Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2144z ostatnich 7 dni
13999z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2019-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Żabia Wola
ul. Główna 3
96-321 Żabia Wola
powiat: grodziski
tel.( 046) 857 82 24, fax. ( 046) 857 81 81w. 31 lub 12,
przetargi@zabiawola.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Żabia Wola
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamówienie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2016 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 14.12.2016r., w związku z art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na konserwacji i utrzymaniu w stanie sprawności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żabia Wola w ilości 1 200 szt. opraw wraz z elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1) przegląd podczas przekazania przez zamawiającego i w czasie trwania umowy instalacji i urządzeń oświetlenia ulicznego celem ustalenia najpilniejszych napraw bieżących utrzymaniowych objętych przedmiotem zamówienia, 2) wymianę zużytych źródeł światła(żarówek), 3) regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników stosownie do
2
potrzeb, 4) wymiana i naprawa uszkodzonych elementów opraw oświetlenia, 5) utrzymanie w czystości kloszy i opraw oświetleniowych stosownie do potrzeb, 6) wymianę zużytych lub uszkodzonych stateczników opraw oświetleniowych, 7) wymianę uszkodzonych układów zapłonowych, 8) wymianę uszkodzonych wkładek i główek bezpiecznikowych, 9) wymianę uszkodzonych podstaw bezpiecznikowych, 10) wymianę zużytych lub uszkodzonych programatorów astronomicznych, 11) programowanie programatorów astronomicznych i regulacja czynnego oświetlenia czas włączania lamp 30 minut po zachodzie słońca, wyłączanie lamp 30 minut przed wschodem słońca. 12) dbałość o stan techniczny skrzynek oświetleniowych łącznie z prawidłowym zabezpieczeniem dostępu do nich osobom postronnym, montaż zamków, zamknięć, 13) wymiana uszkodzonych skrzynek sterowania oświetlenia ulicznego podwieszonych na słupach linii napowietrznych, 14) uzupełnienie i konserwacje zamknięć skrzynek, wnęk słupowych, itp., 15) malowanie skrzynek oświetleniowych (sterowniczych), uzupełnienie opisów, 16) zawieszanie iluminacji świetlnych okazjonalnych i świątecznych wraz z demontażem oraz 17) konserwacją, według wskazań Zamawiającego, 18) prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego oraz zmiana ustawienia wysięgników, 19) konserwacja słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych, 20) zabezpieczenie i wymiana urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych (wymiana słupów oświetlenia, opraw kloszy, daszków, szaf oświetleniowych itp.) 21) prowadzenie ewidencji awarii i dostarczaniu Zamawiającemu sprawozdania miesięcznego z każdej usuniętej awarii oraz czynności konserwacji i wymiany zużytych elementów zgodnie z przedmiotem zamówienia wraz z fakturą miesięczną, 22) terminowe usuwanie awarii lub urządzeń, czy instalacji oświetlenia niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 48 godz. od zgłoszenia. 23) przyjmowanie telefonicznych, faksem i e-mailem zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia ulicznego, 24) współpracę z Zakładem Energetycznym w zakresie funkcjonowania oświetlenia
3
ulicznego, 25) wymianę elementów nie ujętych wyżej, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia, 26) współpraca w przygotowaniu inwentaryzacji dla PGE Dystrybucja S.A., ustalenia właściciela słupów, na których zainstalowano lampy oświetlenia ulicznego, 27) sprawdzania stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej urządzeń oświetlenia ulicznego,
28) cięcie gałęzi drzew zasłaniających rzut światła oświetlenia ulicznego na drogę,
29) inne prace zlecone przez Zamawiającego związane z konserwacją i utrzymaniem oświetlenia ulicznego,
30) uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów i upoważnień do wykonywania prac na urządzeniach od PGE Dystrybucja S.A., umożliwiających realizację przedmiotu zamówienia,
31) przed przystąpieniem do realizacji umowy wykonanie Instrukcji Współpracy Ruchowej dla urządzeń, z których zasilane jest oświetlenie uliczne zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
32) aktualizacja Instrukcji Współpracy Ruchowej zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla urządzeń, z których zasilane jest oświetlenie uliczne w trakcie realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia zmian urządzeń elektroenergetycznych w układzie zasilania, pracowników obsługi oraz środków łączności.
33) Sporządzenie sprawozdania rocznego z wyszczególnieniem elementów podlegających konserwacji zgodnie z przedmiotem zamówienia na podstawie sprawozdań miesięcznych i wskazanie lokalizacji i elementów objętych gwarancją.

Dokument nr: RI.271.3.1.2019

Otwarcie ofert: 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2019r., informacja z otwarcia ofert zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, w BIP Urzędu Gminy Żabia Wola.

Składanie ofert:
1) Oferty należy składać do dnia 08.01.2019r. do godziny 10:00 w Kancelarii Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
? rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia - od daty zawarcia umowy;
? zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia do dnia 31.12.2019 r.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
4
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
a) doświadczenie zawodowe. Sposób oceny spełnienia warunku - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności leczniczej jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę (umowę) konserwacji oświetlenia ulicznego o wartości min. 20.000,00 zł brutto.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych usług wraz z potwierdzeniem należytego ich wykonania.
b) zdolność techniczna i zawodowa. Sposób oceny spełnienia warunku - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że przez okres realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności:
? minimum dwóch pracowników posiadających świadectwa kwalifikacyjne grupy 1 do eksploatacji E (pkt 2 i pkt 7) i uprawnienia PPN (pracy pod napięciem);
? minimum dwóch pracowników posiadających UDT operatora podnośnika koszowego.
(Należy wykazać min. 2 osoby posiadające w/w uprawnienia - funkcje mogą się łączyć).
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
c) zdolności techniczne. Sposób oceny spełnienia warunku - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem i narzędziami, niezbędnymi do realizacji zamówienia m.in.:
- 1 samochodem dostawczym pełniącym funkcję pogotowia technicznego
5
- 1 samochodem z podnośnikiem o wysokości minimum 18 m z koszem izolowanym do 1 kV umożliwiającym wjazd na chodniki, zieleńce.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wykaz narzędzi i wyposażenia zakładu dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
2) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Sposób oceny spełnienia warunku - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże poprzez przedłożenie opłaconej, aktualnej polisy ważnej przez okres obowiązywania umowy, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 20.000,00 zł.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w postępowaniu na podstawie wykazów i dokumentów złożonych przez Wykonawcę do oferty.
Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy do oferty
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1;
2) wypełniona i podpisana Tabela kosztowa - z wykorzystaniem załącznika nr 2;
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - z wykorzystaniem załącznika nr 3;
4) Wykaz wykonanych usług, wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz dowodów określających
6
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny w obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie - z wykorzystaniem załącznika nr 4;
5) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - z wykorzystaniem załącznika nr 5;
6) Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów;
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu i zawarcia umowy;
8) Opłacona, aktualna i ważna przez cały okres obowiązywania umowy polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 20.000,00 zł. 6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
2) Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej, w formie faxu i elektronicznej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz przekazują faksem na numer jw. lub e-mailem na adres: przetargi@zabiawola.pl.
3) Odpowiedź na korespondencję otrzymaną drogą elektroniczną zostanie udzielona jedynie, gdy zawierać będzie następujące dane:
Imię i nazwisko osoby kierującej zapytanie
Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu)
Treść pytania (określenie przedmiotu sprawy)
4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełninia dokumentów lub wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 7. Opis sposobu przygotowywania ofert: 1) Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:
,,Oferta dla Urzędu Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
na: Konserwację i utrzymanie w stanie sprawności oświetlenia ulicznego
na terenie gminy Żabia Wola w 2019r.
Złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy, do dnia 08.01.2019r. do godziny 10:00"
Adres wykonawcy składającego ofertę
2) wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;
3) dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną;
4) oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;
5) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
6) Oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3) Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zwracane Wykonawcy.
8
9. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Podstawą wyceny oferty są wytyczne i zalecenia zapytania cenowego,
2) Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu ,,Formularz ofertowy" -załącznik nr 1 w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Podstawą ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy (ceny brutto oferty) będzie oferta Wykonawcy.
4) W ofercie należy podać ceny jednostkowe za usługę.
5) Cena jednostkowa zawiera: również cenę zapewnienia i pracy sprzętu potrzebnego do realizacji zamówienia.
6) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę przez cały okres trwania umowy.
7) Szczegółowe zasady rozliczania za wykonanie przedmiotu zamówienia określone zostaną w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą .
8) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
9) Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli prace dodatkowe zostały wykonane bez uzyskania pisemnej uprzedniej zgody zamawiającego.
10) Zamawiający przewiduje miesięczne rozliczenie za wykonane usługi. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie przedłożenie przez Wykonawcę poprawnie wystawionej faktury wraz z miesięcznym sprawozdaniem oraz potwierdzeniem należytego wykonania usługi przez Zamawiającego
11) Cena oferty musi obejmować koszty wykonania usług bezpośrednio wynikających z Zapytania cenowego oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
12) Cena ofertowa powinna obejmować także koszt materiału, sprzętu, realizacji zamówienia i pełnienie dyżurów dyspozytorskich.
13) Celowym jest, aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu świadczenia usług celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem zapytania, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny oferty.
14) Cena ryczałtowa, mimo błędów w tabeli kosztowej, nie może ulec zmianie. Ewentualne uchybienia w sposobie sporządzenia tabeli kosztowej nie mogą mieć wpływu na ważność oferty, ponieważ tabela kosztowa w tym przypadku ma charakter tylko informacyjny, a obowiązująca cena oferty jest ryczałt obejmujący wykonanie
9
wszystkich usług. Jednak tabela kosztowa posłuży do rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych
15) Tabela kosztowa będzie przedmiotem porównania i oceny.
10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium: Cena za wykonani całego zamówienia - (C) - 100 % (100 pkt)
Cena wykonania zamówienia - obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu cenowym. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:
C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C - liczba punktów za cenę brutto oferty
C min - najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert badanych
C bad - cena brutto oferty badanej
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.
11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (Partnerów). 12. Wzór umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do Zapytania cenowego.

Kontakt:
1) Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:
p. Ewa Taras - Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Gminy Żabia Wola - w zakresie merytorycznym,
p. Karina Kołkowska - inspektor w Referacie Inwestycji i Infrastruktury - w zakresie merytorycznym,
p. Grażyna Podlodowska - w zakresie proceduralnym.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.