Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
505z dziś
2976z ostatnich 7 dni
13419z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY RUDZINIEC
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec
powiat: gliwicki
tel: 32 400-07-00, fax: 32 739-06-14,
gmina@rudziniec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rudziniec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.:,,BUDOWA SALI
GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLESZCZOWIE" w
pełnym zakresie branżowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresem wynikającym z Prawa
budowlanego.
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Kompleksowy nadzór inwestorski obejmuje usługi:
a) w branży budowlanej o specjalności konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczeń)
b) w branży elektrycznej o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: elektrycznych
i elektroenergetycznych,
c) w branży instalacyjnej w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: cieplnych,
wentylacyjnych, wodno - kanalizacyjnych
2. Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane i być członkiem właściwej Izby, by móc
objąć stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego dla w/w zadania.
3. Zakres podstawowych obowiązków i praw Inspektora Nadzoru określają art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane(tekst jednolity Dz. U.2016.290 z późn. zin.). Ponadto w ramach niniejszego
zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
- przed realizacją budowy zapoznanie się z dokumentacją techniczną, terenem, jego uzbrojeniem i
istniejącymi urządzeniami
- uczestnictwo w rozpoczęciu inwestycji (udokumentowane wpisem do dziennika budowy),
- nadzór nad realizacją inwestycji w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzorowania
w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników oraz
wykonanie dokumentacji fotograficznej poszczególnych etapów realizacji inwestycji,
- monitorowanie przebiegu robót w zakresie działań wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego
- podejmowanie efektywnych działań dla ochrony terminowości robót wszystkich branż pod katem
identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania prac, zaangażowania
odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno - organizacyjnych oraz dochowania
terminowości ostatecznego zakończenia budowy
- skuteczne wyegzekwowanie programu naprawczego sporządzonego przez wykonawcę robót - w
przypadku wystąpienia takiej konieczności
- w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałe w toku
wykonania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu,
- sprawdzenie, odebranie i odpowiednie udokumentowanie (łącznie z wpisem do Dziennika Budowy oraz
dokumentacją fotograficzną) robót ulegających zakryciu lub zanikowych, w terminach określonych w
umowie z wykonawcą robót budowlanych,
- żądanie dokonania przez Wykonawcę robót budowlanych, na jego koszt odkrywek elementów robót
budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało
zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,
- uczestniczenia w przeprowadzanych przez Wykonawcę robót budowlanych próbach i odbiorach
technicznych instalacji i urządzeń, w terminach określonych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych,
- stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach, gdy zachodzi
potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym,
- bieżącej kontroli zgodności wykonywanych robót budowlanych z harmonogramem terminowo- rzeczowo-
finansowym oraz kontrola formalna prawidłowości zafakturowania wykonanych robót
- zatwierdzania wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych do zastosowania przez Wykonawcę robót
budowlanych, w tym materiałów i urządzeń równoważnych,
- organizowania, protokołowania i przewodniczenia naradom dotyczącym postępu robót z udziałem
wszystkich storn zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego (Zamawiający planuje comiesięczne
narady),
- na żądanie Rady Gminy Rudziniec bądź Wójta Gminy zaprezentowanie postępu robót
wraz z odpowiedziami na pytania na komisjach bądź sesjach Rady Gminy Rudziniec,
- weryfikacja kosztorysów inwestorskich, ofertowych , powykonawczych i różnicowych, w tym także dla
robót zamiennych, dodatkowych i zamówień dodatkowych wynikłych podczas realizacji zadań,
- kontrolowanie rozliczeń budowy,
- uczestnictwo w zakończeniu inwestycji - odbiorze robót, w terminach określonych w umowie
z wykonawcą robót budowlanych,
- sprawdzenie kompletności i poprawności dokumentacji powykonawczej,
- uczestnictwo w komisjach w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi w tym komisjach powoływanych
do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontroli usunięcie wad przez Wykonawcą robót budowlanych, w
tenninach określonych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych i udzielenie ewentualnych wyjaśnień;
- wykonanie innych obowiązków spoczywających na inspektorze nadzoru inwestorskiego określonych w
umowie z Wykonawcą robót budowlanych.
4. Zakres robót budowlanych objętych kompleksowym nadzorem inwestorskim przedstawia dokumentacja
projektowa. Dokumentacja projektowa dla zadnia: ,,BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z
ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLESZCZOWA" wraz z przedmiarem robót
zamieszczona jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Rudzińcu
(link: http://www.biuletyn.net/nt-
bin/_pri vate/rudziniec/12060.zip
5. Zamawiający przyjmuje rozliczenie z Wykonawcą robót budowlanych w formie ryczałtowej.
6. Dodatkowo, po zakończeniu robót Wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie do dostarczenia
Zamawiającemu kosztorysu powykonawczego zweryfikowanego przez nadzór inwestorski.

Dokument nr: IZP-I.271/ZP.002.2019

Składanie ofert:
1. Ofertę prosimy przesłać do dnia 11.01.2019 r. do godz. 10;00 na adres: Urząd Gminy Rudziniec ul.
Gliwicka 26, 44 - 160 Rudziniec lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@rudziniec.pl. (informujemy, że
w dniu 24.12.2018 r. Urząd Gminy w Rudzińcu będzie nieczynny)

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie ze sztuką
budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru
inwestorskiego przy budowie lub przebudowie budynku o wartości robót budowlanych co najmniej
3 000 000,00 zł brutto.
Pojęcia budowa i przebudowa należy rozumieć zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
Do formularza oferty należy dołączyć ,,Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków
udziału w postępowaniu" stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z
referencjami potwierdzającymi spełnienie warunku
2. Ofertę prosimy złożyć na załączonym do zapytania formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Do formularza
oferty należy dołączyć ,,Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w
postępowaniu" stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z referencjami
potwierdzającymi spełnienie warunku
Oferta powinna obejmować cenę brutto uwzględniającą obowiązujący podatek VAT w odpowiedniej
VI. Termin wykonania zamówienia :
Od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego robót z Wykonawcą robót budowlanych realizującego
zadanie pn.: ,, Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie" (

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.