Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2144z ostatnich 7 dni
13999z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowania sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza

Przedmiot:

Opracowania sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza

Data zamieszczenia: 2019-01-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Kujawsko-Pomorskie
ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel. 56 6215810
k.wolowska@kujawsko-pomorskie.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowania sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza za lata 2015-2017.
Opis przedmiotu zapytania ofertowego
Zgodnie z załącznikiem do zapytania ofertowego.

Dokument nr: ŚG-I-P.721.2019

Składanie ofert:
Termin przesyłania ofert: 10.01.2019 roku, do godz. 9.00. (liczy się czas dostarczenia oferty na adres e-mail podany poniżej)
Forma złożenia oferty: oferty proszę składać drogą mailową na adres: k.wolowska@kujawsko-pomorskie.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania sprawozdań: 18.02.2019 roku

Wymagania:
Warunki udziału w zapytaniu ofertowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w należytym wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, co najmniej dwóch opracowań programów ochrony powietrza.
2. Ocena spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym dokonywana będzie w formule spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty.
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają załączyć do oferty Wykonawcy
Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, nie starszy niż 6 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie poświadczonego odpisu pełnomocnictwa. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w zapytaniu ofertowym (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
0 zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
- dokumenty potwierdzające warunek udziału w zapytaniu ofertowym, tj. wykaz co najmniej dwóch wykonanych opracowań programów ochrony powietrza z podaniem ich nazwy, dat wykonania
1 odbiorców, na rzecz których zostały one wykonane.
Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze ofert.
Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów i która nie podlega odrzuceniu.
Zamawiający dokona oceny ofert wg następujących kryteriów i ich wag:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium w ocenie ofert
1. Cena oferty (C) 80%
2. Doświadczenie (D), w opracowywaniu programów ochrony powietrza, w tym: 20%
- wykazanie się doświadczeniem w opracowaniu do 3 programów ochrony powietrza 10%
- wykazanie się doświadczeniem w opracowaniu powyżej 3 programów ochrony powietrza 20%
Sposób oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 (100 % = 100 pkt):
Punkty za kryterium Cena oferty (C) zostaną obliczone wg następującego wzoru:
Cena brutto oferty najtańszej
.....................................x 100 x 80% (waga kryterium) = ilość punktów
Cena brutto oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Punkty za kryterium doświadczenie (D) zostaną obliczone w skali punktowej od 0 do 20. Kryterium to zostało podzielone na dwa podkryteria:
1. Do 3 opracowań programów ochrony powietrza - 10 punktów,
2. Powyżej 3 opracowań programów ochrony powietrza - 20 punktów.
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w sumie wszystkich kryteriów. Ilość punktów (W), będzie wyliczana wg poniższego wzoru: W = C + D, gdzie:
C = ilość punktów dla kryterium ,,Cena oferty" D = ilość punktów dla kryterium ,,Doświadczenie"
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Ilość punktów zostanie obliczona zgodnie z podanymi powyżej algorytmami, z uwzględnieniem wagi kryterium.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami podpisana przez upoważnione osoby winna zostać przygotowana w formie pisemnej, a następnie w formie skanu przekazana na ww. adres e-mail drogą elektroniczną.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów dokumentów przesłanych drogą elektroniczną w związku z zapytaniem ofertowym.
Sposób realizacji: umowa o dzieło. Płatność dokonywana będzie przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania rachunku lub faktury od Wykonawcy.
Termin związania ofertą: Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę. Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena wykonania zamówienia, podana w ofercie, musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). Cena winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. Oferta musi być przygotowana w języku polskim. Każda strona oferty wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
Katarzyna Wołowska
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Środowiska
Biuro Pozwoleń Środowiskowych
ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
tel. 56 6215810
e-mail: k.wolowska@kujawsko-pomorskie.pl
Pytania do Zamawiającego należy kierować pisemnie na adres e-mail wymieniony powyżej.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.