Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3214z ostatnich 7 dni
13093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń

Przedmiot:

Remont pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
ul. Partyzantów 42
65-332 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
tel. 68 329 18 60
mjasinska@zielona-gora.po.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
remont pomieszczeń należących
do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, w budynku zlokalizowanym przy
ul. Partyzantów 42.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu, po uprzednim zalaniu,
pomieszczeń sanitarnych na I i II piętrze, korytarza na I piętrze oraz dwóch toalet
w piwnicy budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, zlokalizowanym przy
ul. Partyzantów 42. Opis prac niezbędnych do wykonania zawiera załącznik nr 1
do niniejszego zapytania (opis techniczny wykonania prac, przedmiar robót,
kosztorys ofertowy tzw." ślepy") sporządzony w podziale na : I i II piętro oraz
piwnice.

Dokument nr: PO VII WB 262.2.2019

Składanie ofert:
22. Przygotowaną, kompletną ofertę należy przesłać drogą elektroniczną, na adres e-mail mjasinska@zielona-gora.po.gov.pl
lub nr faksufaks 68 329 17 13 lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego
w pok. nr 409 w tym przypadku ofertę należy umieścić w kopercie, zaadresować
i oznaczyć dopiskiem ,, Zielona Góra-remont"
23. Termin składania ofert upływa w dniu 12 lutego 2019 r.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
2. Wykonawca gwarantuje, że posiada uprawnienia i kwalifikacje do wykonania prac
remontowych, będących przedmiotem niniejszego postępowania.
3. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, za zrealizowany przedmiot zamówienia.
4. Ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym obejmują
wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz koszty towarzyszące,
konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu realizacji przedmiotu
zamówienia i uwzględniają wszelkie czynności związane z prawidłową, terminową
realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie niezbędne atesty, deklaracje
zgodności i certyfikaty na materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu
niniejszego zamówienia.
7. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej, której kopię przedłoży Zamawiającemu wraz
z formularzem ofertowym (zał. nr 2).
8. Wykonawca sporządzi, w uzgodnieniu z zamawiającym, harmonogram prac oraz
ustali godziny realizacji robót.
9. Wykonawca będzie realizował prace z zachowaniem obowiązujących warunków
BHP i PPOŻ. ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających
na terenie obiektu. Na czas wykonywania robót zamawiający nie będzie opuszczał
miejsc remontowanych.
10. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót na piśmie, w terminie
co najmniej trzech dni roboczych przed planowanym odbiorem. Z odbioru
końcowego zostanie sporządzony protokół. Za zakończenie robót uznaje się dzień,
w którym zostanie sporządzony i obustronnie podpisany oraz zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru protokół końcowego odbioru robót.
11. Podstawą do przedłożenia Zamawiającemu faktury jest bezusterkowy protokół
końcowego odbioru robót.
12. Termin płatności faktury ustala się na 21 dni od daty wpływu faktury wraz
z protokołem odbioru robót do siedziby Zamawiającego.
? .Płatność zostanie zrealizowana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.
Uważa
Część wynagrodzenia Wykonawcy zostanie sfinansowana przez towarzystwo
ubezpieczeniowe, w ramach przyznanego Prokuraturze odszkodowania z tytułu
szkody wyrządzonej zalaniem pomieszczeń, których remont jest przedmiotem
niniejszego postępowania.
14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących sytuacjach:
a/ za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - 10% wartości brutto umowy;
b/ za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy - 1% wartości brutto
umowy za każdy dzień zwłoki.
? .Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
a) strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6%
całkowitej ceny brutto umowy, które Wykonawca wniesie przed zawarciem
umowy;
b) zabezpieczenie w wysokości 70 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni
od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane;
c) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi
za wady w wysokości 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy
w terminie 15 dni po upływie najdłuższego okresu gwarancji i rękojmi
za wady;
d) potrącenie dokonywane będzie proporcjonalnie z każdej faktury wystawionej
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.
?.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnosić w następujących
formach:
> pieniądzu,
> poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
> gwarancjach bankowych,
> gwarancjach ubezpieczeniowych,
> poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
17. Wykonawca na cały przedmiot zamówienia gwarantuje jakość i przyjmuje
odpowiedzialność za wady i usterki przez udzielenie gwarancji, określonej
w formularzu ofertowym (zał. nr 2), Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty
sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru robót.
e) Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w lit. d).
19. Zamawiający, w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do
sporządzenia oferty zaleca dokonanie wizji lokalnej. Termin dokonania wizji należy
uzgodnić z osobą wskazaną do kontaktu.
21. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego, stanowiącego załącznik
nr 2 do niniejszego zapytania,
b) wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy,
c) kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Kontakt:
20. Osobą wskazaną do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawach dotyczących
niniejszego zapytanie ofertowego jest:
Małgorzata Jasińska
tel. 68 329 18 60
faks 68 329 17 13
e-mail: mjasinska@zielona-gora.po.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.