Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
2988z ostatnich 7 dni
13430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty remontowo - budowlane

Przedmiot:

Roboty remontowo - budowlane

Data zamieszczenia: 2019-01-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM
Ul. Kwiatkowskiego 48a,
35-311 Rzeszów
powiat: Rzeszów
biuro@titum.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
roboty remontowo - budowlane

w postaci ,, ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HANDLOWO - USŁUGOWEGO NA POMIESZCZENIA REHABILITACJI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD- KAN, CO,WENTYLACJĄ ORAZ ELEKTRYCZNYMI"
5. Ewentualne wskazania w dokumentacji projektowej nazw własnych producentów, typów urządzeń czy materiałów należy traktować jako definiujące minimalne wymagania materiałowe. Dopuszcza się zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń na równoważne w stosunku do założonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych im w projekcie, niepogorszeniu ich parametrów, zachowania celu, któremu mają służyć.
6. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji.

CPV: 45000000-7, 45310000-3-, 45400000-01

Dokument nr: 1 /2019

Specyfikacja:
4. Dokumentacja projektowa składająca się z projektu przebudowy oraz przedmiaru robót
udostępniona zostaje w biurze Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM, ul. Wyspiańskiego 16a, 35-311 Rzeszów, w dniach roboczych, godzinach od 08:30-15:00 w terminie upublicznienia niniejszego rozeznania rynku. Na stronie internetowej stowarzyszenia www.titum.pl udostępniono przedmiar robót i rzut obiektu.

Składanie ofert:
Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 10.01.2019 r. do godz. 9:00 w biurze Zamawiającego, ul. Wyspiańskiego 16a, 35-111 Rzeszów.
Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:
o osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
o przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty kurierskiej na adres siedziby Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy.
2. Czas realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy: maksymalnie 2 miesiące na realizację zamówienia na roboty budowlane.

Wymagania:
III. Warunki udziału
Wykonawca składający ofertę spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia;
3) posiada wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług budowlanych;
4) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
5) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia
6) udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane
7) nie zalega z należnościami z tytułu podatków i opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanego warunku udziału Wykonawcy w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia przedłożonego do oferty. Brak oświadczenia lub złożenie oświadczenia niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym rozeznaniu będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego należy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, celem zapewnienia Zamawiającemu możliwości weryfikacji poprawności formalnej złożonych ofert.

Ww. dokumenty należy przedłożyć do oferty w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy.
O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty.
VII. Wymagane dokumenty oraz sposób przygotowania oferty
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami - załącznik nr 1 do rozeznania rynku.
2. Kosztorys ofertowy.
3. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.