Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
572z dziś
3401z ostatnich 7 dni
14528z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych obejmujących remonty i utrzymanie dróg

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych obejmujących remonty i utrzymanie dróg

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Leżajsku
Rynek 1
37-300 Leżajsk
powiat: leżajski
tel. (0 17) 24 27 333, wew. 125, tel. (0-17) 24 27 333 wew. 126
Województwo: podkarpackie
Miasto: Leżajsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie robót budowlanych obejmujących remonty
i utrzymanie dróg miejskich w Leżajsku w 2019 roku tj:
2. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących remonty
i utrzymanie dróg miejskich w Leżajsku w 2019 roku tj:
- remonty dróg o nawierzchni gruntowej i kamiennej za pomocą kruszywa i żużla,
- naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie równiarką,
- remonty oznakowania pionowego: wymiana tarcz znaków drogowych, wymiana słupków do
znaków drogowych, prostowanie słupków, remont urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego (prostowanie słupków, uzupełnienie brakujących elementów),
- remonty nawierzchni chodników z płytek chodnikowych i kostki betonowej,
- remonty elementów dróg (wymiana krawężników, obrzeży),
- malowanie oznakowania poziomego,
- wykonanie warstw podsypkowych z piasku i podbudowy z kruszyw łamanych,
- regulacja włazów kanałowych i krat ściekowych,
- oczyszczanie osadników studzienek ściekowych i przepustów drogowych,
- remonty obudowy wylotów kolektorów deszczowych,
- usuwanie awarii kolektorów deszczowych,
- transport materiałów niezbędnych do wykonania robót i materiałów rozbiórkowych,
- inne roboty niezbędne do bezpiecznego użytkowania dróg.
2. Zakres robót:
1. Zakres robót obejmuje wykonanie robót remontowych i utrzymania dróg miejskich
o nawierzchniach asfaltowych i z kostki betonowej o łącznej długości ok. 45 km oraz dróg
o nawierzchni kamiennej i gruntowej o łącznej długości ok. 12 km.
Zakres robót nie obejmuje remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg
miejskich.
Przewidywane nakłady robocizny oraz pracy sprzętu, niezbędne do wykonania robót
remontowych i utrzymania dróg (w ciągu roku):
Robocizna - 2.200 r-g,
Samochód dostawczy - 150 m-g,
Samochód samowyładowczy 5-10 t - 150 m-g,
Koparka - 200 m-g,
Ładowarka - 10 m-g,
Równiarka - 5 m-g,
Wibrator powierzchniowy - 30 m-g,
Walec stalowy - 5 m-g,
Walec ogumiony - 5 m-g,
Agregat sprężarkowy - 5 m-g,
Przecinarka do asfaltu - 5 m-g,
2. Materiały przeznaczone do wbudowania będą w przeważającej części własnością
Zamawiającego (kruszywo kamienne, kostka betonowa rozbiórkowa, płytki chodnikowe).
W przypadku konieczności zakupu niezbędnych materiałów ich ceny muszą zostać
uzgodnione przed dokonaniem zakupu.
3. Szczegółowy zakres robót określany będzie i zlecany na bieżąco, w zależności od
występowania potrzeb remontowych i robót związanych z utrzymaniem dróg.
4. Roboty budowlane realizowane będą zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych.
5. Oferowane do wykonania roboty obejmują oprócz robót budowlanych także wszystkie
niezbędne działania i czynności związane z wykonaniem zamówienia, a w szczególności:
zagospodarowanie placu budowy, sporządzenie niezbędnych projektów organizacji ruchu
i ich wprowadzenie na czas prowadzonych robót, zabezpieczenie terenu w okresie
prowadzenia prac, zapewnienie dojazdu do istniejących obiektów i posesji w okresie
realizacji prac, sprowadzenie sprzętu, dowóz materiałów, wywóz odpadów i materiałów
z rozbiórki na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Leżajska.

CPV: 45233140- 2, 45233141- 9, 45233142- 6

Dokument nr: IM.7021.1.1.2019

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku w zamkniętej kopercie
i opisanej: ,,Oferta na roboty budowlane - remonty i utrzymanie dróg miejskich w Leżajsku
w 2019 roku". Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 10 stycznia 2019 r. do godz. 15;00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania robót budowlanych ustala się do 31.12.2019 r.

Wymagania:
5. Warunki płatności.
Płatność wynagrodzenia następować będzie po wykonaniu robót, po sprawdzeniu
i zatwierdzeniu kosztorysu powykonawczego. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w
terminie do 30 dni od daty odebrania robót wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami
odbiorowymi i dostarczeniu faktury do siedziby Zamawiającego.
6. Warunki udziału w postępowaniu.
Warunkiem udziału w zapytaniu jest przygotowanie oferty oraz złożenie jej w terminie
i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie
w wykonaniu określonych robót budowlanych, dysponują sprzętem i urządzeniami
technicznymi.
7. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru wykonawców stosując następujące kryterium
wyboru:
- cena ofertowa - 100 %.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, która odpowiada wszystkim wymogom i
uzyska najwyższą liczbę punktów.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
- wypełniony formularz cenowy
- wypełniony formularz oferty
- parafowany projekt umowy
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez
oferenta za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania
dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo żądać od wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał
prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub
będą zawierać błędy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu
terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych
w postępowaniu ofert. Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O dokonanych
zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej.
http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
Leszek Gdula - Kierownik Referatu Infrastruktury Miejskiej - IM tel. (0 17) 24 27 333
wew. 125, pokój 25 oraz Norbert Gurdziel - inspektor w Urzędzie Miejskim
w Leżajsku, tel. (0-17) 24 27 333
wew. 126, pokój 21.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.