Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2144z ostatnich 7 dni
13999z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie generatora tarczowego do małej elektrowni

Przedmiot:

Wykonanie generatora tarczowego do małej elektrowni

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. +48 58 347 10 58, 347 17 75 faks +48 58 347 18 02
zamowienia.weia@pg.edu.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie generatora tarczowego do małej elektrowni
I. Zamawiający
Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
prowadząc zamówienie na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. póz. 1986) informuje o zamiarze udzjelenia zamówienia i zaprasza do składania ofert na
wykonanie generatora tarczowego do małej elektrowni wiatrowej.
II. Przedmiot zamówienia
Wykonanie generatora tarczowego do małej elektrowni wiatrowej, zgodnie z opisem szczegółowym zawartym
w załączniku nr 2 do zamówienia.

Dokument nr: ZZ/436/014/18

Składanie ofert:
2. Ofertę należy przesłać na załączonym druku ,,OFERTA" do dnia 11.01.2019 r., do godziny 15:00
na adres Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, ul. G. Narutowicza
11/12, 80-233 Gdańsk, sekretariat Wydziału, pok. 104 z dopiskiem:
,,Wykonanie generatora tarczowego
do małej elektrowni wiatrowej",
bądź na adres e-mail: zamowienia.weia@pg.edu.pl lub faks: 58 347-18-02.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji
1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie nie dłuższym niż 10 tygodni, licząc od dnia zawarcia
umowy.

Wymagania:
III. Sposób obliczenia ceny:
1. Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi, związane
z realizacją zamówienia oraz ująć wszystkie dodatkowe koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Ceną oferty jest cena brutto podana cyframi i słownie na druku ,,OFERTA".
3. Cenę oferty należy określić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wpisać w odpowiednie
miejsce na druku ,,OFERTA".
4. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, nie będzie podlegała negocjacjom
i będzie wiążąca dla stron umowy.
5. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.
IV. Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1.1. Cena oferty Pe maksymalnie 80 punktów, obliczana według następującej zależności:
Pc= (Cn/Cob)80, przy czym:
Pe- liczba punktów przyznanych w kryterium cena,
Cn- cena najtańszej oferty, spośród ofert podlegających ocenie,
Cob- cena oferty badanej nieodrzuconej.
1.2. Termin wykonania umowy Pr maksymalnie 20 punktów, obliczanych według zasady:
- termin wykonania umowy równy 10 tygodni: 0 punktów,
- termin wykonania uwowy równy i dłuższy niż 8 tygodni, a krótszy niż 10 tygodni: 10 punktów,
- termin wykonania umowy równy i dłuższy niż 6 tygodni, a krótszy niż 8 tygodni: 20 punktów.
2. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów, obliczonych według formuły
IP= Pe + Pt, jednocześnie spełniającą wszystkie wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
3. Punkty przyznawane będą z dokładnością dwóch miejsc znaczących po przecinku.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia na każdym jego etapie, bez podania
przyczyny.

Kontakt:
3. Ewentualne zapytania w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia należy kierować na adres e-mail:
zamowienia.weia@pg.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.