Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Czyszczenie rynien i rur spustowych

Przedmiot:

Czyszczenie rynien i rur spustowych

Data zamieszczenia: 2019-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,ZDROJE",
ul. Mączna 4
70-780 Szczecin
powiat: Szczecin
tel: 91-88-06-260
administracyjno.techniczny@zoz-zdroje.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Czyszczenie rynien i rur spustowych w obiektach znajdujących się na terenie
SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie przy ul. Mącznej 4"
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ OGÓLNA
Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie rynien i rur spustowych w budynkach znajdujących się w jednostkach
SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie przy ul. Mącznej 4 - zgodnie z wykazem budynków (załącznik nr 3 i 4).
II. SZCZEGÓŁOWE WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO
Zadanie dotyczy wykonania usługi polegającej na czyszczeniu rynien i rur spustowych budynków znajdujących się
w Szczecinie przy ul. Mącznej 4 - wykaz obiektów stanowi załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zapytania.
Wykonawca w ramach zadania oczyści koryta rynnowe (rynny PCV oraz wykonane z innych materiałów, jak
i odprowadzenie wody wykonane w konstrukcji i wykończeniu dachu), zweryfikować przepustowość pionów
rynnowych (rury spustowe). W przypadku stwierdzenia niedrożności, wykonać czyszczenie pionu za pomocą spirali
elektrycznej lub innego możliwego rozwiązania. W przypadku stwierdzenia omszenia powierzchni dachu, należy
przy pomocy zmiotki o twardym i gęstym włosiu wyczyścić dach w zakresie widocznego poletka mchu.

Dokument nr: 1/2019

Składanie ofert:
2. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres administracyjno.techniczny@zoz-zdroje.pl lub
pisemnej w Kancelarii SPS ZOZ ,,Zdroje"
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, kancelaria czynna w godzinach 7;25-
15;00.3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia swojej oferty do dnia 9 stycznia 2019 r. do godziny 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Wymagany termin realizacji zamówienia - do 31.01.2019 r.

Wymagania:
2. Wymagany termin płatności: do 30 dni kalendarzowych od daty prawidłowo wystawionej
i dostarczonej faktury wraz z protokołem odbioru.
4. Zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w celu potwierdzenia zakresu prac po wcześniejszym
umówieniu terminu z przedstawicielem SPS ZOZ Zdroje.
ROZDZIAŁ II
ZŁOŻENIE I WYBÓR OFERTY
1. Na ofertę składają się niżej wymienione dokumenty:
1) wypełniony załącznik - wstępna oferta cenowa
2) wypełniony załącznik - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

4. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następującego kryterium oceny ofert: Cena 100%.
Najkorzystniejsza będzie oferta z najniższą ceną.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie
wybrana.
6. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
7. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
8. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej (informacja
o czynności niezgodnej z przepisami ustawy odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach Prawo
zamówień publicznych
9. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych, bez zastosowania obowiązujących w innych wypadkach przepisów Prawa zamówień
publicznych (poza art. 4 pkt. 8).
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania
przyczyny.
ROZDZIAŁ III
WARUNKI STAWIANE WYKONAWCY I OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie
stanowiące załącznik do niniejszego zapytania;
ROZDZIAŁ IV
KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następującego kryterium oceny ofert:

Kontakt:
3. Osobą do kontaktu z wykonawcą w wyżej wymienionym zakresie jest Paweł Białkowski - tel. 91 88 06
581 / 886-792-022 lub pod adresem e-mail: administracyjno-techniczny@zoz-zdroje.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.