Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
640z dziś
3470z ostatnich 7 dni
14597z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego drogowego

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego drogowego

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Debrzno
Traugutta 2
77-310 Debrzno
powiat: człuchowski
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/185504
Województwo: pomorskie
Miasto: Debrzno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego drogowego przeznaczonego do modernizacji i remontu dróg na terenie Gminy Debrzno
Nazwa: dostawa kruszywa łamanego drogowego przeznaczonego do modernizacji i remontu dróg na terenie Gminy Debrzno Opis: proszę podać cenę jednostkową za 1 tonę Ilość: 1000 [tona]

Dokument nr: ID 185504

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2019-01-04 12:46:02
Zakończenie transakcji: 2019-01-13 23:59:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/prepare-xls-for-adding-offers/185504

Miejsce i termin realizacji:
Najwcześniejszy termin dostawy:
Najpóźniejszy termin dostawy:
Miejsca dostaw

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja:
1. Nazwa i adresZamawiającego:
Gmina Debrzno reprezentowana przez Wojciech Kallas - Burmistrz Debrzna
ul. Traugutta 277-310 Debrzno
tel. 59 83 35 351e-mail: urzad@debrzno.pl http://bip.debrzno.pl
powiat człuchowskiwojewództwo pomorskieNIP: 843-15-30-511
REGON: 770979654
Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2018r poz. 1986 zpóźn. zm.).Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania zamówieńpublicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartościkwoty 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr102.706.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 czerwca 2017r.
2. Opis przedmiotuzamówienia: Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego drogowegoprzeznaczonego do modernizacji i remontu dróg na terenie Gminy Debrzno.
3. Wymagania związanez wykonaniem zamówienia:
a) Terminwykonania zamówienia od dnia podpisaniaumowy do 31.12.2019 r.
b) Miejscei czas dostawy: Sukcesywnie w miejsce wskazane każdorazowo przez Zamawiającego.
Zlecenie jednostkowe będzie wynosić min. 25 ton. Realizacja określonej częścizamówienia (dyspozycja) będzie zrealizowana w terminie do 3 dni od jej przekazania Wykonawcy.
c) Dostawkruszywa będzie wykonywana w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Debrznie.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania weryfikacji tonażudostarczanego kruszywa poprzez wyrywkową kontrolę wagi transportu naskładowisku odpadów komunalnych w Grzymysławiu, wyposażonym w wagęelektroniczną.
d) Przedmiotemzamówienia jest sukcesywna dostawa, wraz z transportem i rozładunkiem wewskazanych przez Zamawiającego miejscach, kruszywa łamanego spełniającego normęPN-EN 13242 o frakcji 0-31,5 mm wszacunkowej ilości 1000 Mg,uzyskanego w wyniku pokruszenia surowca - otoczaka polodowcowego (zwykluczeniem materiałów i skał pochodzenia organicznego) przeznaczonego domodernizacji i remontu dróg na terenie Gminy Debrzno.
e) Kruszywomusi posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające spełnieniestosownej normy, które należy dostarczyć Zamawiającemu na jego żądanie.
f) Określonaw opisie przedmiotu zamówienia ilość przedmiotu dostawy jest ilością szacunkowąi nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiekroszczeń co do ilości dostawy faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w tokurealizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
g) Zamawiającyzastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu dostawy w zakresie ilościowymoraz w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych niebędzie to leżało w interesie Zamawiającego. W związku z ograniczeniem przezZamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadneroszczenia w stosunku do Zamawiającego.
h) Zamawiającywymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na okres 12 miesięcy licząc od datybezusterkowego odbioru każdej dostawy częściowej.
i) KodyCPV zamówienia:CPV: 14.21.22.00-2 KruszywoCPV: 60.10.00.00-9 Usługi wzakresie transportu drogowego.
4. Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacjidotyczącej przedmiotu zamówienia: AnnaKról - tel.: 598335351 w.23, e-mail: projekty@debrzno.pl
5. Kryteria ocenyofert: a) Cena- 100% 6. Wymagania stawiane Wykonawcom:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sięWykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a) Posiadanieuprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisyprawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) Dysponowaniaodpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lubprzedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnieniapotencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
c) Cenaofertowa cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacjązamówienia.
7. Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przyzastosowaniu następujących kryteriów
a) CENA: 100%C = [C min / C bad]x 100gdzie:C - liczbapunktów za cenę oferty bruttoC min- najniższa cena ofertowa bruttoC bad- cena oferty badanej brutto
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznieustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasadyzaokrągleń matematycznych.
8. Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowejOpen Nexus do dnia 13.01.2019r. do godz. 23.59
Wymagania dodatkowe
offer_value (Wartość oferty)
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (proszę potwierdzić)
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia ( proszę potwierdzić)
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Debrzno
Traugutta 2
77-310 Debrzno
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.