Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13143z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wyposażenia do pracowni elektrycznej - dostawa urządzeń pomiarowych

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia do pracowni elektrycznej - dostawa urządzeń pomiarowych

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach
ul. Pomologiczna 15
96-100 Skierniewice
powiat: Skierniewice
885 600 002
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158611
Województwo: łódzkie
Miasto: Skierniewice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa wyposażenia do pracowni elektrycznej - część III dostawa urządzeń pomiarowych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń pomiarowych do wyposażenia pracowni elektrycznej (autotransformatorów, zasilaczy stabilizowanych napięcia stałego, mierników analogowych, multimerów cyfrowych, mierników cyfrowych, oscyloskopów).
Cel zamówienia
o Urządzenia pomiarowe zakupione w ramach niniejszego postępowania będą stanowiły wyposażenie pracowni elektrycznej i będą z nich korzystali uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach - uczestnicy projektu ,,Mam zawód-mam pracę. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Programu Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe, nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0032/18).
Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w ZSZ nr 2 w Skierniewicach prowadząca do zwiększenia szans uczniów na zatrudnienie, w szczególności poprzez rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych dzięki wzbogaceniu zaplecza dydaktycznego i wdrożeniu innowacyjnych form kształcenia zawodowego opartych na nowoczesnych technologiach ICT jak również dostosowaniu kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy.
Wyposażenie pracowni elektrycznej zakupione w ramach niniejszego zamówienia będzie wykorzystywane w zakresie podniesienia jakości kształcenia nauki zawodu, kompetencji zawodowych w zawodzie technik elektryk oraz stworzenia warunków do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacji, zgodnie ze standardami kształcenia oraz wytycznymi MEN, powiązanych z uzyskaniem kwalifikacji w ww. zawodzie
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń pomiarowych do wyposażenia pracowni elektrycznej (autotransformatorów, zasilaczy stabilizowanych napięcia stałego, mierników analogowych, multimerów cyfrowych, mierników cyfrowych, oscyloskopów).
1 Autotransformatory 6 szt.
2 Zasilacze stabilizowane napięcia stałego 6 szt.
3 Mierniki analogowe 36 szt. w tym:
o miernik szkolny; analogowy woltomierz DC 0-30V - 6 szt.
o miernik szkolny; analogowy woltomierz DC 0-300V - 6 szt.
o miernik szkolny; analogowy woltomierz AC 0-150V - 6 szt.
o miernik szkolny; analogowy amperomierz DC 0 - 5A - 6 szt.
o watomierz jednofazowy 0-2kW szkolny - 6 szt.
o miernik analogowy, wychyłowy - VDC, VAC, ADC, AAC, R - dokładność: 1.5% - 6 szt.
4 Multimetry cyfrowe 6 szt.
5 Mierniki cyfrowe 4 szt. w tym:
o Miernik rezystancji uziemień i rezystywności gruntu (1 szt.)
o Miernik rezystancji izolacji (1 szt.)
o Miernik rezystancji pętli zwarcia (1 szt.)
o Miernik impedancji pętli zwarcia (1 szt.)
6 Oscyloskop 6 szt.
Wymagania dotyczące funkcjonalności:
- W ramach ceny ofertowej dotyczącej realizacji zamówienia Wykonawca (dostawca) powinien uwzględnić wszelkie niezbędne koszty związane z terminową i prawidłową realizacją zamówienia, w tym między innymi koszty opakowań, transportu (w tym załadunku i rozładunku) do Zamawiającego.
- Oferowane towary powinny być fabrycznie nowe, dostarczone w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i być wolne od wad.
- Dostarczane artykuły winny być dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej lub i być oznakowane znakiem CE lub B. Dostarczane artykuły muszą być oryginalnie opakowane.
- Nazwa dostarczonych towarów na fakturze musi być zgodna z nazwą na opakowaniu i w ofercie Wykonawcy (dostawcy), natomiast ceny muszą być zgodne z ofertą Wykonawcy.
- Do dostarczonych artykułów należy dołączyć dokumentację techniczną w szczególności: dane techniczne, kartę gwarancyjną producenta lub równoważny dokument ze wskazaniem sposobu egzekwowania praw gwarancyjnych przez Zamawiającego w trakcie i po zakończeniu umowy.
- W przypadku gdy w niniejszym postępowaniu użyto nazw własnych należy przyjąć, że są to nazwy przykładowe; Oferent ma możliwość zastosowania materiałów lub towarów o równoważnych parametrach technicznych tj. nie gorszych lub lepszych.
- W przypadku gdy w niniejszym postępowaniu użyto nazw własnych należy przyjąć, że są to nazwy przykładowe; Oferent ma możliwość zastosowania materiałów lub towarów o równoważnych parametrach technicznych tj. nie gorszych lub lepszych.

CPV: 38552000-9

Dokument nr: 1158611

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 11-01-2019
Miejsce i sposób składania ofert
miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 15, 96-100 Skierniewice
Ofertę należy złożyć osobiście lub kurierem lub pocztą na ww. adres.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: łódzkie Powiat: Skierniewice Miejscowość: Skierniewice
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin zakończenia realizacji całości zamówienia - nie później jak 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Potencjał techniczny
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Dodatkowe warunki
a) Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są oferenci, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, a polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty oświadczenia w powyższym zakresie - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu.
b) Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Wykonawcy (oferenci), którzy złożą wraz z ofertą oświadczenie, iż nie zachodzą wobec nich okoliczności wskazane w treści art. 24 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), a które dla Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania są przesłanką do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.
Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty oświadczenia w powyższym zakresie - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu
Warunki zmiany umowy
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt. 2
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy:
a) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku gdy po zawarciu umowy Zamawiający stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, ze wystąpiły okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu zamówienia, a których to okoliczności nie można było wcześniej przewidzieć,
b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu,
c) zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia i kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,
d) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych procedurą.
e) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy
f) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
g) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:
i. gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego,
ii. wskutek konieczności wykonania zadań dodatkowych.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
a) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający żąda dołączenia do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty wykazu zaoferowanych urządzeń pomiarowych, z którego jednoznacznie wynika, że zaoferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu,
c) W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek o których mowa w pkt. 2, Zamawiający żąda dołączenia do oferty stosownych oświadczeń - zgodnych z wzorami wskazanymi jako Załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych.
Ocena dokonywana będzie na podstawie treści w/w dokumentów, zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia".
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Kryteria oceny ofert:
a) Cena - waga 80%.
Cena - cena ryczałtowa w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), za dostarczenie, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia (dostawy). W przypadku złożenia oferty w innej walucie, zostanie ona przeliczona (na potrzeby oceny ofert) na PLN po średnim kursie NBP poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Dla potrzeby oceny i porównania ofert Wykonawcy winni naliczyć 23% podatek VAT.
b) Okres gwarancji - waga 20 %
Okres gwarancji - okres gwarancji liczony w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru (nie krótszy niż 12 miesięcy)
W okresie gwarancji Oferent zobowiązuje się do zapewnienia czynności serwisowych gratis (świadczenia usługi). Zamawiającego będą obciążać jedynie koszty materiałów eksploatacyjnych i części nie podlegających gwarancji.
2. Sposób obliczania punktacji
a) Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym postępowaniu kryteriami oceny.
-Zasady oceny kryterium ,,Cena'' (C):
W przypadku kryterium ,,Cena'' oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
C min
Px (C) = ---------------------- x 80 pkt.
Cx
gdzie:
Px (C) - liczba punktów jakie otrzyma oferta ,,X'' za kryterium ,,Cena'';
C min - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Cx - cena oferty ,,X''
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wszystkie elementy składające się na wykonanie zamówienia. W całkowitej cenie ofertowej przedłożonej przez Wykonawcę powinny zostać uwzględnione również: wszelkie koszty dostawy, montażu i uruchomienia, w tym m.in. cła, podatki, wszelkie usługi (w tym transport) oraz usługi związane wskazane w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
Cena całkowita podana przez Wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy podlegała waloryzacji oprócz przypadków wskazanych jako dopuszczalne zmiany umowy w niniejszym ogłoszeniu.
Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od Wykonawców, aby przedstawili wyjaśnienie dla ceny ofertowej, jeżeli w ocenie Zamawiającego cena jest rażąco niska lub budzi inne wątpliwości.
-Zasady oceny kryterium ,,Gawarancja'' (G):
Obliczona wg poniższego wzoru:
G X - G min
G = ---------------------- x 20 pkt.
G max - G min
gdzie:
G - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium gawarancja
G max - gwarancja maksymalna spośród złożonych ofert
G min - gwarancja minimalna spośród złożonych ofert
Gx - gwarancja oferty ocenianej
Uwaga:
Okres gwarancji należy podawać w miesiącach. Jeżeli oferent poda okres gwarancji w latach, zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
Minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podania (wpisania) okresu gwarancji, oferta wykonawcy (oferenta) zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego.
Maksymalny okres gwarancji uwzględniony do oceny ofert wynosi 36 miesięcy. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 36 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (36 miesięczny) otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.
b) Zamawiajacy wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej. Maksymalna ilość punktów do uzyskania, to 100 punktów.
c) Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania techniczne oraz otrzyma największą liczbę punktów.
Wykluczenia
a) Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są oferenci, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, a polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty oświadczenia w powyższym zakresie - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu.
b) Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Wykonawcy (oferenci), którzy złożą wraz z ofertą oświadczenie, iż nie zachodzą wobec nich okoliczności wskazane w treści art. 24 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), a które dla Zamawiającego w ramach niniejszego postępowania są przesłanką do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.
Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty oświadczenia w powyższym zakresie - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu
c) Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania podlega odrzuceniu.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MIASTO SKIERNIEWICE
Adres
Rynek 1
96-100 Skierniewice
łódzkie , Skierniewice
Numer telefonu
609 820 182
Fax
46 834-51-51
NIP
8361835552
Tytuł projektu
Mam zawód-mam pracę. Podniesienie jakości i atrakcyjności i kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach
Numer projektu
RPLD.11.03.01-10-0032/18-00
Inne źródła finansowania
Projekt ,,Mam zawód-mam pracę. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Programu Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe, nr projektu: RPLD.11.03.01-10-0032/18).

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Pani Lidia Tabała-Filipiak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
885 600 002

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.