Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
484z dziś
3190z ostatnich 7 dni
8311z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi wyczyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej

Przedmiot:

Usługi wyczyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej

Data zamieszczenia: 2019-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o.
ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość.
powiat: Zamość
84-677-50-34 lub 600-332-976
szpitalniepublicznyzam@wp.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość.
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
usługi wyczyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej bloku operacyjnego oraz Pracowni RTG
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotowe prace obejmują układy KW1/KN1, W2/N2, KW4/KN4,KW5/KN5, KW6/KN6, W3N3
W zakres prac wchodzą:
1. Inspekcja instalacji wentylacyjno- klimatyzacyjnej przed czyszczeniem
2. Przygotowanie instalacji do czyszczenia
3. Demontaż i montaż podwieszanych elementów sufitowych (w koniecznych miejscach).
4. Czyszczenie kanałów wentylacyjnych metodą mechaniczno-rotacyjną ( na sucho)
5. Czyszczenie: kratek nawiewnych i wyciągowych.
6. Czyszczenie central wentylacyjnych.
7. Dezynfekcja instalacji wentylacyjnej środkiem chemicznym, atestowanym przez Państwowy Zakład Higieny.
8. Dostawa, demontaż i montaż nowych filtrów (rama ze stali ocynkowanej, skrzyniowe) na podstawie obecnie zamontowanego zestawu tj:

1. Filtr absolutny HEPA FA 292/KL wym. 305x610x292- 12 szt.(klasa H13) Nominalny strumień objętości 1000 m/s na godzinę
2. Filtr absolutny HEPA FA 13/50 wym. 440x540x172- 3 szt. .(klasa H13) Nominalny strumień objętości 650 m/s na godzinę
3. Filtr absolutny HEPA FA 13/50 wym. 305x305x150- 3 szt. .(klasa H13) Nominalny strumień objętości 250 m/s na godzinę
4. Filtr kompaktowy (uszczelka- strona czysta) FC 292/K/8 wym. 815x348x292 - 6 szt. .(klasa H8) Nominalny strumień objętości 2609 m/s na godzinę
5. Filtr kompaktowy (uszczelka- strona czysta) FC 292/K/8 wym. 665x600x292 - 3 szt. .(klasa H8) Nominalny strumień objętości 3670 m/s na godzinę
6. Filtr kompaktowy (z prowadnicami) FS-100/W wym. 825x600x100 - 4 szt. (klasa G 4) Nominalny strumień objętości 3564 m/s na godzinę
7. Konserwacja/naprawa elementów uszkodzonych w trakcie wykonywania usługi
8. Uporządkowanie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych (po każdym dniu pracy).
Zakończenie pracy zostanie udokumentowane poprzez podpisanie protokołu powykonawczego oraz przekazanie Zleceniodawcy: zdjęć na nośniku CD, karty charakterystyki środka użytego do dezynfekcji instalacji.
Zaleca się, aby przed przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia dokonali wizji lokalnej pomieszczeń stanowiących przedmiot zamówienia w celu zapoznania się z ich stanem faktycznym.

Otwarcie ofert: VI. Miejsce i termin otwarcia ofert.
1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 222, w dniu 10.01.2019 r.
o godz. 13.00
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
4. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje
dotyczące ceny oferty.

Składanie ofert:
IV. Miejsce i termin składania ofert.
1. Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego w pok. 222 (Dział Obsługi Szpitala), w
terminie do dnia 10.01.2019r. do godz. 12.00.
2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy.
Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego pocztą , za pośrednictwem kuriera lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: szpitalniepublicznyzam@wp.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizowania zamówienia: 15.02.2019 r. Ze względu na zaplanowane zabiegi na salach operacyjnych wymienione prace należy wykonać w dniach piątek-niedziela

Wymagania:
III. Sposób sporządzenia oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi zawierać wypełniony ,,Formularz ofertowy" (zgodny w treści z przedstawionym wzorem ) oraz n/w dokumenty:
2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
2.4. Referencje z wykonanych należycie podobnych usług z placówek Służby Zdrowia
2.5. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę- zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
6. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości
bez uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana:
Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. 22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1 i opisana: Oferta na usługę wyczyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej
Nie otwierać przed: 10.01.2019r. do godz 12.00
7. Oferty należy przesłać na adres Zamawiającego pocztą , za pośrednictwem kuriera lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: szpitalniepublicznyzam@wp.pl
8. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert

Uwagi:
VII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej
1. Poniżej podajemy kryterium wyboru ofert:
Cena - 100 %
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.
3. W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie
dokonywał oceny punktowej.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
VIII. Udzielenie zamówienia
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełniająca wszystkie wymagania i zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Wynik rozstrzygnięcia postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Informacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty najkorzystniejszej.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w celu podpisania.
5. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego i na określonych w niej warunkach .

IX. Unieważnienie postępowania
Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy :
1. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
2. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego,
3. nie zostanie złożona żadna oferta spełniająca wymogi zaproszenia do złożenia ofert,
4. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
5. nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny

Kontakt:
V. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zaproszenia do złożenia ofert.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia do
złożenia ofert. Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na swojej stronie internetowej
(w zakładce zamówienia publiczne) pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do
Zamawiającego nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert.
2.Osoba do kontaktu: Piotr Szabatowski 84-677-50-34 lub 600-332-976

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.