Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski nad przebudową drogi leśnej

Przedmiot:

Nadzór inwestorski nad przebudową drogi leśnej

Data zamieszczenia: 2019-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Przysucha
ul. Targowa 87
26-400 Przysucha
powiat: przysuski
tel. 48 675-20-71; 48 675-20-72; fax 48 675-20-71
przysucha@radom.lasy.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Przysucha
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
,,Nadzór inwestorski (łącznie z wykonywaniem obowiązków inspektora nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji) nad przebudową drogi leśnej nr 42 na terenie Leśnictw Kurzacze i Zapniów od km 0+000,00 do km 1+500,00"
Ogólne założenia projektowe drogi leśnej:
? droga leśna nr 42 na terenie Leśnictw Kurzacze i Zapniów - droga o długości 1,50 km i szerokości jezdni 3,5 m z poszerzeniami (mijankami) do 6,5 m. Nawierzchnia z kruszywa łamanego, pobocza o szerokości 75 cm utwardzone kruszywem niesortowanym. Ciąg główny wraz ze zjazdami, mijankami, składnicą, poboczami, rowami przydrożnymi, przepustami na zjazdach i w osi drogi.
4. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:
? reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
? dokonywanie protokolarnego odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu od kierownika budowy przy ewentualnym udziale przedstawicieli inwestora
? sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
? uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SA.270.7.1.2019
Strona 3 z 6
? potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
? na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
? udział przy przekazaniu terenu budowy oraz kontrola sporządzonych przez Wykonawcę robót: harmonogramu rzeczowo- finansowego, programu organizacji robót, programu zapewnienia jakości, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także wykazu podstawowych materiałów użytych do realizacji zamówienia,
? na żądanie Zleceniodawcy przedstawianie opinii dotyczących realizowanych robót budowlanych, w formie pisemnej,
? dokonywanie protokolarnego odbi oru robót zanikowych i ulegających zakryciu od kierownika budowy przy ewentualnym udziale przedstawicieli inwestora,
? dokonywanie sprawdzenia obmiaru wykonanych elementów robót w taki sposób aby jednoznacznie można było określić ilość wykonanych robót i wbudowanych materiałów,
? kontrola dotycząca tempa realizacji robót w stosunku do harmonogramu zgodnie z zapisami umowy zawartej z Wykonawcą robót oraz nadzór nad wykonaniem robót przez Wykonawcę robót w zakresie rzeczowym, kosztowym i terminowym zgodnym z har monogramem robót,
? wykonywanie kontrolnych badań zagęszczenia wykonanych warstw przebudowywanej drogi i składnic,
? analiza i ocena materiałów przed ich wbudowaniem oraz dokonanie kontrolnych badań składu wybranych materiałów, w szczeg ólności kruszyw na podstawie pobranych próbek,
? nadzór nad usunięciem przez Wykonawcę robót wad i usterek w okresie rękojmi i/lub gwarancji
? badanie nośności przebudowywanej drogi, składnic poprzez obciążenie płytą zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapisami przedstawionymi w specyfikacji technicznej (niedopuszcz alne jest zlecanie powyższych badań laboratorium lub obsłudze technicznej Wykonawcy robót),
? kontrola rozliczeń budowy obejmująca w szczególności:
? kontro lę obmiaru elementów robót w opar ciu, o którą określono ilości ujęte w kosztorysie powykonawczym,
? sprawdzenie poprawności sporządzenia przez Wykonawcę robót kosztorysów powykonawczych i określenie kwoty należnego Wykonawcy robót wynagrodzenia,
? udział w odbiorach gwarancyjnych i odbiorze pogwarancyjnym.
? udział w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania mającego na celu zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych, w zakresie sprawdzenia ofert pod względem merytorycznym (sprawdzenie kosztorysów ofertowych),
? wydawanie opinii dotyczących stwierdzonych w toku czynności odbioru lub nadzoru wad lub braków nadających lub nie nadających się do usunięcia, oraz opinii dotyczących obniżenia wartości użytkowej nadzorowanej inwestycji z tytułu stwierdzenia ww. wad lub braków,
? opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie ewentualnych zmian sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej,
? przedstawianie opinii dotyczących ewentualnych robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych,
? kontrola dostarczonych Zleceniodawcy przez Wykonawcę, a przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz dołączonych atestów i certyfikatów.
Inspektor dokonuje oceny przekazanych przez Zleceniodawcy dokumentów, o których mowa w pkt. f) i potwierdza wpisami na w/w dokumentach czy dokumenty opisujące materiały/wyroby spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej
? dokonanie rozliczenia robót pod względem ilościowym i kosztowym.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SA.270.7.1.2019
Strona 4 z 6
Wykonywanie w/w wymienionych obowiązków, Wykonawca zobowiązany jest na podstawie przepisów zawartych w:
? ustawie Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290),
? ramach swobody kontraktowej przyznanej normą art. 353 (1) ustawy K. C. z dnia 23 kwietnia 1964r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 380)

Dokument nr: SA.270.7.1.2019

Otwarcie ofert: 12. Miejsce i termin otwarcia ofert
12.1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w dniu 11.01.2018r. o godzinie 1015 sala konferencyjna na parterze budynku nadleśnictwa.
12.2. Informacja o wynikach postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
13. Kryterium wyboru ofert:

Składanie ofert:
11. Miejsce i termin składania ofert
11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie na piętrze, w terminie do dnia 11.01.2019 r. do godziny 1000.
11.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie:
a) Umowa na nadzór nad realizowanymi robotami budowlanymi zostanie zawarta do 31.08.2019 r. i 60 miesięcy od zakończenia robót budowlanych, daty odbioru końcowego, na czynności wynikające z okresu rękojmi.
b) Umowa może ulec wydłużeniu lub skróceniu odpowiednio do okresu wydłużenia/skrócenia okresu realizacji robót budowlanych.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia
Powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO dla zamówień, których wartość nie przekracza równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30.000 EUR, bez stosowania ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz postanowienia wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa.
Sposób przygotowania oferty:
Podstawą wyceny oferty jest łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. nadzór inwestorski (łącznie z wykonywaniem obowiązków inspektora nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji) nad przebudową drogi leśnej nr 42 na terenie Leśnictwa Kurzacze i Zapniów od km 0+000,00 do km 1+500,00.
Cena oferty musi obejmować koszty wykonania badań ujętych w specyfikacjach technicznych dla w/w drogi. Zestawienie badań wykonywanych w ramach prowadzonego nadzoru inwestorskiego przedstawiono w załączniku nr 4.
Oferta (załącznik nr 1 do ogłoszenia) powinna zawierać:
nazwę i adres firmy
wypełniony załącznik nr 4 dotyczący badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru.
cenę prowadzenia nadzoru inwestorskiego uwzględniającą wykonanie badań przedstawionych w załączniku nr 4.
ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty prowadzenia nadzoru inwestorskiego i wykonania badań przedstawionych w załączniku nr 4.
Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U. nr 16, poz. 93 z póź. zm.).
6. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki i wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu, tj.:
posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i inne jeśli będą wymagane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
Kopie stosownych uprawnień Wykonawca będzie miał obowiązek przedłożyć przed podpisaniem umowy.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SA.270.7.1.2019
7. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
Inspektor Nadzoru złoży przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości odpowiednio 10% kwoty brutto przysługującego wynagrodzenia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie pieniężnej. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia końcowego odbioru robót budowlanych objętych nadzorem. Na czas pełnienia nadzoru inwestorskiego w terminie gwarancyjnym Zamawiający zatrzyma 30% wysokości zabezpieczenia, które zwróci w terminie do 30 dni po upływie gwarancji drogi, po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
8. Sposób rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia
Wykonawca wystawi jedną fakturę Zamawiającemu za wykonanie przedmiotu zamówienia.
10. Opis sposobu przygotowania ofert
10.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
10.1. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
.......................................
Nazwa i adres składającego ofertę (Wykonawcy)
Nadleśnictwo Przysucha
ul. Targowa 87
26-400 Przysucha
PRZETARG NIEOGRANICZONY
,,Nadzór inwestorski (łącznie z wykonywaniem obowiązków inspektora nadzoru w okresie rękojmi i gwarancji) nad przebudową drogi leśnej nr 42 na terenie Leśnictw Kurzacze i Zapniów od km 0+000,00 do km 1+500,00"
Nie otwierać przed dniem 11.01.2019 r. godz. 1015
10.2. Zamawiający nie odpowiada za otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert z powodu braku powyższych informacji.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SA.270.7.1.2019
Jednym kryterium wyboru ofert jest - najniższa cena brutto oferty.
14. Istotne warunki umowy
14.1. Określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
14.2. W przypadku kiedy w trakcie trwania umowy nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT w zakresie przedmiotu zamówienia - może ulec zmianie wynagrodzenie wykonawcy.
Nadleśnictwo Przysucha zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kontakt:
9. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Osoba uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Bogdan Chylak.
Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Sekretarz Nadleśnictwa Przysucha: Pan Bogdan Chylak, kontakt pod nr. tel. 48 675 20 71, w godz. od 730 do 1530.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.