Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
640z dziś
3470z ostatnich 7 dni
14597z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wyposażenia dla Żłobka

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia dla Żłobka

Data zamieszczenia: 2019-01-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu
Krakowska 1
32-340 Wolbrom
powiat: olkuski
32-6442304
zamowienia@umigwolbrom.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wolbrom
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Dostawa wyposażenia dla Żłobka Wesołe Pszczółki w Wolbromiu"
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Żłobka Wesołe Pszczółki w Wolbromiu. Dokładny opis asortymentu zawarto w załączniku nr 2 Formularz cenowy. Formularz oferty stanowi załącznik nr 1. Wzór umowy przedstawiono w załączniku nr 3.

Dokument nr: WTI.271.1.4.2019.ZP

Składanie ofert:
W przypadku składania oferty w formie pisemnej należy ją oznaczyć nazwą postępowania, tj.: ,,Dostawa wyposażenia dla Żłobka Wesołe Pszczółki w Wolbromiu". Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu, ul. Krakowska 1; 32-340 Wolbrom (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do dnia 11 stycznia 2019 r. do godziny 12.00.
W przypadku składania oferty elektronicznej, oferty powinny być przesłane w formie skanu podpisanych dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej, w temacie maila należy wpisać nazwę postępowania tj.: ,,Dostawa wyposażenia dla Żłobka Wesołe Pszczółki w Wolbromiu", adres na który należy przesłać oferty: zamowienia@umigwolbrom.pl

Miejsce i termin realizacji:
6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

do dnia 31.01.2019 r. - dotyczy poz. 12, 43 formularza cenowego,

do dnia 28.02.2019 r. - dotyczy poz. 1, 33, 34 formularza cenowego,

do 7 dni od zawarcia umowy - dotyczy pozostałych poz. formularza cenowego.

Wymagania:
Treść oferty musi odpowiadać warunkom zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania warunków dostawy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wskazana jako najkorzystniejsza. Negocjacje mogą dotyczyć zakresu zamówienia, w szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wymiarów towarów. Zamawiający ma prawo zrezygnować z pewnych elementów zamawianego asortymentu jeżeli po jego stronie zajdzie taka konieczność.
Decyduje termin wpływu oferty. Oferty, które wpłyną po wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni.
7. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Cena oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. W szczególności cena zawiera koszt dostawy oraz pełnego montażu w budynku żłobka.

8. KRYTERIA OCENY OFERT:

Zamawiający oceni oferty przez pryzmat spełnienia warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wskaże jako najkorzystniejszą, ofertę zawierającą najniższą cenę (kryterium oceny: cena 100%).Wykonawca udziela minimalnej gwarancji na dostarczany asortyment na okres 24 miesięcy od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru.

9. WYBÓR OFERTY

Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

10. FORMA OFERTY:

Wykonawca przedkłada formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z kalkulacją cenową (załącznik nr 2).

11. ODROCZONY TERMIN PŁATNOŚCI:

Termin płatności faktury14 dni.

12. ODRZUCENIE OFERTY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania odpowiednio w części, jeżeli:

1) nie złożono oferty, czyniącej zadość oczekiwaniom Zamawiającego,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć wysokość zabezpieczonych środków do wartości oferty najkorzystniejszej.

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.