Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
480z dziś
2951z ostatnich 7 dni
13393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie wśród mieszkańców działań edukacyjno - informacyjnych w zakresie...

Przedmiot:

Przeprowadzenie wśród mieszkańców działań edukacyjno - informacyjnych w zakresie przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji oraz poprawy jakości powietrza

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
powiat: Warszawa
- telefon (+48 22) 443-14-00 - faks (+48 22) 443-14-02
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przeprowadzenie wśród mieszkańców m.st. Warszawy działań edukacyjno - informacyjnych w zakresie przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji oraz poprawy jakości powietrza
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wśród mieszkańców m.st. Warszawy działań edukacyjno - informacyjnych w zakresie przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji oraz poprawy jakości powietrza.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zawarte zostały w załączniku 1 do wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

CPV: 80.00.00.00-4

Otwarcie ofert: Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy) 2019-01-08, 12:30, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, III piętro, pok. 309, 00-098 Warszawa

Składanie ofert:
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=62560
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Oferty/wnioski należy składać do dnia 2019-01-08 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)

Miejsce i termin realizacji:
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania Data zakończenia: 2019-11-22

Wymagania:
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową Nie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej oferty Nie
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium 0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 2;

1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w pkt 3.

2. Warunki udziału w postępowaniu.
Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:

2.1.W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej
jedną usługę polegającą na wykonaniu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji, która:
a) miała miejsce na obszarze miasta/gminy, którego liczba mieszkańców była większa niż 100 000,
b) obejmowała co najmniej wywiad ankietowy z zakresu sposobu zaopatrzenia budynku w ciepło, wykonany w minimum 1 000 budynkach lub gospodarstwach domowych lub punktach adresowych na terenie tego miasta/gminy.

2.2. Dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Koordynatora zarządzającego projektem realizowanym w ramach przedmiotu zamówienia, posiadającą doświadczenie polegające na tym, iż w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, pełniła funkcję Koordynatora nad realizacją projektu, który polegał na przeprowadzeniu prac, których elementami były:
a) przeprowadzenie wywiadów ankietowych z zakresu sposobu zaopatrzenia budynku w ciepło,
b) analiza danych z w/w wywiadów ankietowych, na podstawie których można zidentyfikować źródła niskiej emisji na danym obszarze.
Zmiana osób dedykowanych do realizacji zamówienia podczas realizacji przedmiotu zamówienia w terminie jego wykonywania określonym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, możliwa będzie wyłącznie za zgodą Zamawiającego, na warunkach określonych we wzorze umowy. Nowe osoby muszą posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż te, które zostały określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Informacje dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

3.1. Zamawiający wykluczy z postępowania:
3.1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
3.1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3.1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 3.1.2.;
3.1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
3.1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
3.1.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3.1.7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3.1.8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
3.1.9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3.1.10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
3.1.11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

3.2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

4. Dokumenty wymagane w postępowaniu:

4.1. Oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego Formularza oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;
b) wypełnionego Załącznika nr 8 do SIWZ (do kryterium Wykonanie materiałów informacyjno-edukacyjnych) wraz z dowodami na potwierdzenie należytego wykonania;
c) wypełnionego Załącznika nr 9 do SIWZ (do kryterium Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji) wraz z dowodami na potwierdzenie należytego wykonania

d) dokumentów, o których mowa w pkt 4.2. i 4.3.;

4.2. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ,

c) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, (dotyczy podwykonawcy nie będącego podmiotem, na zasoby którego powołuje się Wykonawca) ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ,

d) wykaz usług, na potwierdzenie spełniania warunku z pkt 2.1., o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;

e) dowody potwierdzające, że usługi wykazane w Wykazach, o których mowa w pkt 4.2. lit. d) zostały wykonane należycie tj.:
o referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
o w odniesieniu do nadal wykonywanych usług ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
o oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
o w przypadku, gdy Wykonawca wskazuje w wykazie usługi wykonane na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów;

f) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na potwierdzenie spełniania warunku z pkt 2.2. , o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ;

g) oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2., polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Zamawiający wymaga, aby składany dokument w szczególności zawierał informacje:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

4.3. Inne dokumenty wymagane w postępowaniu

a) Dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena 40 %
Wykonanie materiałów informacyjno-edukacyjnych 30 %
Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji 30 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowania Formularz można odebrać do dnia 2019-01-08
Cena: 0,00 zł.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.