Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2144z ostatnich 7 dni
13999z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów malarskich

Przedmiot:

Dostawa materiałów malarskich

Data zamieszczenia: 2019-01-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku
Gliwicka 5
44-180 Toszek
powiat: gliwicki
32) 233 41 12 fax: +(48-32) 233 52 44
zampub@szpitaltoszek.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Toszek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów malarskich dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego
w Toszku, zgodnie z uszczegółowieniem zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: 3/DEG/AS/2019

Składanie ofert:
Zwracamy się z prośbą o przesłanie propozycji ofertowej wypełnionej zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego pocztą elektroniczną na adres: zampub@szpitaltoszek.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 11.01.2019 r. do godz. 14:00
z dopiskiem ,,Propozycja ofertowa - nr postępowania 3/DEG/AS/2019
Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 7 dni od daty zawarcia umowy

Wymagania:
5. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w iei treści:
a) Odbiorca wymaga bezwzględnie dostarczenia przedmiotu umowy po cenach jednostkowych
oraz zgodnie z parametrami określonymi w umowie.
b) Dostawa nastąpi jednorazowo, transportem własnym Dostawcy na jego koszt i ryzyko,
c) Dostarczony towar winien być zgodny z zamówieniem.
d) Odbioru przedmiotu umowy dokona uprawniony przedstawiciel Odbiorcy
e) W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez Dostawcę, tj.:
niedotrzymania terminu dostawy,
dostarczenia towaru wadliwego pod względem jakościowym,
dostarczenia towaru w ilości innej niż zgłoszone zapotrzebowanie,
Odbiorcy przysługuje prawo do zakupu towaru u osób trzecich na koszt Dostawcy,
0 Kary umowne w wysokości:
Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną:
- za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Odbiorca -
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy,
- za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca -
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy,
- za zwłokę w dostawie zamawianego towaru nie przekraczającą 48 godzin - 0,1% wynagrodzenia
umownego za przedmiot dostawy. W przypadku zwłoki dłuższej niż 48 godzin Odbiorca skorzysta
z uprawnienia określonego w pkt 5 ppkt e),
Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną:
- za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Odbiorca -
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

Uwagi:
4. Kryteria wyboru propozycji ofertowych:
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:
cena brutto za realizację zamówienia - 100 %
Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium:
Ocena ofert dokonywana będzie wg kryterium:
cena brutto za realizację zamówienia, wg wzoru:
Sposób liczenia:
Cn
C = x We gdzie:
Cob
C - ilość punktów otrzymanych za proponowaną cenę
Cn - najniższa cena proponowana przez Wykonawców
Cob - cena badanej oferty
We - wartość wagowa 100 %
Oferty oceniane będą za pomocą systemu punktowego.
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny
ul. Gliwicka 5
44-180 Toszek

KONTAKT:
tel.: (32) 233 41 12
fax: +(48-32) 233 52 44 (czynny w godz. pracy)
fax: +(48-32) 233 43 25
e-mail: info@szpitaltoszek.pl

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL PSYCHIATRYCZNY
44-180 Toszek
ul. Gliwicka 5
ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy 3/DEG/AS/2019
1. Zamawiający: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny,
ul. Gliwicka 5
44-180 Toszek
zaprasza do złożenia propozycji ofertowej

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.