokumentów złożonych do oferty.
11.5. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, o którym mowa w pkt. 11.1. Ogłoszenia, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z dalszego udziału w postępowaniu.
12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej).
12.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
12.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 12.1. Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego sektorowego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą (w przypadku spółki cywilnej pełnomocnictwo
wymagane jest jedynie w przypadku, gdy w umowie spółki cywilnej nie zostało określone umocowanie do reprezentacji dla wspólnika, który w imieniu spółki cywilnej składa ofertę). Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika powinno:
12.2.1. Jednoznacznie określać postępowanie do którego się odnosi.
12.2.2. Wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.
12.2.3. Precyzować zakres umocowania (podpisywanie oferty, podpisywanie w imieniu Wykonawców oświadczeń m.in. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu).
12.2.4. Upoważnić pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z postępowaniem lub dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z zawarciem umowy w imieniu Wykonawców.
12.2.5. Być podpisane przez prawnie umocowanych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających ofertę wspólną, jako potwierdzenie uprawnień przekazanych pełnomocnikowi.
12.3. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny być podpisane przez pełnomocnika (zaleca się aby każda ze stron oferty była parafowana przez pełnomocnika).
12.4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
12.5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania oraz łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 11.1.1.-11.1.3. Ogłoszenia.
12.6. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 11.1.4. przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest złożenie przez każdego z tych Wykonawców oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiącego Załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w § 11 ust.1 pkt. 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie Wykonawcy składają Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do Ogłoszenia, że nie należą lub należą do grupy kapitałowej. W przypadku Wykonawców, którzy należą do grupy kapitałowej wymagane jest złożenie dodatkowo Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej stanowiącej Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia.
13. Opis sposobu przygotowania oferty:
13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13.2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
13.3. Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia (oraz ewentualnym zmianom Ogłoszenia). Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do Ogłoszenia, powinny być sporządzone zgodnie co do formy i treści z tymi wzorami.
13.3.1. W ofercie (np. na Załączniku nr 6 do Ogłoszenia - Formularz podstawowy) Wykonawca może zastrzec, które informacje (załączniki do oferty) nie mogą być ujawnione przy jednoczesnym wykazaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
13.3.2. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, wówczas informacje te muszą być opisane i dołączone w formie osobnego dokumentu, wyraźnie oznakowanego jako "Załączniki zastrzeżone - informacje zawarte na stronach.... stanowią tajemnice przedsiębiorstwa- nie udostępniać innym Wykonawcom".
13.3.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe oznakowanie takich załączników przez Wykonawcę.
13.3.4. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
13.4. Przystępujący do przetargu powinien złożyć pisemną ofertę zawierającą:
13.4.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia.
13.4.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, stanowiące Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia. (W przypadku gdy ofertę składają Wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczenie powinien złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dotyczy również każdego ze wspólników spółki cywilnej). W przypadku Wykonawców, którzy należą do grupy kapitałowej wymagane jest złożenie dodatkowo Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej stanowiącej Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia.
13.4.3. Oświadczenie podatnika stanowiące Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia.
13.4.4. Formularz podstawowy, stanowiący Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia (cenę oferty sporządzoną zgodnie z pkt. 8 Ogłoszenia) - podpisany na każdej stronie przez osobę upoważnioną.
13.4.5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
13.4.6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku spółki cywilnej pełnomocnictwo wymagane jest jedynie w przypadku, gdy w umowie spółki cywilnej nie zostało określone umocowanie do reprezentacji dla wspólnika, który w imieniu spółki cywilnej składa ofertę).
13.4.7. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę równoważną zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających jej równoważność (np. karty katalogowe).
13.4.8. Dokument potwierdzający wpłatę wadium w przypadku wyboru formy pieniężnej lub oryginał dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy, Wykonawca wnosi wadium w postaci niepieniężnej.
13.5. W przypadku spółki cywilnej wymagane jest złożenie kserokopii umowy spółki cywilnej poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem.
13.6. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 13.4.5. i 13.4.6. Ogłoszenia powinny być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające pełnomocnictwo, notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.
13.7. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia odpowiednio stosuje się pkt. 12 Ogłoszenia.
13.8. Oferta pod rygorem nieważności powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.
13.9. Wszystkie dokumenty złożone do przetargu mają być:
13.9.1. Czytelne.
13.9.2. Złożone w oryginale lub odpisach (kserokopiach) opisanych "za zgodność z oryginałem". Poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być opatrzone podpisem osoby upoważnionej oraz napisem/pieczątką "za zgodność z oryginałem" na każdej stronie dokumentu.
13.9.3. Wszystkie dokumenty (każda strona oferty zawierająca treść) określone w pkt. 13.4. za wyjątkiem dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium w formie przelewu wygenerowanego elektronicznie i nie wymagającego podpisu ani stempla sporządzonego na podstawie art. 7 Prawo Bankowe (Dz.U. 2018 poz. 2187 z późn. zm.) lub oryginału dokumentu gwarancji wadialnej wystawionego przez bank lub firmę ubezpieczeniową, muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Ewentualne zmiany/poprawki/przekreślenia/ dopiski muszą być naniesione czytelnie oraz zaparafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.
13.10. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią imienną lub w inny sposób umożliwiać identyfikację imienia i nazwiska podpisującego.
13.11. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. Zaleca się również dołączenie do oferty spisu treści, z podaniem liczby stron oferty łącznie.
13.12. Oryginały dokumentów Wykonawca winien dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego - po otwarciu ofert.
13.13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w pkt. 13.16. i 14.3. Ogłoszenia, Zamawiający nie ponosi zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty poniesionych przez Wykonawcę.
13.14. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.
13.14.1. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy bezzwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
13.14.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.13.14.1. Ogłoszenia.
13.14.3. W przypadku wniesienia wniosku po upływie terminu, o którym mowa w pkt.13.14.1. Ogłoszenia, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.
13.14.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże pytającemu oraz bez ujawniania źródła zapytania zamieści na własnej stronie internetowej pod adresem www.mpec.tarnow.pl zakładka BIP oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
13.15. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Ogłoszenia.
13.16.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert odwołać lub zmodyfikować treść Ogłoszenia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej pod adresem www.mpec.tarnow.pl zakładka BIP oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
13.16.1. Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i zamieści tę informacje na stronie internetowej. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 13.14.1. Ogłoszenia.
13.17. Wszelkie wprowadzone zmiany, o których mowa w pkt. 13.14.4. i pkt. 13.16. Ogłoszenia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i winny być uwzględnione przy składaniu ofert.
14. Przebieg postępowania.
14.1. Postępowanie przetargowe może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w postępowaniu.
14.2. Postępowanie przetargowe odbywa się w następujących etapach:
14.2.1. Etap I - ,,Otwarcie ofert".
14.2.2. Etap II - ,,Sprawdzenie ofert pod kątem formalnym, technicznym i cenowym".
14.2.3. Etap III - ,,Rozstrzygnięcie postępowania".
14.3. Zamawiający, według własnego uznania, może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie nadesłanej przez niego dokumentacji ofertowej.
14.4. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
14.5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
14.5.1. Jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia.
14.5.2. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
14.5.3. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.
14.5.4. Zawiera błąd w obliczeniu ceny.
14.5.5. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
14.5.6. Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego terminie nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z Ogłoszeniem niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.
14.5.7. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
14.5.8. Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w określonym przez Zamawiającego terminie.
14.5.9. Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł wadium niezgodnie z zapisami pkt. 10.1. Ogłoszenia w sposób naruszający interes Zamawiającego.
14.6. Kryterium oceny ofert - 100% cena brutto dla poszczególnych zadań.
14.6.1. Zamawiający dokonuje oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez porównanie cen brutto dla poszczególnych zadań.
14.6.2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy, która po spełnieniu warunków formalno-technicznych uzyska najniższą cenę brutto dla poszczególnych zadań.
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
15.3. Koperta z ofertą powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, tak, aby ofertę złożoną po terminie można było odesłać do Wykonawcy.
15.4. Oferty zostaną otwarte według kolejności wpływu.
15.6. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.
15.7. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, ze stosowną dodatkową adnotacją na kopercie: "ZMIANA / WYCOFANIE". W kopercie należy umieścić oświadczenie Wykonawcy o zmianie lub wycofaniu oferty.
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
16.1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. Projekt umowy i wymogi dotyczące jej zawarcia.
17.1. Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 7 do Ogłoszenia i zawiera wszystkie istotne warunki realizacji zamówienia.
17.2. Treść projektu umowy nie podlega zmianom, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 17.3.
17.3. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian do treści umowy, pod warunkiem, że zmiany te nie będą niekorzystne dla
Zamawiającego. Propozycje zmiany treści umowy, Wykonawca winien przedstawić w swojej ofercie. Brak zgody ze strony Zamawiającego na wprowadzenie proponowanych przez Wykonawcę zmian jest równoznaczny z tym, że Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w terminie określonym w pkt. 17.6., o treści zgodnej z załączonym do Ogłoszenia projektem umowy.
17.4. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego prawidłowo złożona oferta wybrana została jako najkorzystniejsza.
17.5. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
17.6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie do 10 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego ogłoszenia o rozstrzygnięciu przedmiotowego postępowania przetargowego, nie później jednak niż w terminie związania ofertą.
17.7. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza od zawarcia umowy z przyczyn od niego zależnych (np. nie dotrzymania terminu, o którym mowa w pkt. 17.6.), Zamawiający może podjąć decyzję o zawarciu umowy z Wykonawcą, którego ofertę zakwalifikowano jako kolejną pod względem zastosowanych w postępowaniu przetargowym kryteriów.
17.8. Umowa może zostać zmieniona po jej podpisaniu tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od stron.
:

Kontakt:
Informacje dotyczące kontaktu z Zamawiającym:
15.5.1. Telefonicznie - telefon nr 14 688 22 22, fax.14 688 22 99. Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktu drogą elektroniczną - e-mail:
mpec@mpec.tarnow.pl
15.5.2. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: W sprawach formalnych - Sekcja Zamówień: Mariola Miczka
tel. (14) 688 22 59 w godz. od 8:00 - 14:00
W sprawach technicznych:
Zygmunt Rempała
e-mail: mpec@mpec.tarnow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.