Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PEŁNIENIE FUNKCJI OPERATORA PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI

Przedmiot:

PEŁNIENIE FUNKCJI OPERATORA PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Racibórz
ul. Króla Stefana Batorego 6
47-400 Racibórz
powiat: raciborski
tel. 032 7550710, fax 032 7550709,
zamowienia@um.raciborz.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Racibórz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ogłasza postępowanie p.n.:

PEŁNIENIE FUNKCJI OPERATORA PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ W 2019 ROKU
2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Operatora
Programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Racibórz w 2019 roku.

Program ograniczenia niskiej emisji na lata 2018 - 2028, przyjęty Uchwałą nr XXXII/458/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 września 2017 r. (zmieniony Uchwałą nr XLIV/669/2018 z dnia 26 września 2018 r.), w 2019 roku skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych zlokalizowanych w Raciborzu, którzy w terminie naboru złożą odpowiednie wnioski. Program współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (jednostka finansująca). W bieżącym roku, kwota zarezerwowana w budżecie, pozwoli na realizację 220 inwestycji. Przewiduje się realizację 155 modernizacji źródeł ciepła oraz termoizolacji 65 budynków - obejmującej docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachów/stropodachów/stropów ostatniej kondygnacji. Ostateczna liczba inwestycji może różnić się od zakładanej - zostanie określona po zakończeniu naboru konkursowego, który zostanie zakończony 5 marca 2019 r.

Ponieważ efekt rzeczowy ujęty w umowie z WFOŚ i GW zawierać będzie osobno liczbę obiektów, w których ocieplone zostaną dachy oraz osobno obiektów, w których ocieplone zostaną ściany, w przypadku realizacji wniosków z listy rezerwowej (jeśli beneficjent z listy podstawowej zostanie wykluczony lub zrezygnuje z realizacji inwestycji) nie wyklucza się sytuacji, w której w przypadku termoizolacji konieczne będzie sporządzenie audytów i realizacja zadań w większej liczbie budynków u beneficjentów przewidujących tylko częściową termoizolację budynku (wyłącznie ściany lub wyłącznie dach).

Szczegółowe zasady realizacji programu zawarte są w ,,Regulaminie udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach mieszkalnych" (Uchwała nr II/16/2018 z 19 grudnia 2018 r.) oraz w umowie pożyczki, jaką Miasta Racibórz zawrze z jednostką finansującą. Zamawiający wymaga realizacji programu zgodnie z zasadami wynikającymi z ww. dokumentów. Koszt związany z pracą operatora pokryty zostanie w 100% z budżetu miasta Racibórz. Operator programu nie może być jednocześnie wykonawcą inwestycji objętych dofinansowaniem.

Szczegółowy zakres zadań Operatora Programu określa szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia - zał. nr 3 do Instrukcji dla Oferentów.

Pozostałe warunki zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do
Instrukcji.

CPV: 71313000 - 5, 79421000 - 1

Dokument nr: ZP.271.7.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 lutego 2019 r. o godzinie 13:00 w sali 125.

Składanie ofert:
7. Oferty należy składać w Referacie Zamówień Publicznych, ul. Króla Stefana Batorego 6,
47-400 Racibórz, pok. 310.

Termin składania ofert upływa dnia 13 lutego 2019 r. o godzinie 12:30.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia: do 10.12.2019 r.

Wymagania:
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dt. zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli:
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego:

1.1. co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlane w specjalnościach instalacyjnych w zakresie sieci instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

1.2. co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru posiadającą uprawnienia budowlano-konstrukcyjne do kierowania robotami budowlanymi;

1.3. co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do sporządzania uproszczonych audytów energetycznych, wpisaną do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Zamawiający wyraża zgodę na łączenie uprawnień.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedstawić Oferenci.

1. Formularz ofertowy - zał. nr 1 do Instrukcji dla oferentów.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi zał. nr 5 do Instrukcji dla oferentów.

4. Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy) zał. nr 6 do Instrukcji dla oferentów.

5. Dowody (referencje bądź inne dokumenty) potwierdzające należyte wykonanie
usług).
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
9. Pozostałe informacje:
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz wewnętrzny regulamin Zamawiającego.
Instrukcja dla oferentów stanowi załącznik do ogłoszenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Uwagi:
4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.

cena - 60 %
doświadczenie operatora programów ograniczania niskiej emisji - 40 %

Kontakt:
8. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
W sprawach proceduralnych - Izabela Tambor,
e-mail: zamowienia@um.raciborz.pl
W sprawach przedmiotu zamówienia - Jolanta Bujalska,
e-mail: środowisko@um.raciborz.pl,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.