Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
505z dziś
2976z ostatnich 7 dni
13419z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie Aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Opracowanie Aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2019-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice
powiat: zawierciański
tel. 34 3153001 wew. 108
srodowisko@wlodowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Włodowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie Aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Włodowice na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2032 roku wraz z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
3. Opis zamówienia.
a) Opracowanie Aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Włodowice na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2032 roku wraz z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w szczególności powinno zawierać harmonogram działań związanych z likwidacją azbestu z uwzględnieniem potencjalnych źródeł ich finansowania, oszacowanie kosztów związanych z likwidacją azbestu oraz ocenę stanu aktualnego.
b) Przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest na terenie gminy Włodowice z uwzględnieniem danych adresowych (miejscowość, ulica, numer nieruchomości), numerów ewidencyjnych działek, obrębu ewidencyjnego oraz szacunkowa ilość materiałów do usunięcia ( w kg oraz m2).
c) Sporządzenie oceny stopnia pilności usunięcia badanych materiałów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 71. poz.649 z późn. zm.).
d) Wykonanie obrysów budynków z przypisanymi do obiektu : numerem działki, numerem obrębu ewidencyjnego, warstwa obrysów winna umożliwić eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie .shp i .pdf.
e) Wprowadzenie do Bazy Azbestowej wyników przeprowadzonej aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Włodowice z podaniem wszystkich niezbędnych danych.
f) Przeprowadzenie postępowania w sprawie strategicznej oceny oraz jeżeli będzie to konieczne opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji programu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień.
g) Opracowanie Aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Włodowice na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2032 roku należy opracować w formie papierowej; 4 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD w ilości 4 egz.
h) Ostateczną wersję projektu opracowania Aktualizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Włodowice na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2032 roku należy uzgodnić z pracownikiem Urzędu Gminy Włodowice odpowiedzialnym za realizację lego zamówienia.
4. Dane na temat Gminy Włodowice wspomagające określenie kosztów:
1) Liczba ludności - stan na 31.12.2018r.: 5 217 osób,
2) Powierzchnia gminy: 76,29 km2,
3) liczba miejscowości: 10,
4) liczba budynków na terenie gminy: ok. 1 100
5) charakter gminy: wiejska.
5. Przewidywany czas wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 15 marca 2019r.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pok. nr 21 lub wysłać na adres: Urząd Gminy Włodowice ul. Krakowska 26. 42-421 Włodowice w terminie do dnia 11 stycznia 2019r. do godz. 15.00.

Wymagania:
6. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy,
b) Oświadczenie, że Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia publicznego,
c) Aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
d) Wykaz usług o podobnym zakresie prac z ostatnich trzech last przed terminem złożenia oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.
7. Warunki rozliczenia finansowego: termin płatności za całość przedmiotu zamówienia do 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT wystawionej na podstawie podpisanego protokołu odbioru.
8. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Kryterium wyboru jest cena - 100%
9. Opis sposobu obliczania ceny:
Oferta musi zawierać ostateczną cenę w PLN cyfrowo i słownie. Cena powinna być przedstawiona jako wartość brutto (z VAT) w tym wartość netto i Vat. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
10. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do opracowań będących przedmiotem niniejszego zapytania.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany albo odwołania niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru jakiejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
13. Sposób przygotowania ofert:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy. Koperta powinna zawierać opis:
Oferta na wykonanie opracowania: ,,AKTUALIZACJA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY WŁODOWICE NA LATA 2019 - 2022 Z PERSPEKTYWĄ DO 2032 ROKU" NIE OTWIERAĆ PRZED 11 STYCZNIA 2019R. GODZ. 15.00.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Włodowice.

Kontakt:
15. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcą:
Insp. Ewa Miśkiewicz tel. 34 3153001 wew. 108, e-mail: srodowisko@wlodowice.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.