Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż przegrody budowlanej wydzielającej zespół pomieszczeń biurowych

Przedmiot:

Dostawa i montaż przegrody budowlanej wydzielającej zespół pomieszczeń biurowych

Data zamieszczenia: 2019-01-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
powiat: Warszawa
+48 (22) 694 55 55
piotr.krol2@mf.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa i montaż przegrody
budowlanej wydzielającej zespół pomieszczeń biurowych w siedzibie Ministerstwa
Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie.
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie obszaru zamkniętego w budynku Ministerstwa
Finansów, ul. Świętokrzyska 12, polegające na wykonaniu przegrody budowlanej ustawionej
w przekroju poprzecznym korytarza między stropem a posadzką i ścianami bocznymi.
Przegroda co najmniej w części korytarza poniżej sufitu podwieszonego musi być wykonana
w postaci ścianki szklano-aluminiowej wraz z drzwiami wyposażonymi w autonomiczny
elektroniczny system kontroli dostępu.
W zakres planowanych prac wchodzą:
Szczegółowy zakres planowanych prac obejmuje:
I. roboty przygotowawcze (opracowanie szkiców, rysunków, schematów,
wyjaśniających sposób powiązania przegrody z infrastrukturą budynku);
II. prace budowlane i montażowe w zakresie wykonania przegrody budowlanej
oddzielającej część korytarza, zawierającej ściankę szklano-aluminiową z drzwiami,
wyposażoną w szyby ze szkła matowego oraz dostawa wszystkich niezbędnych
elementów tej przegrody;
? wymagania zamawiającego dotyczące przegrody budowlanej wydzielającej część
korytarza:
? wymiary wys. maks. do 250 cm x szer. 300 x 220 cm,
? klasa odporności ogniowej co najmniej REI 60,
? wymiary drzwi: dwuskrzydłowe w tym skrzydło ruchome o szerokości co
najmniej 90 cm w świetle,
? klasa odporności ogniowej drzwi co najmniej EI 30,
? wykonanie uszczelnień ognioodpornych w klasie co najmniej EI 60 dla instalacji
elektrycznych przechodzących przez przegrodę w istniejącej przestrzeni nad
sufitem podwieszonym;
III. montaż na drzwiach i uruchomienie autonomicznego systemu kontroli dostępu (SKD),
w tym dostawa niezbędnych elementów tego systemu:
? zamek elektroniczny ma pełnić rolę autonomicznego punktu kontroli dostępu.
Obudowa przede wszystkim dostosowana ma być do pracy w warunkach
wewnętrznych. Dopuszcza się obudowę z tworzywa sztucznego lub metalową
obudowę wraz z klawiaturą. Dostęp odbywać się ma za pomocą wpisania kodu
i/lub specjalnej karty dostępowej. W przypadku przyjęcia dostarczenia zamka
odblokowywanego kartą dostępową, należy dostarczyć 100 sztuk kart.
? dostarczony zamek, ma kontrolować wejście od jednej strony szyfrem. Z drugiej
strony drzwi konieczny jest montaż przycisku wyjścia lub klamki;
IV. podłączenie do istniejących instalacji budynkowych (zgodnie z wytycznymi
określonymi w załączniku nr 6, tak by nie naruszyć gwarancji już istniejących
systemów:
? elektroenergetycznej w zakresie zasilania systemu SKD (montaż wydzielonego
zabezpieczenia - kompaktowy wyłącznik instalacyjny z członem
różnicowoprądowym oraz wydzielonego obwodu elektrycznego o długości ok. 15
m wyprowadzonego z istniejącej rozdzielnicy piętrowej),
? systemu sygnalizacji pożarowej (SSP istniejący w budynku - NOTIFIRE
Honeywell) w zakresie ewakuacyjnego automatycznego odblokowania drzwi oraz
przeniesienia istniejących czujek dymu 2 szt. w ramach likwidacji kolizji,
? uruchomienie przeciwpożarowego, automatycznego otwarcia drzwi w istniejącym
systemie SSP;
? prace wykończeniowe (w tym m.in. wykończenie istniejącego sufitu
podwieszonego z płyt z wełny mineralnej o wymiarach 60x60 cm po obu stronach
przegrody oraz prace tynkarsko-murarskie i malarskie);
V. dokumentacja powykonawcza zawierająca m.in dokumentację materiałową
(deklaracje zgodności, certyfikaty, karty katalogowe itp.).
VI. odbiór zrealizowanych prac.
2. Usytuowanie przegrody przedstawiono na szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 5
do niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: DNK3.0127.3.2018

Składanie ofert:
Ostateczny termin składania ofert upływa w 11.01.2019 r.
Ofertę należy przesyłać w formie elektronicznej na adres email: piotr.krol2@mf.gov.pl w
terminie wskazanym powyżej (tel. kontaktowy 22 694 31 64).

Miejsce i termin realizacji:
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 11 marca 2019 r.

Wymagania:
II. WARUNKI FINANSOWE / ROZLICZENIA / PŁATNOŚCI:
1. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury oraz protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń
przez Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie, Wykonawca
jest zobowiązany dostarczyć do siedziby Zamawiającego nie później niż do dnia
18 marca 2019 r.
2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
3. Cena, o której mowa musi być wyrażona w złotych polskich.
III. WZÓR UMOWY:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia.
O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny przy spełnieniu wszystkich
warunków Zamawiającego przedstawionych w niniejszym zaproszeniu.
1. Udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy którzy:
1) mają doświadczenie w zakresie realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem oraz
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
2. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 dołączając do
oferty:
1) wykaz osób, minimum;
? jedna osoba, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania
robotami w specjalności architektonicznej.
? jedna osoba, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne gr. 1 uprawniające do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o
napięciu znamionowym do 1 kV na stanowisku eksploatacji ,
? jedna osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie budowy systemów sygnalizacji
pożarowej,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z oświadczeniem, że osoby
te, posiadają wymagane uprawnienia, przynależą do właściwej izby inżynierów
budownictwa, posiadają wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
2) Wykaz co najmniej dwóch robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
w tym okresie, z zakresu robót podanych w opisie przedmiotu zamówienia o wartości co
najmniej 8000,00 zł każda z podaniem: rodzaju, wartości, daty i miejsca realizacji tych
robót oraz dokumenty potwierdzające (np. referencje, protokół odbioru robót) dane
zawarte w wykazie robót.
3. Oferta musi zawierać:
? pełną nazwę Wykonawcy,
? adres siedziby Wykonawcy,
? NIP, REGON oraz informacje niezbędne do kontaktów zgodnie z Załącznikiem nr 1,
? ryczałtową cenę oferty zawierającą wszelkie koszty, wyliczone zgodnie z zapisami
rozdziału II,
? czas realizacji prac projektowych, zgodnych z opisem zawartym w par. 1 Załącznika
nr 4.
4. Wymagane dokumenty:
? wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1,
? wypełniony i podpisany wykaz osób - załącznik nr 2,
? wypełniony i podpisany wykaz wykonanych robót - załącznik nr 3.
Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do
udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wybory oferty najkorzystniejszej na warunkach
określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu
wykonawcy zamówienia.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.