Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa artykułów oświetlenia scenicznego

Przedmiot:

Zakup i dostawa artykułów oświetlenia scenicznego

Data zamieszczenia: 2019-01-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
ul. Straszewskiego 21-22
31-109 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 422 18 55, 12 422 57 01; fax. 12 422 02 09
zamowienia@ast.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę artykułów oświetlenia scenicznego dla
Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
wraz z dostawą: ez. I do Krakowa, ez. II do Bytomia, ez. III do Wrocławia
2. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiot zamówienia stanowi sprzedaż i dostawa artykułów oświetlenia scenicznego
(źródła światła do reflektorów, wtyki, filtry itp.) dla Akademii Sztuk Teatralnych im. St.
Wyspiańskiego w Krakowie wraz z dostawą: ez. I do Krakowa, ez. II do Bytomia, ez. III do Wrocławia
b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa żal. nr 1 (ez. I, ez. II, ez. III).
c) Dostarczone artykuły muszą być fabrycznie nowe i spełniać wymogi normy CE.
d) Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczone artykuły minimum na 24 miesiące od daty
dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
e) Wykonawca zobowiązany jest do wyceny produktów o parametrach technicznych opisanych
przez Zamawiającego w załączniku nr 1. W przypadku określenia przez Zamawiającego
producenta, typu, modelu, Zamawiający nie dopuszcza oferowania produktów równoważnych.
f) Zamówienie produktów zlecane będzie sukcesywnie przez Zamawiającego. Zamawiający
zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji zamówienia do zmiany wielkości zapotrzebowań na
poszczególne pozycje z zał. nr 1 do granic kwoty przedmiotowej umowy - podane ilości są
ilościami szacunkowymi.
g) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
h) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie częścią I jest dostawa do budynku
Zamawiającego w Krakowie, częścią II - do budynku Zamawiającego w Bytomiu, częścią III - do
budynku Zamawiającego we Wrocławiu. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu
zamówienia dla danej części zamówienia nie będą podlegały ocenie.
j) Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę artykułów oświetlenia scenicznego
określonych w zał. nr 1 do budynku AST w Krakowie przy ul. Straszewskiego 21-22 (część I) i/lub
do budynku AST Filia w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 24a (ez. II) i/lub do budynku AST Filia we
Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59 (część III).
k) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę, przyjmie
zużyte artykuły bez pobierania opłaty i zapewni we własnym zakresie bezpieczną utylizację wyrobów
zużytych, w tym odpadów niebezpiecznych, zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. nr 180 poz. 1495).

Dokument nr: ZKK-381 -1/19

Specyfikacja:
Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania
ofertowego, kierując pytania na adres e-mail: zamowienia@ast.krakow.pl
Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować na adres:
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109
Kraków, podając numer i temat sprawy.

Składanie ofert:
f) Termin składania ofert: 18 stycznia 2019 r. godz. 10:00.
Oferty złożone po w/w terminie nie
będą oceniane.
g) Ofertę można złożyć w formie pisemnej na adres: AST, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109
Kraków, pok. 219, faksem na numer: 12 422 02 09 lub przesłać skan oferty na adres
e-mail:
zamowienia@ast.krakow.pl

Miejsce i termin realizacji:
i) Termin wykonania zamówienia: od zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r. Zamówienie
cząstkowe powinno zostać zrealizowane w czasie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od momentu
złożenia zamówienia. Zamawiający dopuszcza dla towaru o ograniczonej dostępności przedłużenie
terminu realizacji do 10 dni roboczych.

Wymagania:
1. Wybór oferty nastąpi na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych {tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1 986 z póżn. zm.) - wartość zamówienia
nie przekracza równowartości kwoty 30 tyś. euro.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
a) wypełniony Formularz Oferty -- zał. nr 2
b) szczegółowa kalkulacja cenowa - zał. nr 1 (część I i/lub część II i/lub część III).
4. Opis sposobu przygotowywania ofert
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, z zachowaniem formy
pisemnej.
b) Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
c) Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.
d) Ofertę stanowi ,,formularz oferty" - sporządzony wg zał. nr 2 wraz z kalkulacją cenową.
e) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
h) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie
najpóźniej wraz z zawarciem umowy przekazać Zabawiającemu oryginał oferty (jeśli nie została
złożona w formie pisemnej).
5. Opis sposobu obliczenia ceny
a) Cenę oferty wykonawca podaje w złotych polskich.
b) Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu
zamówienia, w odniesieniu do od jednej do trzech części zamówienia.
c) Cenę oferty należy podać na podstawie kalkulacji indywidualnej obejmującą cenę sprzedaży
wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, jako cenę netto, do której należy dodać wartość
należnego podatku VAT, po zsumowaniu podać cenę brutto w PLN.
d) Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do
przepisu § 9 ust.6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu
podatku niektórym podatnikom (...), Dz. U. Nr 95, póz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych
groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla
się do 1 grosza.
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek;
b) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zaproszeniem do składania ofert i opisem
przedmiotu zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,
c) przez ,,oczywistą omyłkę rachunkową w obliczaniu ceny" Zamawiający rozumie omyłkę w
przeprowadzaniu rachunków na liczbach. Oczywista omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny
oznacza omyłkę rachunkową, która dotyczy obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter
oczywisty. Za dopuszczalne korekty omyłek rachunkowych Zamawiający uzna:
- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku VAT,
- błędne zsumowanie w szczegółowej kalkulacji cenowej (zał. nr 1) wartości wszystkich pozycji,
które obejmuje oferta,
- błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku VAT,
d) Zamawiający dokona kolejnych działań matematycznych (mnożenia i sumowania) i tak
obliczoną cenę przyjmie jako cenę brutto.
e) Jako inne omyłki niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający będzie traktował
omyłki polegające w szczególności na rozbieżności ceny ofertowej podanej słownie i ceny podanej
liczbą - Zamawiający przyjmie za właściwą cenę ofertową wynikającą z sumy ceny netto i kwoty
podatku VAT.

Do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto z formularza ofertowego, odrębnie dla każdej
części zamówienia.
8. Po dokonaniu wyboru oferty i przesłaniu informacji o dokonanym rozstrzygnięciu Zamawiający
zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w danej części
zamówienia (dopuszcza się zawarcie jednej umowy na część I i II, umowa dla części III zostanie
zawarta odrębnie).
9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, w terminie do 7 dni od otrzymania
zawiadomienia o wyborze oferty nie zawrze umowy, zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego w każdym
czasie bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.