Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej

Przedmiot:

Usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
Wojciechów 9
24-204 Wojciechów
powiat: lubelski
Telefon / faks 81 517 72 10,81 517 76 22
gok@agroturystyka.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Wojciechów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości w złotych kwoty 30 000 euro na realizację usługi nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej dla robót budowlanych obejmujących wymianę nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej w ramach Inwestycji pn.: ,,Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej - Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu
wokół obiektu"
4. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie usługi Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej dla robót budowlanych obejmujących wymianę nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej, w ramach Inwestycji pn. ,,Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży Ariańskiej - Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu" w okresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie w/w robót, realizacji robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę robót budowlanych.
2) Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Wojciechowie, na obszarze działek o numerach ewidencyjnych: 1394, 1397, 1875 i 1876, miejscowość: Wojciechów, Obręb 18 - Wojciechów, gmina Wojciechów, województwo lubelskie, objętych ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3) Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego:
a) dokumentację projektową, która będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1129]);
b) decyzję Starosty Lubelskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę nr 221/17 z dnia 28.02.2017 r. (znak: AB.6740.158.2017.AB 128/17) w zakresie wymiany nawierzchni dróg i placów
oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej;
c) decyzję Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr IN.5142.6.1.2017 z dnia 05.01.2017 r. udzielającą pozwolenia na roboty budowlane i prace konserwatorskie związane z wymianą nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej.
4) Przewidywane terminy1:
a) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej: 02/03.2018 r.;
b) realizacji robót: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
6) Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) określony jest kodem:
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71310000-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
71318000-0 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne
71330000-0 Różne usługi inżynieryjne
71340000-3 Zintegrowane usługi inżynieryjne
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy

CPV: 71000000-8, 71247000-1, 71248000-8, 71310000-4, 71318000-0, 71330000-0, 71340000-3, 71520000-9, 71521000-6

Dokument nr: INR. 271.01.2019

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój: pokój instruktorów, I piętro, do dnia 11.02.2019 roku do godz. 13.00.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie dokumentowej, poprzez przesłanie skanu kompletnej oferty, podpisanej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Zaproszeniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gok@agroturystyka.pl . W takim wypadku Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, będzie zobowiązany do przedłożenia oryginały oferty przesłanej w formie dokumentowej.

Wymagania:
30. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest najniższa cena (brutto).
31. Cena brutto stanowiąca kryterium oceny ofert winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w niniejszym zaproszeniu. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktów Agnieszka Gąska

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.