Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
548z dziś
3377z ostatnich 7 dni
14504z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa KMC przy chodniku

Przedmiot:

Rozbudowa KMC przy chodniku

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
powiat: lubiński
Brak
ewa.maslanka@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=406758
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa KMC przy chodniku T-145 z Up. D
Opis postępowania 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa KMC przy skrzyżowaniu chodnika T-145 z Up. D
w O/ZG "Polkowice-Sieroszowice.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione części:
2.1 Część I- Rozbudowa stanowisk przeglądowo-naprawczych w KMC przy chodniku
T-145 z Up. D. (SOPT nr 1, 2, 3) - zakres zgodnie z załącznikiem nr 1 do Projektu Umowy, stanowiący załącznik numer 2 do SIWZ.
2.2 Część II Rozbudowa KMC przy chodniku T-145 z Up. D:
2.2.1 Rozbudowa stanowisk przeglądowo-naprawczych w KMC przy chodniku
T-145 z Up. D. - zakres zgodnie z załącznikiem nr 2 do Projektu Umowy, stanowiący załącznik numer 2 do SIWZ
2.2.2 Rozbudowa sieci elektrycznej w KMC przy chodniku T-145 z Up. D. - zakres zgodnie z załącznikiem nr 3 do Projektu Umowy, stanowiący załącznik
numer 2 do SIWZ.
2.3 Część III Rozbudowa sieci klimatyzacji centralnej w KMC przy chodniku T-145
z Up. D. - zakres zgodnie z załącznikiem nr 4 do Projektu Umowy, stanowiący załącznik numer 2 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o postanowienia Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, w szczególności o zakres rzeczowy zawarty
w załącznikach nr 1-4 do Projektu umowy.
4. Do oferty należy dołączyć:
4.1 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych- Załącznik Nr 4 do SIWZ.
4.2 Karta Wykonawcy - Załącznik nr 5 do SIWZ.
4.3 Szczegółowy kosztorys ofertowy dla każdej z części wymienionej w pkt. II ppkt. 2 oraz wypełniony Załącznik nr 6 do Projektu umowy.
4.4 Harmonogram rzeczowo-finansowy.
5. W terminie do 5 dni roboczych od daty uzyskania pisemnej informacji o wygranym przetargu Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zobowiązany jest opracować i dostarczyć Zamawiającemu projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotowego zadania, uwzględniający ostateczne warunki handlowe oferty.
6. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od daty otrzymania projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzgodni z Wykonawcą ostateczną wersję harmonogramu, który będzie stanowił Załącznik Nr 2 do umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zabudowane materiały na minimum 24 miesiące liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. Na zabudowane przez Wykonawcę urządzenia obowiązuje gwarancja producenta, lecz nie krótsza niż 12 miesięcy liczone od daty podpisania przez przedstawicieli Stron końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
8. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Grupa asortymentowa B0201 - Usługi remontowe obce- bieżące
B0202 - Usługi budowlane
B0203 - Usługi techniczne
B0204 - Montaże i demontaże
B0205 - Pozostałe usługi techniczo-budowlane
B0302 - Roboty chodnikowe
B0303 - Roboty wiertnicze
B0304 - Roboty górniczo-budowlane
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: JGKP/DF/18/57585

Składanie ofert:
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-01-11 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-01-08 10:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=406758

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Częściowe
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak
zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
e) informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca,
że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f) polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość polisy nie może być niższa niż 1 000 000,00 PLN
(słownie złotych: jeden milion). Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej.
Okres obowiązywania polisy: nie krótszy niż do dnia 31.12.2018 r.
Jeżeli termin załączonej polisy, jest krótszy niż wymagany przez Zamawiającego,
do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o treści:
,,Oświadczamy, że w przypadku wygrania postępowania nr ...................... zobowiązujemy się w terminie do 3 dni przed upływem ważności polisy OC nr................ z dnia ......... wystawionej przez ................ dostarczyć nową polisę zgodną z pkt III ppkt 2 f) SIWZ z terminem ważności do dnia 31.12.2018 r.;
w przypadku nie dostarczenia polisy Zamawiający będzie mógł odstąpić
od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną -
w wysokości 10% wartości umowy".
Zamawiający nie dopuszcza łączenia polis.
Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty promesy wydanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe o gotowości zawarcia ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na powyższą kwotę, z terminem obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31.12.2018 r.
g) wykaz kadry dedykowanej do realizacji zadania zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ uwzgledniający poniższe wymagania Zamawiającego:
o po 1 osobie dozoru wyższego i średniego w branży mechanicznej, elektrycznej
i górniczej,
o Kierownik Działu Energomechanicznego,
o 2 operatorów maszyn górniczych,
o 6 ślusarzy-mechaników,
o 4 elektromonterów.
Do wykazu należy załączyć kserokopie dokumentów uprawnień i upoważnień osób skierowanych do wykonania przedmiotowych robót, w rozbiciu na dozór, dozór wyższy oraz pozostałych pracowników tj. , operatorów maszyn dołowych, spawaczy etc.
h) wykaz szczegółowy sprzętu skierowanego do wykonania przedmiotowych robót wraz
z kserokopią protokołów technicznych oraz zezwoleń na oddanie do ruchu niżej wymienionych maszyn i sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ:
o 1 szt. SWT,
o 1 szt. ŁK-1.
Do wykazu należy załączyć kserokopie protokołów odbiorów technicznych maszyn dołowych, urządzeń i sprzętu oraz zezwoleń na oddanie do ruchu samojezdnych maszyn górniczych, urządzeń i sprzętu zatwierdzonych przez
KRZG O/ZG Polkowice - Sieroszowice.
Uwaga:
W przypadku maszyn, urządzeń i sprzętu które/y nie posiadają dopuszczeń do ruchu na terenie O/ZG Polkowice - Sieroszowice, a posiadają stosowne dopuszczenia/protokoły odbioru technicznego do ruchu w Zakładach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A., należy je załączyć do oferty wraz z oświadczeniem, że Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do uzyskania dopuszczeń dla wskazanych maszyn/y, sprzętu do ruchu na terenie O/ZG Polkowice - Sieroszowice przed podpisaniem umowy.
i) wykaz wykonanych minimum 2 zadań w zakresie realizacji - wylewka spągu, wykonanie murku, siatkowanie stropu, zabudowa rurociągu i instalacji elektrycznej, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Załącznik nr 9 do SIWZ.
Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie tj. referencje (protokoły odbioru zrealizowanych robót załączane do ofert, nie będą brane pod uwagę jako dokument stanowiący o referencjach).
j) strukturę organizacyjną Firmy zgodną z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych Zakładów Górniczych. W celu samodzielnej realizacji czynności związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia w ruchu Zakładu Górniczego. Proponowaną strukturę organizacyjną Firmy należy dołączyć do oferty.
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z Projektem Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Ewa
Nazwisko: Maślanka
Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: ewa.maslanka@kghm.com
Telefon: Brak

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.