Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana posadzki parkietowej wraz z malowaniem ścian

Przedmiot:

Wymiana posadzki parkietowej wraz z malowaniem ścian

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
powiat: Wrocław
71 32 05 020
dzial.techniczny@upwr.edu.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wymiana posadzki parkietowej w pomieszczeniu, gdzie zastosowano klej bitumiczny ,,subit" wraz z malowaniem ścian: pom. nr 18 - bud. A-5, ul. CK. Norwida 27 we Wrocławiu
1.2. Prace remontowe obejmują wykonanie poniższych robót budowlanych:
- rozebranie posadzek parkietowych z oderwaniem listew cokołowych
- zerwanie posadzki cementowej z lepikiem asfaltowym (subitu)
- ułożenie warstwy wygładzającej z zaprawy samopoziomującej
- ułożenie posadzki z montażem listew przypodłogowych
- uzupełnienie i naprawa tynków przy cokołach
- przygotowanie tynku do malowania, malowanie pomieszczeń
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany i wykazany w załącznikach nr 3, 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
Prace będą realizowane na czynnym obiekcie.
o Wykonawca na własny koszt zabezpieczy plac budowy oraz nieremontowane części budynku (z uwagi na obiekt użytkowany), w szczególności ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, windy w sposób uniemożliwiający zniszczenie oraz zabrudzenie, rozprzestrzenianie i roznoszenie pyłów, kurzu i resztek materiałów budowlanych oraz każdorazowo po zakończonym dniu pracy posprząta teren wokół budowy i placu budowy. Po zakończonej realizacji przed dokonaniem odbioru technicznego przez Zamawiającego Wykonawca przywróci teren placu budowy do stanu pierwotnego.
1.3. Wykonanie prac remontowych - w oparciu o załączone przedmiary robót, opisy przedmiotu zamówienia.
1.4. Miejsce wykonania:
Bud. A-5, ul. CK. Norwida 27
1.5. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania całego zamówienia samodzielnie bez powierzania jego części podwykonawcom.
1.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych,
1.7.Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy dla pomieszczenia remontowanego w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

CPV: 45000000-7, 45410000-4, 45442100-8, 45432100-5

Składanie ofert:
2. Termin i miejsce składania ofert:
2.1. Oferty na piśmie z podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy należy złożyć w terminie do dnia 08.02.2019 r. godziny 12:00 w Dziale Technicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 25 pok. 136 lub skan podpisanej oferty wraz z załącznikami na adres e-mail: dział.techniczny@upwr.edu.pl w ww. terminie. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
2.2. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania i terminu związania ofertą oraz możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert informując o tym na stronie internetowej Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: do 3 tygodni od daty przekazania placu budowy.
UWAGA! Prace będą realizowane na czynnym obiekcie.

Wymagania:
3. Wymagania:
3.1. termin wykonania zamówienia: do 3 tygodni od daty przekazania placu budowy dla pomieszczenia remontowanego,
3.2. gwarancja na roboty budowlane: nie mniej niż 36 m-cy licząc od daty odbioru technicznego -końcowego (bez wad)
5. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie o spełnieniu ww. warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie o spełnieniu ww. warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) w okresie min. 3 lat w wykonywaniu robót w zakresie wskazanym w punkcie 1.2 niniejszego zapytania.
o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży w ofercie oświadczenie o spełnieniu ww. warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.
6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
6.1. Wyliczenie ceny ofertowej na podstawie przedmiarów robót,
6.2. Cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto + podatek VAT = brutto, musi być podana w złotych polskich,
6.3. Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6.4. W cenie oferty uwzględnić należy wszystkie zobowiązania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
7. Rozliczenie przedmiotu zamówienia:
7.1. kosztorysem powykonawczym na podstawie sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru wykonanych robót oraz czynników cenotwórczych podanych w ofercie;
7.2. na podstawie protokołu technicznego odbioru przedmiotu umowy (bez wad);
7.3. dokumentacji powykonawczej - protokołów prób i sprawdzeń, deklaracji zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane {jeśli dotyczy),
7.4. fakturowanie jedną fakturą końcową za wykonanie całego zadania, po dokonaniu odbioru technicznego - bez wad.
9. Unieważnienie postępowania:
9.1. Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:
a) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, bądź Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
e) w innych uzasadnionych okolicznościach związanych z niemożliwością osiągnięcia celu gospodarczego.
9.2. Zamawiający zastrzega sobie odstąpienia od zapytania lub jego unieważnienie bez podania przyczyny lub przerwania postępowania na każdym etapie.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
10.1. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
10.2. jej treści nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
10.3. nie złożył na wezwania Zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
10.4. zawiera rażąco niską cenne w stosunku do przedmiotu zamówienia;
10.5. zawiera błędy w obliczeni ceny, m. in. błędy w kalkulacji cenowej powodują odrzucenie oferty;
10.6. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia, m. in wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 5 niniejszego zapytania ofertowego.
11. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
11.1. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach złożonej oferty.
11.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
11.3. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowania Wykonawcom, a w szczególności zwrot kosztów przygotowana oferty.
12. Informacje dodatkowe:
12.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku konieczności zmiany terminu wykonania umowy niezależnej od Stron,
12.2. Wykonawca jest związany swoją ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. .
12.3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) bieżącej współpracy z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia;
b) informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji prac i ewentualnych nieprawidłowościach związanych z ich realizacją,
12.4. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia do:
a) poniesienia pełnej odpowiedzialności materialnej za przekazany plac budowy i za wyrządzone na nim szkody,
b) w przypadku wyrządzenia Zamawiającemu szkody przez Wykonawcę lub osoby, za które odpowiada w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia na własny koszt lub zapłatę stosownego odszkodowania.
12.5. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiada ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.
12.6. Ogłoszenie Zamawiającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
12.7. Otrzymanie wyniku niniejszego postępowania ofert nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz nie stanowi podstawy do roszczenia ze strony Wykonawcy o zawarcie umowy.
13. Oferta powinna zawierać:
13.1. formularz ofertowy wraz z szczegółowymi kosztorysami ofertowymi sporządzonymi na podstawie przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego, Kosztorys ofertowy musi być sporządzony metodą zgodną z formułą kalkulacji kosztorysowej szczegółowej na zasadach określonych w ,,Środowiskowych metodach kosztorysowych" opracowanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych i Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego.
13.2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
13.3. dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik - dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów bezpłatnych ogólnie dostępnych baz m.in. CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Spółka Cywilna, Konsorcjum) pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - (w przypadku przedłożenia kopii pełnomocnictwa musi być ona poświadczona notarialnie)
14. Opis sposobu przygotowania oferty:
14.1. oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim,
14.2. powinna być opatrzona pieczątką firmową Wykonawcy,
14.3. posiadać datę przygotowania,
14.4. zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, Regon,
14.5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, czytelnym podpisem lub nieczytelnym podpisem wraz z imienną pieczątką podpisującego,
14.6. treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

Uwagi:
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro, w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.) na podstawie wyłączenia zawartego w art. 4 pkt. 8 ustawy.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym oraz do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy Ustawy o zasadach finansowania nauki oraz Kodeksu Cywilnego
8. Kryteria oceny i opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:
8.1. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione wymagania w niniejszym postępowaniu, którego przedmiotem jest wykonanie ww. prac budowlanych.
8.2. Kryterium - cena 100%.
8.3. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Kontakt:
4. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
4.1. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować na adres mailowy: dzial.techniczny@upwr.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.