Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
2988z ostatnich 7 dni
13430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawy sit, blach perforowanych, siatek cięto-ciągnionych oraz siatek plecionych

Przedmiot:

Dostawy sit, blach perforowanych, siatek cięto-ciągnionych oraz siatek plecionych

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
powiat: lubiński
767480677
kamila.przewoznik@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=412400
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawy sit, blach perforowanych, siatek cięto-ciągnionych oraz siatek plecionych
Opis postępowania 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sit, blach perforowanych, siatek cięto-ciągnionych oraz siatek plecionych w okresie od dnia 14.01.2019 r. do dnia 13.01.2020 r.
Blachy perforowane powinny być wykonane zgodnie z normą: DIN 24041 a siatki cięto-ciągnione zgodnie z normą DIN 791.
2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z wykazem części znajdującym się w Formularzu SWZ. Ilości określone w Formularzu SWZ są ilościami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Zamawiającego.
3. Do oferty należy dołączyć:
a) Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia;
b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w SWZ, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia;
c) Karta Wykonawcy, zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia;
d) Deklaracja zgodności wykonania przedmiotu postępowania z odpowiednimi normami;
e) Świadectwa jakości, materiałowe wytwórcy.
4. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Oferty należy składać elektronicznie do dnia 03.01.2019 r. do godz. 11:00 w systemie SWZ. Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać na adres: KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 54 A, 59-301 Lubin, w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: ,,Załączniki do Oferty w sprawie zamówienia niepublicznego nr MERCUS/H4/18/59624, pn. ,,Dostawy sit, blach perforowanych, siatek cięto-ciągnionych oraz siatek plecionych" - Skierować do Departamentu Zakupów, Operator postępowania: Kamila Przewoźnik, nie otwierać przed dniem 03.01.2019 r. godz. 11:00. Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy.
11. Termin zadawania pytań: 3 dni robocze przed terminem składania ofert.
12. Termin udzielenia odpowiedzi: 2 dni robocze przed terminem składania ofert.
13. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania Ogłoszenia wraz załącznikami.
14. Ocena ofert na poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzona poprzez analizę wartości rozumianej jako iloczyn ceny jednostkowej netto i szacunkowej ilości na danej części.
15. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu i wszystkich załącznikach do Ogłoszenia.
16. Cena powinna być podana w walucie : PLN.
17. Ocenie podlegać będzie cena netto oferty. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
19. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Grupa asortymentowa
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: MERCUS/H4/18/59624

Składanie ofert:
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-01-08 11:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-01-03 11:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=412400

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Częściowe
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część Ogłoszenia.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia dołączone do oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony
nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z Projektem Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Kamila
Nazwisko: Przewoźnik
Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: kamila.przewoznik@kghm.com
Telefon: 767480677

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.