Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych

Przedmiot:

Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych

Data zamieszczenia: 2019-01-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel. 56 6215810
k.rygielska@kujawsko-pomorskie.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
opracowanie programu ochrony środowiska przed halasem dla dróg krajowych
o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Program ochrony środowiska przed hałasem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
winien zostać wykonany zgodnie z:
- dyrektywą z dnia 25 czerwca 2002 r. Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE odnoszącą się
do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku,
- ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2081),
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. póz. 799 ze zin.)
wraz z aktami wykonawczymi (w przypadku zmiany przepisów dotyczących programów ochrony
środowiska przed hałasem, w trakcie obowiązywania umowy z Wykonawcą, opracowanie należy
wykonać zgodnie z przepisami zmienionych aktów prawnych) - rozporządzeniami Ministra
Środowiska:
o z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach
akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1340 ze zm.),
o z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz. U. z 2014 r. poz. 112),
o z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów
substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową,
lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824 ze zm.),
o z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźnika hałasu Lj,,,, (Dz. U.
z 2010 r. Nr 215, póz. 1414),
o z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać
program ochrony środowiska przed balasem (Dz. U. z 2002 r. Nr 179, póz. 1498),
- mapą akustyczną dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów,

Składanie ofert:
Termin przesyłania ofert: 11.01.2019 r. do godziny : 10:00 (liczy się czas dostarczenia
oferty na adres e-mail podany poniżej)
Forma złożenia oferty: oferty proszę składać drogą mailową na adres:
k.rygielska@kujawsko-pomorskie.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania opracowania:
Ostateczny termin wykonania zadania: maj 2019 r.
Ostateczny termin wykonania projektu ww. programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
28 luty 2019 r.

Wymagania:
Warunki udziału w zapytaniu ofertowym oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w należytym wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, co najmniej dwócli opracowań programów ochrony środowiska przed hałasem.
2. Ocena spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym dokonywana będzie w formule
spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty.
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają załączyć do oferty Wykonawcy
Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, nie starszy niż
6 miesięcy;
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone
pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone
do oferty w formie oryginału łub notarialnie poświadczonego odpisu pełnomocnictwa.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w zapytaniu ofertowym (do oferty należy załączyć odpowiednie
pełnomocnictwo). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznic
z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki
sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
- dokumenty potwierdzające warunek udziału w zapytaniu ofertowym, tj. wykaz co najmniej dwóch
wykonanych opracowań programów ochrony środowiska przed hałasem z podaniem icli nazwy, dat
wykonania i odbiorców, na rzecz których zostały one wykonane.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami podpisana przez upoważnione osoby winna zostać
przygotowana w formie pisemnej, a następnie w formie skanu przekazana na ww. adres e-mail drogą
elektroniczna.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów dokumentów przesłanych drogą
elektroniczną w związku z zapytaniem ofertowym.
Sposób realizacji: umowa o dzieło. Płatność dokonywana będzie przelewem w terminie 30 dni
od daty otrzymania rachunku lub faktury od Wykonawcy.
Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę. Cena musi zostać podana w złotych
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena wykonania zamówienia, podana
w ofercie, musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). Cena winna uwzględniać wszystkie koszty
związane z wykonaniem zamówienia. Oferta musi być przygotowana w języku polskim.
Każda strona oferty wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę lub osoby
upoważnione do reprezentowania podmiotu.

Uwagi:
Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze ofert.
Kryterium wyboru oferty będzie cena i wykazane doświadczenie. Jako najkorzystniejsza zostanie
uznana oferta z najniższą ceną.
Termin związania oferta: Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, licząc
od upływu terminu składania ofert.
Uwagi końcowe:
Województwo Kujawsko-Pomorskie w Toruniu zastrzega sobie prawo do:
o zmiany terminu składania ofert;
o wyjaśniania treści ofert z wykonawcami w przypadku, gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne
lub budzą wątpliwości;
o odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;
o odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego.
Niniejsze zapytanie stanowi formę rozeznania rynku, jakie Województwo Kujawsko-Pomorskie
z siedzibą w Toruniu zobowiązane jest przeprowadzić zgodnie z zasadami ogólnymi udzielania
zamówień finansowanych z udziałem środków publicznych.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z siedzibą w Toruniu do zawarcia umowy.

Kontakt:
Osoba tło kontaktu:
Kinga Rygielska
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Środowiska
Biuro Edukacji i Polityki Ekologicznej
ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń
tel. 56 6215810
e-mail: k.rygielska@kujawsko-pomorskie.pl
Pytania do Zamawiającego należy kierować pisemnie na adres e-mail wymieniony powyżej.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.