Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie raportu z działań planu gospodarki niskoemisyjnej

Przedmiot:

Opracowanie raportu z działań planu gospodarki niskoemisyjnej

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BOLESŁAWIEC
ul. Teatralna nr 1a,
59-700 Bolesławiec
powiat: bolesławiecki
Tel.: 75/732 32-21 do 23, wewn. 121
m.krosondowicz@gminaboleslawiec.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bolesławiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
opracowanie raportu z działań planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Bolesławiec za lata 2016-2017" zwanego dalej ,,Raportem".
,,Raport" należy wykonać biorąc pod uwagę wytyczne zawarte w Rozdziale 13 dokumentu pn. ,,Plan
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec do 2020 roku", który można znaleźć na stronie
internetowej http://gminaboleslawiec.pl/933/487/uchwalono-plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminyboleslawiec.
html oraz w oparciu o poradnik pt. ,,Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii
(SEAP)?" (http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/porozumienie-burmistrzow/plany-seap/). ,,Raport" nie obejmuje
aktualizacji inwentaryzacji. ,,Raport" należy przygotować w wersji papierowej (3 egzemplarze) oraz w formie
elektronicznej na płycie CD lub DVD.

Dokument nr: OŚ.602.01.2019.02

Składanie ofert:
VII. Miejsce oraz termin składania ofert:
VII.1. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Urząd Gminy Bolesławiec
ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec
do dnia 12.02.2019r. do godz. 9.00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego:
Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego: do dnia 10.05.2019r.

Wymagania:
III. Wymagania, jakie winien spełniać Oferent biorący udział
w postępowaniu.
Oferenci ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do udokumentowania wiedzy
i doświadczenia. W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający wymaga przedstawienia dowodów potwierdzających należyte wykonanie zadań polegających
na opracowaniu planów gospodarki niskoemisyjnej i/lub sprawozdań/raportów z planów gospodarki
niskoemisyjnej, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykaz wykonanych usług należy podać w załączniku nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego oraz dołączyć dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie.
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
1) być opatrzona pieczątką firmową;
2) posiadać datę sporządzenia;
3) zawierać nazwę, adres Oferenta lub jego siedziby, numer telefonu, faksu, numer NIP, REGON;
4) być podpisana czytelnie przez Oferenta bądź pełnomocnika.
VI. Kryteria wyboru oferty:
VI.1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryteriami:
Cena (PCn) - waga kryterium - 60 pkt.
Doświadczenie (PDn) - waga kryterium - 40 pkt.
VI.2. Punkty za ww. kryteria przyznawane będą wg. poniższej zasady:
VI.2.1. Cena
Oferta o najniższej cenie otrzymuje maksymalną ilość punktów za cenę (tj. 60 pkt.). Każdej następnej ofercie
przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów stosując wzór:
Cmin
PCn= ------- x 100 pkt. x 60 %
Cn
gdzie:
PCn - ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Cena" (n - numer oferty);
Cmin - cena (brutto) oferty najniższej;
Cn - cena (brutto) oferty ocenianej (n - numer oferty)
VI.2.2. Doświadczenie
Kryterium ,,Doświadczenie" (PDn) będzie rozpatrywane na podstawie ilości należycie wykonanych planów
gospodarki niskoemisyjnej i/lub sprawozdań/raportów z planów gospodarki niskoemisyjnej.
Wykonanie 1-3 planów gospodarki niskoemisyjnej i/lub sprawozdań/raportów z planów gospodarki
niskoemisyjnej skutkuje przydzieleniem 0 pkt.
Wykonanie 4 planów gospodarki niskoemisyjnej i/lub sprawozdań/raportów z planów gospodarki
niskoemisyjnej skutkuje przydzieleniem 10 pkt.
Wykonanie 5 planów gospodarki niskoemisyjnej i/lub sprawozdań/raportów z planów gospodarki
niskoemisyjnej skutkuje przydzieleniem 20 pkt.
Wykonanie 6-7 planów gospodarki niskoemisyjnej i/lub sprawozdań/raportów z planów gospodarki
niskoemisyjnej skutkuje przydzieleniem 30 pkt.
Wykonanie 8 planów gospodarki niskoemisyjnej i/lub sprawozdań/raportów z planów gospodarki
niskoemisyjnej skutkuje przydzieleniem 40 pkt. Wykazanie większej ilości prac nie będzie skutkowało
zwiększeniem ilości punktów.
VI.3. Zamawiający podaje do wiadomości punktację z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
VI.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie postawione
w niniejszym zapytaniu ofertowym warunki oraz uzyska łącznie największą ilość punktów (Pn) stanowiących
sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym
wzorem:
Pn = PCn + PDn

gdzie:
Pn - łączna ilość punktów przyznana danej ofercie;
PCn - ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Cena";
PDn - ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium ,,Doświadczenie"
n - numer oferty
Koperta powinna być opatrzona dokładną nazwą i adresem Zamawiającego oraz oznaczona następująco:
Zapytanie ofertowe ,,Sprawozdanie z PGN"
NIE OTWIERAĆ przed 12.02.2019r., godz. 10.00
VII.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VII.3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy
Bolesławiec http://bip.gminaboleslawiec.pl/358/11/postepowania-ponizej-30-tys-euro.html z podaniem
niezbędnych danych o złożonych ofertach (nazwy oferentów, ceny ofertowe, bilans punktowy).

Kontakt:
IX. Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Krosondowicz-Babiasz - inspektor ds. ochrony środowiska
Tel.: 75/732 32-21 do 23 wewn. 121;
poniedziałek w godzinach: 8.00-16.00;
wtorek-piątek w godzinach 7.30-15.30;
E-mail: m.krosondowicz@gminaboleslawiec.pl

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.