Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
2988z ostatnich 7 dni
13430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przełożenie uszkodzonej posadzki z parkietu

Przedmiot:

Przełożenie uszkodzonej posadzki z parkietu

Data zamieszczenia: 2019-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Opolska Sekcja Zamówień Publicznych
ul. Prószkowska 76 Budynek nr 5, pokoje: 2 i 3
45-758 Opole
powiat: Opole
Tel:.: +48 077 449 81 77, +48 077 449 81 78, Tel:.: +48 077 449 81 79, Fax:.: +48 077 449 81 80.
e.krawiec-mynarek@po.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przełożenie uszkodzonej posadzki z parkietu na II piętrze - budynek WBiA przy ul. Katowickiej 48 w Opolu.

CPV: 45000000-7

Dokument nr: RK00CI00/49/2018

Otwarcie ofert: 2) Oferty zostaną otwarte w. dniu 10.01.2019 r. godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego
Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, bud. 5 pok. nr 2, 45-758 Opole.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
10-01-2019 r.
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.01.2019 r. do godz. 10:00, w wybranej formie:
o drogą elektroniczną na adres e-mail: e.krawiec-mynarek@po.opole.pl
o pisemnie na adres: Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, bud. 5 pok. nr 2,
45-758 Opole, z adnotacją:
,,Oferta na przełożenie uszkodzonej posadzki z parkietu na ii piętrze - budynek WBiA
przy ul. Katowickiej 48 w Opolu." oznaczenie sprawy: RK00CI00/49/2018.
,,Nie otwierać przed dniem 10.01.2019 r. godz. 10:15".
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć
ją pieczęcią Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia: od 08.07.2019 do 05.08.2019r.

Wymagania:
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Dokumenty składające się na ofertę:
a) wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 1 do Zaproszenia:
b) zaakceptowany opis przedmiotu zamówienia według załącznika nr 2 do Zaproszenia;
c) w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania
wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego: pełnomocnictwo (w formie
oryginału lub kopii poświadczonej}.
2) Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w
imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie
z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące
oświadczenia -powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela.
Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez
Wykonawcę.
3) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
5} Wykonawca na prowadzone postępowanie może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
8. Uzupełnianie dokumentów:
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów i oświadczeń, albo którzy złożyli wymacane przez Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
9. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe:
1) Zamawiający, w toku badania' i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
2) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
10. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) . Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
- nie złożyli żądanych dokumentów i oświadczeń (pomimo wezwania);
- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- złożyli nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik postępowania.
2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
11. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
- jej treść nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu
przez Zamawiającego;
- , jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek o których mowa w pkt. 9
ppkt. 2 niniejszego Zaproszenia.
12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1) Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia.
2) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3) Cena opisana w ust. 1 jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający za realizację
usługi.
4) Cena musi obejmować wszystkie pozycje określone w Załączniku nr 2.
3) Oferty złożone po terminie, określonym w ppkt. 1 nie będą rozpatrywane.

4) Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją
ofertę.

15. Zawarcie umowy:
1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa w oparciu o wzór umowy,
stanowiący załącznik nr 3 do Ogłoszenia. Przed podpisaniem umowy Zamawiający
może żądać kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( .
lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
2) W przypadku wyboru oferty złożonej w formie zeskanowanego dokumentu
przekazywanego za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail, Wykonawca nie później,
niż w. dniu podpisania umowy, zobowiązany jest dostarczyć oryginał złożonego
dokumentu, pod rygorem odstąpienia od podpisania umowy z przyczyn leżących po .
stronie Wykonawcy i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert;
3) Zamawiający może odstąpić od wyboru oferty oraz podpisania umowy w przypadku,
gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa niż środki przeznaczone na
sfinansowanie zamówienia;
4) Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje .z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę. W przypadku, gdy wynik negocjacji będzie negatywny,
Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z kolejnymi Wykonawcami wg pozycji
rankingowej.
16. Wynik postępowania:
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców zamieszczając
stosowne ogłoszenie na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
17. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;

Kontakt:
4. Osoby upoważnione do kontaktu:
Ewelina Krawiec-Mynarek, e- mail: e.krawiec-mynarek@po.opole.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.