Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nieplanowana roboty w zakresie likwidacji przecieków pokryć dachowych oraz remontów...

Przedmiot:

Nieplanowana roboty w zakresie likwidacji przecieków pokryć dachowych oraz remontów elementów składowych dachów

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD ZASOBÓW KOMUNALNYCH w Chrzanowie
ul. Garncarska 4
32-500 Chrzanów
powiat: chrzanowski
tel. (32) 623-31-91 fax. (32) 623-00-58
mzzk@chrzanow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Chrzanów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 32-500 Chrzanów
Do niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) z uwagi na wyłączenie przewidziane w art. 4 pkt 8.
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zadanie pn.:
,,Nieplanowana roboty w zakresie likwidacji przecieków pokryć dachowych oraz remontów elementów składowych dachów na budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd
Zasobów Komunalnych w Chrzanowie"
2. Opis przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji:
2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn. ,,Nieplanowana roboty w zakresie likwidacji przecieków pokryć dachowych oraz remontów elementów składowych dachów na budynkach administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie".
Opis przedmiotu zamówienia: uszczelnianie pokryć dachowych o różnym kącie nachylenia i elementów dachu (okna połaciowe, wyłazy dachowe, kominy, rynny, obróbki blacharskie, maszty, płotki przeciwśniegowe, ławy kominiarskie) w oparciu o płynne membrany dachowe na bazie żywic polimerowych, z wykorzystaniem rusztowań alpinistycznych.
Przedmiot zamówienia precyzuje Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiąca załącznik nr 3 do zaproszenia.
Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.

Dokument nr: L.dz. MZZK/ 67 /ZP/19

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 09.01.2019r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów, III piętro, świetlica.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Garncarskiej 4, 32-500 Chrzanów, sekretariat - pokój nr 34 II p. w terminie do dnia 09.01.2019r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
2.2. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.

Wymagania:
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które należy przedłożyć z ofertą:
a) Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione lub upoważnione przez Wykonawcę Formularz ofertowy, sporządzony według załącznika nr 1 do zaproszenia w formie oryginału;
b) Podpisany projekt umowy /fakultatywnie/ załącznik nr 2 do zaproszenia;
c) Pełnomocnictwo dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do przedłożenia uprawnień:
> do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno - budowlanym, wraz z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą Izbę Zawodową, o ile Zamawiający nie dysponuje wymaganymi dokumentami.
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wykonawców którzy złożyli oferty, wraz z punktacją przyznaną w kryteriach, o których mowa w pkt 7 oraz uzasadnieniem wyboru, jak również wskazaniem braków i błędów w dokumentach, o których mowa w pkt 3, zostanie przekazana wykonawcom którzy złożyli oferty oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.
13. Z wykonawcą który złożył najkorzystniejszą Zamawiający zawrze umowę w formie pisemnej, według załączonego projektu.
14. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin MZZK w Chrzanowie dot. udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
5. Osoby do kontaktu oraz sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
5.1. Upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
w kwestii procedury postępowania: Grażyna Woźniak -- Podinspektor ds. zamówień publicznych i organizacji;
w kwestii przedmiotu zamówienia: Zdzisław Kiljan - Kierownik MZZK Działu Technicznego tel. /32/ 6233191 w godz. poniedziałek 7:00-17:00, wtorek - czwartek 7:00-15:00, piątek 7:00-13:00 adres: siedziba MZZK, ul. Garncarska 4, 32-500 Chrzanów

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.