Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13143z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2019-01-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Imielno
Ul. Cmentarna 7
28-313 Imielno
powiat: jędrzejowski
510 953 482
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Imielno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno
w 2019 roku"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
,,Konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno
w 2019 roku"
Zamówienie obejmuje ogółem 540 opraw w tym:
- 340 sztuk opraw sodowych
- 200 sztuk opraw rtęciowych
Zakres robót obejmuje:
1) Wymianę uszkodzonych źródeł światła,
2) Wymianę niesprawnych bezpieczników,
3) Naprawę opraw ( wymiana uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach ),
4) Regulację położenia źródeł światła względem oświetlenia terenu,
5) Oględziny i przeglądy techniczne punktów świetlnych,
6) Pomiar skuteczności ochrony od porażeń,
7) Wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych ( zegarów sterujących, przekaźników,
styczników, gniazd, bezpieczników, liczników ),
8) Regulację zegarów sterujących,
9) Wymianę uszkodzonych opraw na nowe w przypadku możliwości ich wyremontowania,
10) Wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach,
niesprawnych zacisków, mostków i przewodów zasilających oprawę,
11) Wymianę uszkodzonych tabliczek bezpiecznikowych słupowych, wymianę zabezpieczeń
w szafce oświetleniowej lub w innym miejscu jej usytuowania,
12) Konserwację tabliczek bezpiecznikowych w słupach oświetlenia wydzielonego,
13) Wycinkę gałęzi zagrażających istniejącemu oświetleniu ulicznemu,
14) Kontrolę sprawności oświetlenia,
15) Prostowanie słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego,
16) Lokalizację i naprawę uszkodzonego kabla zasilającego obwody oświetleniowe,
17) Naprawę zerwanych przewodów oświetlenia ulicznego,
18) Czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych,
19) Regulacja zwisów przewodów oświetlenia ulicznego,
20) Usuwanie zwarć w liniach oświetlenia ulicznego,
21) Naprawę lub wymianę uszkodzonych skrzynek sterowania oświetlenia ulicznego,
22) Zabezpieczenie i wymianę urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie np. w wyniku kolizji
drogowych
23) Inne prace związane z prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego,
24) Prowadzenie rejestru zgłoszonych usterek i awarii na oświetleniu ulicznym zgłoszonych
przez zamawiającego,
25) Zgłoszenie przez wykonawcę wykonanych napraw,
26) Materiały z demontażu - zużyte oprawy stanowiące majątek RE Kielce Wykonawca
dostarczy do magazynu wskazanego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko -
Kamienna Rejon Energetyczny Kielce.
Miejsce wykonywania robót: teren gminy Imielno
Koszty przebiegu samochodu do 3,5t naliczane będą od miejscowości Imielno do miejsca
zgłoszonej usterki na terenie gminy Imielno (nie do miejsca siedziby zakładu Wykonawcy)
Czas usuwania awarii do chwili zgłoszenia do Wykonawcy ustala się:
1) Bezpodstawne świecenie lamp ulicznych w porze dziennej - do trzech godzin od
zgłoszenia,
2) Brak oświetlenia ulicznego w całym obwodzie - do jednego dnia od zgłoszenia,
3) Awaria pojedynczych opraw w obwodzie - w ciągu dwóch dni zgłoszenia,
4) Naprawę opraw ( wymiana uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach ) - do pięciu
dni od zgłoszenia,
5) Wymiana oprawy na nową - do 5 dni od zgłoszenia,
6) Naprawa zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci
podwieszonej - do dwóch dni od zgłoszenia.

Dokument nr: RL.271.2.2019

Otwarcie ofert: 11) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.01.2019r. o godz. 12:15 pok. 12 w budynku Urzędu
Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno.

Składanie ofert:
TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA O F E R T Y:
1) Ofertę na Formularzu oferty wraz z pozostałymi dokumentami i oświadczeniami należy
złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej ,, Oferta - Konserwacja i utrzymanie urządzeń
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2019 roku pok. 16 ,, w terminie do dnia
11.01.2019r. do godz. 12:00 w formie:
- pisemnej ( osobiście lub listownie ) na adres: Gmina Imielno, ul. Cmentarna 7,
28-313 Imielno

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce wykonywania robót: teren gminy Imielno
Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku

Wymagania:
Okres gwarancji:
- dla nowych opraw i nowych odcinków kabla - 36 miesięcy gwarancji od dnia odbioru
przedmiotu umowy,
- dla pozostałych elementów wymiennych oprawy - 12 miesięcy gwarancji od dnia odbioru
przedmiotu umowy.
Warunki płatności: przelew w stosunku miesięcznym w ciągu 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo złożonej faktury z dokumentami rozliczeniowymi ( protokół odbioru, kosztorys
powykonawczy wraz z wykazem użytych materiałów przy naprawie oświetlenia ulicznego na
terenie gminy Imielno ).
Wypłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na
podstawie faktur wystawionych za kresy miesięczne, po upływie każdego miesiąca
kalendarzowego zgodnie z kosztorysem powykonawczym w oparciu o określone przez
Wykonawcę wskaźniki cenotwórcze w ofercie.
Rozliczenie: kosztorysowe
W ofercie należy uwzględnić: koszt uporządkowania terenu'
3. K R Y T E R I A O C E N Y OFERT:
Cena: 100%
Inne dodatkowe: nie dotyczy
4. SPOSÓB O C E N O F E R T K R Y T E R I U M DODATKOWEGO:
( nie dotyczy )
- ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie
lub pismem odręcznym długopisem dużymi drukowanymi literami.
2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty oraz spięcie jej w sposób trwały.
4) Oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów niniejszego zapytania ofertowego lub
nieważne na podstawie odrębnych przepisów będą odrzucone. Odrzucone będą również
oferty zawierające błędy w obliczeniu ceny.
5) Oferty złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą podlegały rozpatrzeniu.
6) Zmiana lub wycofanie oferty:
- Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub j ą wycofać pod warunkiem,
że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty
wymagają formy pisemnej. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy
pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i
zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest
przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem ,,Zmiana".
- oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten
sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to
powiadomienie, należy opatrzyć napisem ,,Wycofane"
7) Oferta powinna zawierać pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii poświadczone przez
notariusza w przypadku, gdy oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego,
opatrzona w lewym górnym rogu pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z dokładnym
adresem do korespondencji, nr telefonu i oznaczona hasłem ,, Oferta - Konserwacja i
utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Imielno w 2019 roku ,, -
Nie otwierać przed 11.01.2019r. godz. 12:00
8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty nieoznaczonej
wyraźnie i niezaadresowanej zgodnie z wymaganiami punktu poprzedzającego.
9) Zamawiający zastrzega, że ani część, ani całość zamówienia nie może być powierzona
podwykonawcom.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robót do wysokości
posiadanych środków.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury bez podania przyczyny.

Kontakt:
14) Osobą do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego
jest: Sobczyk Michał tel. 510 953 482

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.