Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sporządzenie ,,Raportu z Programu Ochrony Środowiska

Przedmiot:

Sporządzenie ,,Raportu z Programu Ochrony Środowiska

Data zamieszczenia: 2019-01-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA i GMINY
ul. Rynek 21
05-140 Serock
powiat: legionowski
22)782-88-39/40, 22 782 88 00
ochronasrodowiska@serock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Serock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
sporządzenie ,,Raportu z Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miasto
i Gmina Serock na lata 2011 - 2018, opracowanie ,,Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy
Serock na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2025" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz
przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane) i uzyskaniem
wymaganych prawem opinii.
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Serock powinien m.in. obejmować następujące elementy:
1) Aktualną charakterystykę Miasta i Gminy Serock,
2) Określenie stanu wyjściowego, czyli uwarunkowań realizacji gminnego programu ochrony
środowiska, w szczególności:
a) zmian stanu środowiska w kontekście rozwoju gospodarczego gminy w ciągu lat, jakie upłynęły od
przyjęcia obowiązującego programu ochrony środowiska - analiza powinna obejmować takie zagadnienia jak:
- ochrona i poprawa jakości środowiska (ochrona wód i kształtowanie stosunków wodnych, gospodarka
odpadami, zapobieganie zanieczyszczeniom i zagrożeniom takim jak: hałas i wibracje, pola
elektromagnetyczne, poważne awarie, zanieczyszczenie powietrza, a także przeciwdziałanie zmianom
klimatu, zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego, ochrona przyrody, krajobrazu
i różnorodności biologicznej, ochrona powierzchni ziemi),
- racjonalne użytkowanie zasobów środowiska (zmniejszenie materiałochłonności, wodochłonności,
energochłonności i odpadowości gospodarki, energia odnawialna, ochrona gleb i rekultywacja terenów
zdegradowanych, ochrona kopalin, wzbogacanie i racjonalne użytkowanie lasów, zabezpieczanie
osuwisk),
- działania systemowe takie jak: m.in. edukacja ekologiczna, dostęp do informacji i poszerzanie dialogu
społecznego, wzmocnienie instytucjonalne, innowacje,
b) określenie problemów środowiskowych, jakie pozostają do rozwiązania,
3) Część strategiczną dotyczącą poprawy i ochrony środowiska w rozbiciu na cele
średniookresowe (najbliższe 7 lat) i krótkookresowe (najbliższe 3 lata), określenie celów i działań
priorytetowych możliwych do realizacji w okresie programowania (z treści dokumentu powinno wynikać
uzasadnienie priorytetu);
4) Określenie sposobów realizacji programu, które pomocne będą przy jego okresowej,
obowiązkowej ocenie:
a) narzędzia i instrumenty realizacji programu,
b) harmonogram realizacji poszczególnych zadań i nakłady na realizację programu (termin realizacji,
wielkość nakładów, źródła finansowania i jednostki odpowiedzialne za realizację programu),
c) określenie sposobów kontroli realizacji programu (procedury kontroli, wskaźniki efektywności realizacji
programu; presji na środowisko, stanu środowiska i reakcji oraz procedury weryfikacji programu wraz
z parametrami początkowymi);
d) określenie zadań własnych gminy - pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, które
będą finansowane w całości lub części ze środków będących w dyspozycji gminy;
5) Możliwość pozyskania środków finansowych na działania środowiskowe;
6) Wykonanie prognozy oddziaływania programu ochrony środowiska po uzgodnieniu z właściwymi
organami jej szczegółowego zakresu;
7) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2025 r. oraz
przeprowadzenia oceny zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub uzyskanie zgody Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na
odstąpienie od przeprowadzenia przedmiotowej oceny;
8) Przeprowadzenie procedury udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w postępowaniu, którego przedmiotem jest
sporządzenie programu środowiska oraz sporządzenie podsumowania z w/w procedury.
2. Skład dokumentacji:
2.1 Raport z Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miasto i Gmina Serock na lata
2011 -2018"-4 egz.
2.2 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2023 z perspektywą do roku
2025 r-4 egz.
2.3 Wnioski, pisma składane do poszczególnych organów w ramach realizacji zamówienia.
2.4 Powyższe opracowania utrwalone na nośniku elektronicznym zapisane w formie uniemożliwiającej
edycje oraz w wersji edytowalnej. -1 egz.
3. Wymagania dotyczące wykonania opracowań objętych zamówieniem.
Dokumentację należy opracować zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2018 r. póz. 799 z póżn. zm.), uwzględniając ,,Wytyczne do opracowania programów ochrony
środowiska" (opublikowane w 2015 r.) zamieszczone na stronie Ministerstwa Środowiska. Program musi
uwzględniać wytyczne sektorowych dokumentów programowych współgrających z polityką ekologiczną państwa
oraz regionalne i lokalne dokumenty planistyczne. Opracowana dokumentacja powinna być zgodna w formie
i treści z Wojewódzkim Programem Ochrony Środowiska.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami.
4. Prawa autorskie.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich
utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji
zamówienia. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek,
oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
Nabycie przedmiotowych praw następuje z chwilą faktycznego wydania przedmiotu zamówienia, bez ograniczeń
co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy. Równocześnie z nabyciem praw autorskich praw majątkowych do
utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
6. Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym.
Wykonawca będzie związany umową z Zamawiającym do czasu przekazania kompletnej dokumentacji objętej
umową Strony będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych, które wystąpią w trakcie realizacji
zamówienia. W tym celu strony wyznaczą swoich stałych przedstawicieli.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy
Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy będzie złożony rachunek lub faktura VAT wraz
z protokołem odbioru prac. Zamawiający dokona zapłaty za wykonywane usługi, w terminie do 30 dni od daty
otrzymania rachunku lub faktury VAT.
8. Kontrola wykonania zamówienia i jego odbiór.
Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania oraz przed odebraniem powinna być konsultowana
z Zamawiającym. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego.
Po przekazaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokona sprawdzenia jego kompletności i poprawności
wykonania z punktu widzenia celu któremu ma służyć. W przypadku dokonania ewentualnych poprawek
i uzupełnień dokumentacji, ich zakres oraz termin zostaną ustalone w formie pisemnej. Po dokonaniu przez
Wykonawcę poprawek i uzupełnień w dokumentacji sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego, który
będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. W przypadku braku stwierdzenia
poprawności i kompletności wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, protokół odbioru końcowego
sporządzony zostanie po dokonaniu sprawdzenia dokumentacji. Za datę odbioru końcowego uważa się datę
dokonania poprawek i uzupełnień, o których mowa powyżej. Wszystkie wady, które zostaną ujawnione w okresie
rękojmi, będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt, lub po uprzednim pisemnym bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do ich usunięcia - przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Dokument nr: OŚRiL.271.1.3.2019.BD

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy złożyć do dnia:
10 stycznia 2019 r. do godz. 12:00
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, na kancelarii lub wysłać na adres e-mail:
ochronasrodowiska@serock.pl i niezwłocznie dostarczyć oryginał oferty.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na 150 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
9. Cena:
Cenę oferty należy podać w złotych z dwoma miejscami po przecinku w formularzu ofertowym Wykonawcy
(załącznik Nr 1 do zaproszenia) w kwocie brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.
10. Kryteria oceny ofert: Cena o znaczeniu -100 %.
11. Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy, wraz załącznikami
b) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) min. 3 referencje
12. Oznaczenie oferty:
,,Raport z Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miasto
i Gmina Serock na lata 2011 -2018, oraz ,,Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy
Serock na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2025"
14. Oferty złożone po terminie wyznaczonym jako termin składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom.
15. Wykonawca może wprowadzać zmiany do treści złożonej oferty lub ją wycofać przy upływem terminu
wyznaczonego jako termin składania ofert.
16. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej za względu na to, że zostały złożone dwie
lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
17. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
18. Po złożeniu ofert Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z Wykonawcą
który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Kontakt:
19. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Szmyt, Beata Druchniak, pokój 11
tel. (22)782-88-39/40.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.