Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa materiałów kanalizacyjnych

Przedmiot:

Zakup i dostawa materiałów kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie
ul. Miraszewskiego 3
48-370 Paczków
powiat: nyski
tel./fax:77 431 68 98
Województwo: opolskie
Miasto: Paczków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów kanalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego
związanego z rozbudową kolektora sanitarnego w rejonie ulicy Miraszewskiego w Paczkowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawiera SIWZ stanowiąca załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek ich posiadania,
2. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Otwarcie ofert: 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13 lutego 2019 roku o godzinie 12
00, a wyniki i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowany na stronie internetowej pod adresem www.zwikpaczkow.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Składanie ofert:
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie ul. Miraszewskiego 3, 48-370 Paczków do dnia 13 lutego 2019
roku do godziny 1100

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 29 marca 2019 roku.

Wymagania:
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr2 do niniejszego zapytania.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www. zwikpaczkow.pl
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- cena - 100% lub:
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem www.zwikpaczkow.pl

Kontakt:
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Marek Kieliszek pod numerem telefonu 77 431 78 87 oraz adresem email:
marek.kieliszek@zwikpaczkow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.