Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż akcesoriów wyposażenia pomieszczeń...

Przedmiot:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż akcesoriów wyposażenia pomieszczeń sanitarnych

Data zamieszczenia: 2019-01-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2
45-839 Opole
powiat: Opole
przetargi@pnt.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż akcesoriów wyposażenia pomieszczeń
sanitarnych w budynku Wysokich Technologii IT i Centrum Projektowania Inżynierskiego wraz
z Centrum Przetwarzania Danych w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu
Spółka z o.o.

CPV: 39000000-2, 34928480-6, 39299300-7

Składanie ofert:
Oferty należy składać elektronicznie w postaci skanów podpisanych dokumentów na adres
przetargi@pnt.opole.pl
Termin składania ofert upływa 10.01.2019 r. o godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Termin realizacji : do 25.01.2019 r.

Wymagania:
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ).
2
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści Zapytania ofertowego skierowanym na adres e-mail: przetargi@pnt.opole.pl
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
VII. Opis sposobu oceny ofert
Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona w oparciu o kryterium określone
w rozdziale X.
IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1) Cena oferty to cena ryczałtowa. Oferowana cena powinna obejmować wynagrodzenie
za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania
zamówienia.
2) Wymienione wartości w ofercie (netto i brutto) należy podać w walucie polskiej PLN
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady
zaokrąglania liczb.
X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z kryterium:
Cena - 100 %
W kryterium cena oferty każda z ofert może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Wartość
punktów zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium Cena brutto zostanie dokonana wg
następującej zasady:
C = (Cn / Cb) x 100 [pkt]
gdzie:
C - wartość punktowa oferty w kryterium cena brutto;
Cn - najniższa cena spośród ofert badanych;
Cb - cena oferty badanej;
3
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryterium wyboru.
Jeżeli w postępowaniu nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, to Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
udzielenia zamówienia
1. Po rozstrzygnięciu postępowania oferenci zostaną poinformowani komunikatem na
stronie internetowej Zamawiającego.
2. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.
XII. Pozostałe informacje
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania
ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający
niezwłocznie umieści na stronie internetowej.
2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający zamyka postępowanie jeżeli:
a) nie została złożona żadna oferta,
b) żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez
Zamawiającego,
c) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.