Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Przedmiot:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2019-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o.
ul. Obrońców Szemuda 2A
84-217 Szemud
powiat: wejherowski
tel.: 58 676 10 86
Województwo: pomorskie
Miasto: Szemud
Wadium: nie żądane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzewinie
- ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Hetmańska, ul. Królewska
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach umowy o podwykonawstwo, robót
budowlanych, które zostały zlecone Zamawiającemu, jako Generalnemu wykonawcy,
na podstawie umowa nr - ZP/3/31/2018 z dnia 15.06.2018r. na wykonanie zadania
pn. ,,Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach
Gminy Szemud (Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano) - Kontrakt 3.2, Część 2" zawartej
przez Zamawiającego z Inwestorem Gminą Szemud, z siedzibą w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13.
2. W ramach przedmiotu zamówienia zostaną wykonane roboty budowlane pn. Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzewinie - ul. Królewska, ul. Dębowa, ul. Klonowa,
ul. Hetmańska, ul. Królewska.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa stanowiąca
Załącznik Nr 4 do SIWZ.
Uwaga - przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót tylko na następujących odcinkach
kanalizacji sanitarnej:
1) od Studni SW do S1.6 - 383,5m
2) od studni S4.1 do S2.10 - 26,5m
3) od studni S4.6 do S3.5 - 6,6m
zamówienia na okres 60 miesięcy.
6. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa -
projekt stanowiący załącznik 3 do SIWZ.

CPV: 45231100 - 6, 45231300 - 8, 45233226 - 9, 45236000 - 0

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.01.2019 r. roku o godz. 11:15,
w siedzibie Zamawiającego - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o.o., ul. Obrońców
Szemuda. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud
Sp. z o.o., ul. Obrońców Szemuda 2A, w Sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
11.01.2019 r. do godziny 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
zp@gpkszemud.pl

Wymagania:
7. Zamawiający przedstawiając nazwy własne w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia
miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny, o jakich parametrach technicznych
materiał (urządzenie) należy użyć do wykonania robót budowlanych. Użycie nazw własnych
w żaden sposób nie sugeruje producenta, ma jedynie charakter przykładowy. Wykonawca jest
zobowiązany do wykorzystania produktów wybranego przez siebie producenta o takich samych
(równoważnych) parametrach technicznych i jakościowych, a jego oświadczenie o równoważności
lub /i zastosowaniu materiałów (urządzeń) podanych przykładowo w SIWZ zawarte będzie
w kosztorysie ofertowym.

Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda wadium.
Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca składa ofertę na zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca sporządzi ofertę pisemnie pod rygorem nieważności w języku polskim, według wzoru
formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca wraz z ofertą składa:
1) Kosztorys ofertowy;
2) oświadczenie, o których mowa w rozdziale 6 pkt 1 SIWZ stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ;
3) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wszelkie miejsca mające wpływ na treść złożonej oferty, w których Wykonawca naniósł zmiany
będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Zmiany albo wycofanie oferty dokonane przez
Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne. Oferta będzie napisana przy
pomocy maszyny do pisania, komputera lub inną trwałą techniką oraz będzie podpisana
i ostemplowana przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie będzie dokonywał zwrotu kosztów
przygotowania i złożenia ofert.
7. Wymagane dokumenty i oświadczenia, oraz pisma i oświadczenia Wykonawcy muszą być
opieczętowane pieczęcią firmową Wykonawcy lub firmy pełnomocnika i podpisane przez
umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy lub pełnomocnika i opieczętowane
pieczątką imienną umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy lub pełnomocnika
zgodnie z wymaganiami SIWZ, w przypadku braku pieczątki imiennej umocowany przedstawiciel
(przedstawiciele) Wykonawcy lub pełnomocnik zobowiązany jest złożyć jedynie czytelny podpis.
8. Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być poświadczone (podpisane) na każdej stronie
zawierającej informacje przez umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
lub pełnomocnika ,,za zgodność z oryginałem".
9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10. Kopertę, w której będzie się znajdować oferta należy oznaczyć danymi adresowymi
do korespondencji zgodnie z danymi Wykonawcy wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do SIWZ
,,Formularz oferty".
11. Wykonawca winien opisać i oznakować w ofercie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w taki sposób,
aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
12. Wszystkie strony oferty zawierające informacje winny być ponumerowane oraz połączone
w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie, a ich łączna liczba podana
w formularzu oferty.
13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie z napisem:

OFERTA W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO
,,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W DOBRZEWINIE
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14.01.2019 ROKU, GODZ. 11:15!

14. Wszelkie negatywne konsekwencje innego niż podany w niniejszym Rozdziale oznaczenia koperty
zawierającej składaną ofertę ponosi Wykonawca.
15. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie
złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.
16. Wycofanie oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ następuje
w formie złożenia przez Wykonawcę wniosku o wycofanie oferty. Oferta (z załączonym wnioskiem
o wycofanie oferty) nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu o zamówienie publiczne przez
Zamawiającego i będzie zwracana bez otwarcia po dniu komisyjnego otwarcia ofert określonego
w niniejszej SIWZ.
17. Zmiana treści oferty przed upływem terminu składania ofert następuje w formie złożonego przez
Wykonawcę wniosku o zmianę jej treści. Nową, ujednoliconą treść oferty należy sformułować
pisemnie i dołączyć do wniosku w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie opatrzonej dodatkowo
słowem ,,ZMIANA", w miejscu i terminie określonym powyżej.
18. Oferta wraz z załącznikami biorąca udział w postępowaniu o zamówienie publiczne stanowi
własność Zamawiającego.
19. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
20. Zamawiający poprawi w treści oferty:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy)
oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i
ich wagami:
a) Cena = 80 pkt
b) Gwarancja jakości i rękojmia = 20 pkt
2. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert według poniższych zasad:
a) Kryterium cena - obliczana jest wg
wzoru: C = (Cmin /Cb ) x 80 pkt gdzie:
C - cena
Cmin cena najniższa
Cb - cena badana
b) Kryterium gwarancja i rękojmia:
L.P. Gwarancja i rękojmia Ilość pkt.
1. 60 m-cy 0
2. 72 m-cy 10
3. 84 m-cy 20
3. Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w ww. kryteriach.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość
punktów na podstawie ww. kryteriów.
5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Kamil Kanczkowski,
email: k.kanczkowski@gpkszemud.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.